Vi har brugt AI til at oversætte vores hjemmeside til engelsk for dig.

Vilkår og betingelser

2023 VILKÅR OG BETINGELSER BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway, BDS Benelux BV

Artikel 1 Definitioner

I disse vilkår og betingelser har følgende udtryk følgende betydninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, eller konteksten angiver andet.

 1. BDS: Alle virksomheder i BDS-koncernen, herunder BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway og BDS Benelux BV.
 2. Vejhjælpstjeneste: Mæglingstjenesten, der har til formål at finde en løsning mellem en kunde, der oplever uventet nedetid med sit køretøj (er) på grund af tekniske funktionsfejl eller ulykker på den ene side, og underleverandører, der har kapaciteten, kapaciteten, ressourcerne og udstyret til at levere de tjenester, som kunden anmoder om.
 3. Nedbrud: En uventet situation, der resulterer i nedetid for et køretøj, forårsaget af enhver teknisk funktionsfejl og / eller ulykke, samt enhver pålagt bøde fra en statslig organisation, der forbyder køretøjet at blive brugt i (kommerciel) trafik.
 4. Kunde: Den fysiske eller juridiske person, der har indgået en aftale med BDS. Kunden kan enten være kunde og/eller garant.
 5. Kunde: Den fysiske person eller juridiske enhed, der lider af et nedbrud og har brug for hjælp
 6. Garant: Den fysiske person eller juridiske enhed, der har indgået en aftale med BDS og har accepteret at betale for tjenester til at hjælpe kunden.
 7. Underleverandør: En tredjepartsperson eller organisation, der har indgået kontrakt med BDS om at levere specifikke tjenester eller ressourcer som en del af vejhjælpstjenesten
 8. Aftale: En aftale mellem BDS og en kunde eller garant vedrørende en eller flere ydelser, der skal leveres og/eller formidles af BDS til en pris, der skal betales
 9. Garanti for betaling: Et budget leveret af kunden, som bemyndiger opdelingstjenesten til at anskaffe og betale for tjenester fra underleverandører op til den angivne budgetgrænse. Betalingsgarantien sikrer, at der er midler til rådighed til dækning af omkostningerne ved tjenester, der er nødvendige for at løse kundens sammenbrudssituation.
 10. Annullering: Kundens skriftlige meddelelse til BDS om, at en eller flere aftalte ydelser ikke vil blive anvendt helt eller delvist, eller BDS' skriftlige meddelelse til Kunden om, at en eller flere aftalte ydelser ikke vil blive leveret helt eller delvist.
 11. Websted: Webstedet www.breakdownservice.eu drevet af BDS.
 12. Hændelsesformular: Et digitalt eller fysisk dokument, der gøres tilgængeligt på BDS-webstedet, og som giver kunderne mulighed for at rapportere en hændelse med nedbrud, give detaljerede oplysninger om problemet og bekræfte betalingsgarantien. Hændelsesformularen fungerer som det første kommunikationsværktøj, som kunderne kan bruge til at anmode om hjælp og starte processen til løsning af nedbrud.
 13. Depositum: En forudbetaling foretaget af kunden, svarende til det samlede budget, der er angivet i "Garanti for betaling". Depositummet er påkrævet som en økonomisk forpligtelse til at sikre levering af tjenester som reaktion på en nedbrudshændelse. Det fungerer som en indledende betaling, der dækker de forventede omkostninger ved leverede tjenester, og ethvert resterende ubrugt beløb er berettiget til refusion til kundens udpegede kort eller konto, når tjenesten er afsluttet.
 14. Operatør: En medarbejder ansat af BDS (Breakdown Service) med ansvar for at håndtere og koordinere nedbrudshændelser rapporteret af kunder. Operatører spiller en afgørende rolle i at lette kommunikationen mellem kunder, underleverandører og andre relevante parter og sikre effektiv løsning af nedbrudssituationer.
 15. Materialer: Alle materialer, der er udviklet og/eller stillet til rådighed af BDS.

Artikel 2 Generelle bestemmelser

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for enhver aftale mellem BDS og dennes kunde.
 2. Enhver afvigelse fra disse generelle vilkår og betingelser er kun gyldig, hvis de udtrykkeligt er aftalt skriftligt, og BDS utvetydigt har accepteret afvigelsen fra bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser. Aftalte afvigelser gælder alene for den konkrete Aftale og/eller det pågældende tilbud.
 3. Anvendeligheden af yderligere eller divergerende klausuler eller vilkår og betingelser, uanset om de er foreslået af Kunden eller sædvanlige i branchen, afvises udtrykkeligt af BDS, samtidig med at BDS erklærer disse generelle vilkår og betingelser for gældende.
 4. Disse generelle vilkår og betingelser omfatter også alle fysiske og juridiske personer, som BDS beskæftiger eller har ansat ved indgåelse og/eller udførelse af en Aftale eller ved drift på vegne af BDS.
 5. Rettigheder og forpligtelser i henhold til en Aftale mellem BDS og Kunden kan ikke overdrages til tredjemand af Kunden, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen eller af disse generelle forretningsbetingelser.
 6. Anvendeligheden af Kundens generelle (købs)vilkår og betingelser afvises udtrykkeligt.
 7. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser anses for ugyldige eller annulleres, gælder de resterende bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser fortsat i fuld kraft. Ugyldige eller annullerede bestemmelser erstattes af BDS under hensyntagen til det oprindelige formål og hensigten med den eller de oprindelige bestemmelser i det omfang, det er muligt
 8. Hvis BDS ikke insisterer på streng overholdelse af disse vilkår og betingelser ved visse lejligheder, betyder det ikke, at bestemmelserne ophører med at gælde, og det mindsker heller ikke BDS' ret til at kræve streng overholdelse af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser i andre tilfælde.
 9. Når disse generelle vilkår og betingelser er blevet juridisk erklæret gældende for en aftale, vil den seneste gældende version af disse generelle vilkår og betingelser blive anset for gældende for alle efterfølgende aftaler mellem de samme parter, medmindre andet er gensidigt aftalt skriftligt.
 10. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversættelser af teksten i disse generelle vilkår og betingelser, har fortolkningen af teksten udarbejdet på det hollandske sprog forrang.
  I tilfælde af konflikt mellem bestemmelserne i disse Almindelige Forretningsbetingelser og den skriftlige Aftale mellem BDS og Kunden har bestemmelserne i den konkrete skriftlige Aftale forrang.

Artikel 3 Tilbud og tilbud

 1. Alle tilbud og tilbud fra BDS i enhver form og/eller placering er af ikke-bindende karakter, og der kan ikke udledes nogen rettigheder af dem. BDS er berettiget til straks at trække ethvert tilbud og/eller tilbud tilbage, også i tilbuddets varighed.
 2. Priser, der er nævnt i et tilbud eller tilbud, gælder ikke automatisk for fremtidige aftaler.
 3. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbud afgivet via e-mail eller på Hjemmesiden er ikke bindende for BDS. BDS forbeholder sig ret til at rette sådanne fejl og justere tilbuddet efter behov.
 4. Ingen rettigheder kan udledes af mundtlige løfter og/eller aftaler indgået af eller på vegne af BDS, medmindre de udtrykkeligt er bekræftet skriftligt af BDS.
 5. Alle priser, der er angivet for kunden, uanset om det er en virksomhed eller person, er eksklusive moms.
 6. Valuta: Medmindre andet er angivet, er alle priser og gebyrer, der er angivet i BDS-tilbud, tilbud og aftaler, i euro (EUR)

Artikel 4 Indeksering

Alle satser er underlagt årlige justeringer gennem indeksering. Til indeksering bruger BDS indekser udgivet af statslige statistikbureauer i de lande, hvor BDS og dets datterselskaber har kontorer. Indeks beregnes fra oktober til september (Q4-Q3), og priserne justeres den 1. januar hvert år.

Artikel 5 Indgåelse af aftalen

 1. En Aftale indgås under den suspensive betingelse, at BDS skriftligt (herunder elektronisk) har bekræftet ordren eller overdragelsen eller påbegyndt udførelsen af ordren eller opgaven. Aftalens indhold bestemmes af BDS' tilbud, tilbud og/eller ordrebekræftelse, som disse generelle vilkår og betingelser er erklæret gældende for.
 2. Hvis Kunden accepterer et tilbud fra BDS via digitale kommunikationsmidler (herunder, men ikke begrænset til, e-mail, WhatsApp eller SMS), er BDS ikke forpligtet til at bekræfte modtagelsen heraf over for Kunden. Ved at acceptere kunden er der indgået en aftale mellem parterne.
 3. Overdragelser til BDS og kundens accept af tilbud/tilbud fra BDS er uigenkaldelige.
 4. I tilfælde af sammenbrud fungerer BDS som mægler på vegne af sin klient baseret på en mæglingsaftale.
 5. En mæglingsaftale indgås ved, at BDS accepterer et tilbud, der indeholder meddelelse om sammenbrud. Denne meddelelse skal foretages af en person, der er bemyndiget til at repræsentere klienten på kundens vegne. Ved autoriseret person forstås en direktør/ejer af en virksomhed, en flådeadministrator, en planlægger eller en anden person, der på forhånd er skriftligt udpeget af kunden. Denne person skal kunne identificere sig selv som sådan.
 6. Kunden er forpligtet til at give BDS alle oplysninger, der med rimelighed er nødvendige for at fastslå dennes identitet (kend din kunde), for at bestemme midlernes oprindelse, formålet med overdragelsen eller aftalen med BDS og det (endelige) bestemmelsessted for de varer, der skal leveres af BDS osv., således at BDS kan overholde de love og regler, der gælder for BDS.
 7. Kundens accept af det tilbud, der henvises til i artikel 4.5, kan ske mundtligt eller skriftligt, men skal ske utvetydigt. Administrationen af dette i BDS-systemerne er førende med hensyn til beviset for dette.
 8. BDS er ikke forpligtet til at kontrollere nøjagtigheden af Kundens udsagn. Eventuelle mangler kan ikke tilskrives BDS, hvis de skyldes forkert og/eller ufuldstændig kommunikation fra Kunden. Kunden er ansvarlig over for BDS for den skade, BDS har lidt på grund af ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger.
 9. Efter indgåelse af en mæglingsaftale vil BDS bestræbe sig på at lette løsningen af strandingen på vegne af Kunden. For at opnå dette kan BDS indgå en eller flere (reparations)aftaler med tredjeparter, herunder eventuelle bjærgnings- og bugseringsomkostninger. BDS vil i alle tilfælde kvalificere sig som kreditor i henhold til disse (reparations)aftaler, hvilket specifikt betyder, at Kunden er forpligtet til at betale de beløb, der skyldes BDS i henhold til sådanne Aftaler. Ellers er BDS ikke part i disse Aftaler. Kunden er forpligtet til at give BDS alle oplysninger, der (eventuelt) er relevante for BDS for ordren eller opgaven. Hvis det viser sig, at Kunden ikke har delt oplysninger, som BDS havde kendskab til, eller som BDS med rimelighed burde have haft kendskab til, har BDS ret til at opløse Aftalen og/eller kræve erstatning fra Kunden.
 10. Afbestilling med omkostninger: Så snart sagen er registreret, skylder Kunden BDS et ekspeditionsgebyr. Hvis Kunden annullerer sagen, inden en underleverandør afsendes, opkræves alene sagsbehandlingsgebyret hos Kunden. Hvis en underleverandør allerede er afsendt, annulleres sagen ikke, men afsluttes med omkostningerne fra underleverandøren.
 11. BDS behandler Kundens personoplysninger, som er nødvendige for at overholde gældende love og regler, og som er nødvendige for at udarbejde og gennemføre Aftalen, alt sammen under behørig overholdelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Disse data opbevares ikke længere end nødvendigt. BDS videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre BDS er juridisk forpligtet hertil. Kunden kan anmode om skriftlig adgang til sine personoplysninger, som de behandles af BDS, samt ændringer eller sletning heraf. BDS har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre brud på persondatasikkerheden.
 12. BDS forbeholder sig ret til at afvise enhver ordre eller overdragelse uden begrundelsespligt og uden forpligtelse til at betale erstatning til Kunden efter eget skøn.
 13. Aftaler gennem formidlere: I tilfælde, hvor aftaler indgås på vegne af en kunde af formidlere, uanset om det er i deres forholds navn, forstås det, at sådanne aftaler delvis er på bekostning af og risiko for disse formidlere. BDS er ikke forpligtet til at betale provision eller gebyrer, under noget navn, til formidlere, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i en skriftlig aftale. Den fulde eller delvise betaling af det beløb, som gæsten skylder, fritager formidleren i samme omfang og fritager dem for økonomisk ansvar i forhold til den modtagne betaling.
 14. Hvis Aftalen ikke påbegyndes eller kun delvist indgås ved hjælp af Hjemmesiden eller hændelsesformularen, vil BDS sikre, at disse generelle vilkår og betingelser er tilgængelige for Kunden før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse. Denne tilgængelighed kan lettes på forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, e-mailkommunikation. Det er bydende nødvendigt, at kunden har adgang til og anerkender disse vilkår og betingelser, uanset hvilken metode der anvendes til aftalens indledning, for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af de aftalte vilkår.
 15. Efter aftalens indgåelse sender BDS Kunden en bekræftelsesmail vedrørende opgaven. Hvis kunden ikke har modtaget en bekræftelses-e-mail inden for 15 minutter, skal kunden kontakte BDS via telefon eller e-mail. Så længe kunden ikke har modtaget en bekræftelses-e-mail inden for denne periode, kan kunden annullere aftalen gratis.

  Artikel 6 Gennemførelse af aftaler med underleverandører

  1. BDS fungerer som mellemled mellem sine Kunder og Underleverandører for at løse køretøjsnedbrud, som Kunden oplever. BDS handler aldrig på egne vegne, selv når den handler selvstændigt; Det handler udelukkende på vegne af sine kunder og på dets risiko. Underleverandøren er den part, BDS anmoder BDS om at afhjælpe et nedbrud, som defineret i artikel 1.
  2. Bestemmelserne i artikel 5a finder også anvendelse, hvis BDS afregner en faktura, som underleverandøren sender til BDS.
  3. En Aftale mellem BDS' Kunde og Underleverandøren indgås, når BDS accepterer et tilbud fra Underleverandøren. Dette sker f.eks., når underleverandøren accepterer at bistå BDS gennem en reparationsordre, der skal modtages, eller når BDS accepterer et (pris/reparations)forslag fra underleverandøren.
  4. BDS er altid bemyndiget til at give instruktioner til underleverandøren under udførelsen af (reparations)arbejde.
  5. Eventuelle generelle vilkår og betingelser, der anvendes af Underleverandøren, vil aldrig gælde for forholdet eller for Aftalen/Aftalerne mellem BDS eller dennes Kunde og Underleverandøren.
  6. Tilbud fra Underleverandøren er aldrig bindende og betragtes som tilbud, som BDS til enhver tid kan acceptere.
  7. De af underleverandøren tilbudte priser er faste og kan ikke ensidigt forhøjes af underleverandøren.
  8. Yderligere arbejde eller ekstra omkostninger er ikke berettiget til refusion, medmindre de er forhåndsgodkendt skriftligt af BDS gennem en betalingsgaranti.
  9. Underleverandøren garanterer, at de materialer/dele, han leverer, er originale, nye og korrekt cirkulerede, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt. Endvidere garanterer underleverandøren, at de ydelser, han leverer, udføres kompetent.
  10. Medmindre andet er aftalt, gælder en generel garanti på seks måneder for udført arbejde og dele leveret af underleverandøren ud over enhver producentgaranti. Dette gælder, medmindre arbejdets art udelukker en sådan garantiperiode, som i tilfælde af nødreparationer eller midlertidige reparationer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
  11. Når først aftalen med underleverandøren er indgået, kan den ikke ensidigt opsiges af nogen af parterne. BDS og/eller dennes kunde kan kun opsige Aftalen, hvis Underleverandøren ikke afhjælper opsigelsen inden for rimelig tid. Hvis underleverandøren på trods af bestemmelserne i denne artikel opsiger aftalen, skal underleverandøren erstatte alle deraf følgende skader.
  12. Underleverandøren forpligter sig til at opretholde fortrolighed vedrørende udførelsen af Aftalen med BDS eller BDS' Kunde. Denne fortrolighed gælder primært for identiteten af BDS (og dets kunder) og de opkrævede takster. Underleverandøren må ikke anvende BDS-varemærker eller anden BDS-immateriel ejendom uden BDS' forudgående samtykke.

  Artikel 7 Opsigelse af en opgave

  1. BDS forbeholder sig ret til at opsige Aftalen, helt eller delvist, med øjeblikkelig virkning og uden behov for retslig indgriben, eller til at suspendere opfyldelsen, uden præjudice for BDS' øvrige rettigheder (såsom retten til at kræve opfyldelse og/eller erstatning) under følgende omstændigheder:
  2. Kunden overtræder enhver bestemmelse i aftalen, herunder disse generelle vilkår og betingelser.
  3. Kunden anmoder om moratorium eller indleder konkursbehandling.
  4. Konkursbehandling indledes mod klienten, hvilket resulterer i en konkurserklæring.
  5. Kundens forretningsaktiviteter ophører eller træder i likvidation.
  6. Udlæg foretages mod Kunden for Kundens regning.
  7. Kunden tilbyder en privat afvikling.
  8. I ovennævnte situationer forfalder eventuelle udestående krav fra BDS mod Kunden straks til betaling, og BDS er ikke forpligtet til at yde erstatning eller garantier.
  9. Opsigelse af Aftalen pålægger ikke BDS noget ansvar.
  10. I tilfælde af opgavens førtidige ophør hæfter Kunden for det faste honorar, som BDS skylder, samt eventuelle faktiske omkostninger, som tredjemand har afholdt i henhold til (reparations)aftalerne.

  Artikel 8 Betalinger, misligholdelse og sanktioner

  1. Alle skyldige beløb til BDS er, medmindre andet er angivet, i euro og er eksklusive moms.
  2. Kunden er ansvarlig for at betale alle skyldige beløb til BDS, herunder, men ikke begrænset til, servicegebyrer, reparationsomkostninger, inddrivelses- og bugseringsgebyrer samt andre gebyrer, der måtte opstå som følge af BDS' ydelser. BDS kan meddele disse beløb til Kunden på forhånd, selvom de kan ændres.
  3. Betalinger skal ske inden for den aftalte tidsramme. I mangel af specifikke vilkår skal fakturaer fra BDS afregnes inden for 30 (tredive) dage. BDS accepterer ikke andre betalingsbetingelser, medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
  4. Kunden har udtrykkeligt forbud mod at modregne modkrav mod BDS (uanset om de er faste eller ej) mod fakturaer, der skal betales af Kunden. Kunden har heller ikke lov til at suspendere betalinger. Enhver modregning eller suspension fra Kundens side i strid med denne bestemmelse vil resultere i, at Kunden pådrager sig en umiddelbart forfalden og skyldig bøde svarende til halvtreds procent (50%) af modregningen eller det suspenderede beløb.
  5. I tilfælde af forsinket betaling vil kunden automatisk være i misligholdelse. BDS kan opkræve renter af det udestående beløb med en sats på 8% pr. måned (eller del af en måned) fra forfaldsdatoen til dagen for fuld betaling. Denne sats er i tillæg til eventuelle lovbestemte kommercielle renter, som kunden skylder.
  6. BDS forbeholder sig ret til at kræve, at Kunden betaler ethvert skyldigt beløb, herunder formidlingsgebyrer, forud for levering af yderligere ydelser. Derudover kan BDS suspendere andre leverancer og tjenester, indtil Kunden opfylder alle betalingsforpligtelser.
  7. Alle udenretslige og retslige omkostninger, som BDS pådrager sig i forbindelse med en tvist med Klienten, både sagsøger og sagsøgte, afholdes af Klienten. Udenretslige inkassoomkostninger er fastsat til 15 % af det skyldige beløb, dog mindst 250 EUR pr. sag, og retsopkrævningsomkostningerne er baseret på BDS' faktiske udgifter.
  8. Indgående betalinger allokeres først til dækning af omkostninger, derefter til renter og endelig til den ældste udestående faktura, uanset kundens instruktioner.

  Artikel 9 Ansvar og garanti

  1. BDS er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende opfyldelse af sine forpligtelser over for Kunden.
  2. BDS er i tilfælde af mægling ikke part i nogen (reparations)aftaler indgået af BDS med tredjemand på vegne af Kunden. BDS er derfor ikke ansvarlig for eventuelle mangler i udførelsen af sådanne aftaler. BDS fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for skader som følge af manglende opfyldelse af (reparations)aftaler indgået med tredjemand.
  3. Hvis der er garanti på arbejde udført af BDS, skal Kunden rette eventuelle krav direkte til disse tredjeparter.
  4. Skulle Kunden af en eller anden grund være utilfreds med det arbejde, der udføres af tredjemand engageret af BDS, skal Kunden straks underrette BDS herom senest 12 timer efter arbejdets afslutning. BDS vil derefter bestræbe sig på at formidle en løsning mellem Kunden og tredjeparten. BDS kan ikke holdes ansvarlig for tredjemands uvilje. Situationer, der er beskrevet i denne artikel, må ikke resultere i suspension, diskontering eller modregning i beløb, der skyldes BDS.
  5. I tilfælde, hvor nødreparationer eller midlertidige reparationer udføres af tredjeparter, der er engageret af BDS, anses kunden for at have et ansvar for at sørge for permanente reparationer på sit eget foretrukne værksted så hurtigt som muligt. Brug af køretøjet under nødreparationer eller midlertidige reparationer gør ikke BDS ansvarlig.
  6. BDS er ikke ansvarlig for forsætlige eller (bevidste) hensynsløse handlinger foretaget af BDS eller andre personer, der er engageret af BDS i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen, og som BDS kan være juridisk ansvarlig for.
  7. BDS påtager sig intet ansvar for rådgivning og/eller arbejde udført af BDS direkte eller på vegne af BDS.
  8. Kunden accepterer at holde BDS skadesløs for alle krav og/eller rettigheder fra tredjeparter i forbindelse med levering af varer eller levering af tjenesteydelser, for så vidt disse krav afviger fra eller overstiger dem, som Kunden skylder BDS. Kunden accepterer også at skadesløsholde og holde BDS skadesløs for ethvert krav i forbindelse med skade eller død for Kundens personale eller tredjepartspersonale samt skade på Kundens eller tredjeparts varer, der opstår inden for rammerne af BDS' tjenester, undtagen i tilfælde af BDS' forsætlige forsømmelse eller bevidst hensynsløshed.
  9. BDS' ansvar er begrænset til 10 gange det betalte sagsbehandlingsgebyr.
  10. BDS garanterer, at det udførte arbejde udføres med fornøden omhu og efter bedste evne i overensstemmelse med industristandarder og gældende ekspertise på det pågældende tidspunkt (best effort-forpligtelse).
  11. Såfremt Kunden påberåber sig en garanti fra BDS i den respektive Aftale ("klage"), vil BDS vurdere garantien eller klagen og om nødvendigt behandle den i overensstemmelse med Aftalen og disse generelle vilkår og betingelser. Garantikrav kan ikke overføres til tredjepart.
  12. Kunden skal inspicere arbejdet for synlige mangler ved levering og straks rapportere eventuelle klager under straf for fortabelse af retten til at klage eller kræve garanti. Sådanne reklamationer skal registreres skriftligt mellem BDS og Kunden inden levering.
  13. Reklamation over fakturabeløb skal indgives skriftligt til BDS senest 3 dage efter modtagelse eller levering med en detaljeret beskrivelse af problemstillingerne.
  14. For alle andre reklamationer gælder en 5-dages periode, efter at mangler er blevet eller burde have været rimeligt opdaget.
  15. I mangel af en rettidig klage som angivet i denne artikel fortabes retten til garantier/klager. I sådanne tilfælde har Kunden ikke ret til (delvist) at opsige Aftalen eller søge erstatning.
  16. BDS er ikke ansvarlig for følgeskader, særlige, indirekte eller hændelige skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af forretning eller andre lignende økonomiske tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen, selvom BDS er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.
  17. Ansvar for lastskader: BDS fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for skader, tab eller forringelse af gods, varer eller ejendom, der tilhører kunden eller tredjeparter, uanset om det er under transport, opbevaring eller andre omstændigheder. BDS er ikke ansvarlig for krav, udgifter eller tab som følge af lastskader, herunder, men ikke begrænset til, brud, tyveri eller ødelæggelse. Kunden er eneansvarlig for at sikre korrekt håndtering, pakning og forsikring af sin last eller ejendom i løbet af eventuelle tjenester, der leveres af BDS. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter alle lastrelaterede forhold, og BDS kan ikke holdes ansvarlig for sådanne krav eller skader.

  Artikel 11 Force majeure

  1. Force majeure, som defineret i disse generelle vilkår og betingelser, henviser til enhver omstændighed uden for BDS' kontrol og vilje, uanset om den er forudsigelig på tidspunktet for aftalens indgåelse eller ej. Disse omstændigheder forhindrer BDS i med rimelighed at opfylde sine forpligtelser og omfatter, men er ikke begrænset til, import- og eksportrestriktioner, regeringsforanstaltninger, råvaremangel, fabriks- eller transportforstyrrelser af enhver art, strejker, lockout eller mangel på personale, karantæne, handelsforbud, krig og/eller trussel om krig, terrorhandlinger og/eller overhængende angreb, epidemier, tab af frost, mangler hos leverandører eller tredjeparter engageret af BDS til gennemførelse af Aftalen mv.
  2. BDS er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelser, hvis BDS forhindres i at gøre dette på grund af force majeure.
  3. I sådanne tilfælde af force majeure har BDS ret til enten at opfylde Aftalen inden for rimelig tid eller efter eget skøn at opløse Aftalen helt eller delvist uden at være forpligtet til at betale erstatning.
  4. Såfremt BDS måtte konstatere force majeure, er Kunden først berettiget til at opløse Aftalen efter at have givet BDS en rimelig frist til opfyldelse. En rimelig frist bør ikke være mindre end 15 arbejdsdage.

  Artikel 12 Overgang

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser eller aftalen med kunden ikke er juridisk gyldige eller ikke er fuldt gyldige, forbliver de øvrige bestemmelser i fuld kraft og virkning. Parterne vil derefter rådføre sig med hinanden for at erstatte den ugyldige bestemmelse med en erstatningsbestemmelse, der dækker indholdet og betydningen af den ugyldige bestemmelse så meget som muligt.

  Artikel 13 Valg af lov og værneting

  1. Alle aftaler om levering af produkter og/eller levering af ydelser samt alle pristilbud i forbindelse hermed for sager, der håndteres af og faktureres fra BDS SWEDEN AB, er underlagt svensk lovgivning.
  2. Alle aftaler om levering af produkter og/eller levering af ydelser samt alle pristilbud i forbindelse hermed for sager, der håndteres af og faktureres fra BDS SWEDEN AB/Fil Norway, er underlagt norsk ret.
  3. Alle aftaler om levering af produkter og/eller levering af tjenester samt alle pristilbud i forbindelse hermed for sager, der håndteres af og faktureres fra BDS BENELUX BV, er underlagt hollandsk lov.
  4. Enhver tvist vedrørende indgåelse, fortolkning eller udførelse af aftalen eller yderligere aftaler, der måtte opstå som følge heraf, samt enhver anden tvist vedrørende eller relateret til aftalen, uanset om den er juridisk eller faktuel, vil blive forelagt den kompetente domstol i Göteborg (13.a), Oslo (13.b) eller Amsterdam (13.c).