Vi har brukt AI til å oversette nettstedet vårt til engelsk for deg.

Vilkår og betingelser

2023 VILKÅR OG BETINGELSER BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway, BDS Benelux BV

Artikkel 1 Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene skal følgende begreper ha følgende betydninger, med mindre annet er uttrykkelig angitt eller konteksten indikerer noe annet.

 1. BDS: Alle selskaper i BDS-konsernet, inkludert BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway og BDS Benelux BV.
 2. Breakdown Service: Formidlingstjenesten tar sikte på å finne en løsning mellom en kunde som opplever uventet nedetid med kjøretøyet sitt på grunn av tekniske feil eller ulykker på den ene siden, og underleverandører som har kapasitet, kapasitet, ressurser og utstyr for å levere tjenestene som kunden etterspør.
 3. Sammenbrudd: En uventet situasjon som resulterer i nedetid for et kjøretøy, forårsaket av teknisk feil og/eller ulykke, samt eventuelle ilagte bøter fra en statlig organisasjon som forbyr at kjøretøyet brukes i (kommersiell) trafikk.
 4. Klient: Den fysiske eller juridiske personen som har inngått en avtale med BDS. Kunden kan være enten en kunde og/eller en garantist.
 5. Kunde: Den fysiske personen eller juridiske enheten som lider av et sammenbrudd og trenger hjelp
 6. Garantist: Den fysiske eller juridiske personen som har inngått en avtale med BDS og har avtalt å betale for tjenester for å bistå kunden.
 7. Underleverandør: En tredjeparts person eller organisasjon kontrahert av BDS for å levere spesifikke tjenester eller ressurser som en del av sammenbruddstjenesten
 8. Avtale: En avtale mellom BDS og en kunde eller garantist angående en eller flere tjenester som skal leveres og/eller tilrettelegges av BDS til en pris som skal betales
 9. Betalingsgaranti: Et budsjett levert av klienten, som autoriserer sammenbruddstjenesten til å anskaffe og betale for tjenester fra underleverandører opp til den angitte budsjettgrensen. Betalingsgarantien sikrer at midler er tilgjengelige for å dekke kostnadene for tjenester som kreves for å håndtere kundens sammenbruddssituasjon.
 10. Avbestilling: Skriftlig varsel fra Kunden til BDS om at en eller flere avtalte tjenester ikke vil bli brukt helt eller delvis, eller skriftlig varsel fra BDS til Kunden om at en eller flere avtalte tjenester ikke vil bli levert helt eller delvis.
 11. Nettsted: nettstedet www.breakdownservice.eu drevet av BDS.
 12. Hendelsesskjema: Et digitalt eller fysisk dokument gjort tilgjengelig på BDS-nettstedet som gjør det mulig for kunder å rapportere en sammenbruddshendelse, gi detaljert informasjon om problemet og bekrefte betalingsgarantien. Hendelsesskjemaet fungerer som det første kommunikasjonsverktøyet for kunder for å be om hjelp og starte sammenbruddsløsningsprosessen.
 13. Depositum: En forskuddsbetaling gjort av kunden, tilsvarende det totale budsjettet spesifisert i "Garanti for betaling." Depositumet kreves som en økonomisk forpliktelse for å sikre levering av tjenester som svar på en sammenbruddshendelse. Den fungerer som en innledende betaling som dekker de forventede kostnadene for tjenestene som tilbys, og eventuelt gjenværende ubrukt beløp er kvalifisert for refusjon til kundens angitte kort eller konto etter at tjenesten er fullført.
 14. Operatør: En medarbeider ansatt i BDS (Breakdown Service) som er ansvarlig for å administrere og koordinere havarihendelser rapportert av kunder. Operatører spiller en avgjørende rolle i å legge til rette for kommunikasjon mellom kunder, underleverandører og andre relevante parter, og sikrer effektiv løsning av sammenbruddssituasjoner.
 15. Materialer: alle materialer utviklet og/eller gjort tilgjengelig av BDS.

Artikkel 2 Generelt

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for enhver avtale mellom BDS og kundens kunde.
 2. Eventuelle avvik fra disse generelle vilkårene og betingelsene er kun gyldige hvis de er uttrykkelig avtalt skriftlig, og BDS har utvetydig akseptert avviket fra bestemmelsene i disse generelle vilkårene og betingelsene. Avtalte avvik gjelder kun for den aktuelle avtalen og/eller tilbudet.
 3. Anvendeligheten av ytterligere eller avvikende klausuler eller vilkår og betingelser, enten foreslått av kunden eller vanlig i bransjen, blir uttrykkelig avvist av BDS samtidig som BDS erklærer disse generelle vilkårene og betingelsene som gjeldende.
 4. Disse generelle vilkårene gjelder også for alle fysiske og juridiske personer som BDS ansetter eller har ansatt ved inngåelse og/eller gjennomføring av en avtale eller når de opererer på vegne av BDS.
 5. Rettigheter og forpliktelser i henhold til en avtale mellom BDS og kunden kan ikke overføres til tredjeparter av kunden, med mindre annet er uttrykkelig angitt i avtalen eller i disse generelle vilkårene.
 6. Anvendeligheten av kundens generelle (innkjøp) vilkår og betingelser er uttrykkelig avvist.
 7. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene og betingelsene anses ugyldige eller annulleres, fortsetter de gjenværende bestemmelsene i disse generelle vilkårene og betingelsene å gjelde i full kraft. Ugyldige eller annullerte bestemmelser vil bli erstattet av BDS, med tanke på det opprinnelige formålet og hensikten med den opprinnelige bestemmelsen(e) i den grad det er mulig
 8. Hvis BDS ikke insisterer på streng overholdelse av disse vilkårene og betingelsene ved visse anledninger, betyr det ikke at bestemmelsene opphører å gjelde, og det reduserer heller ikke BDS' rett til å kreve streng overholdelse av bestemmelsene i disse generelle vilkårene og betingelsene i andre tilfeller.
 9. Når disse generelle vilkårene og betingelsene er lovlig erklært gjeldende for en avtale, vil den siste gjeldende versjonen av disse generelle vilkårene og betingelsene anses som gjeldende for alle påfølgende avtaler mellom de samme partene, med mindre annet er gjensidig avtalt skriftlig.
 10. I tilfelle uoverensstemmelser mellom oversettelser av teksten i disse generelle vilkårene og betingelsene, skal tolkningen av teksten utarbeidet på nederlandsk ha forrang.
  I tilfeller av konflikt mellom bestemmelsene i disse generelle vilkårene og den skriftlige avtalen mellom BDS og kunden, skal bestemmelsene i den spesifikke skriftlige avtalen gjelde.

Artikkel 3 Tilbud og tilbud

 1. Alle tilbud og tilbud fra BDS i enhver form og/eller sted er ikke-bindende, og ingen rettigheter kan utledes fra dem. BDS har rett til å trekke tilbake ethvert tilbud og/eller tilbud umiddelbart, selv så lenge tilbudet/tilbudet varer.
 2. Priser nevnt i et tilbud eller tilbud gjelder ikke automatisk for fremtidige avtaler.
 3. Åpenbare feil eller feil i tilbud gjort via e-post eller på nettstedet er ikke bindende for BDS. BDS forbeholder seg retten til å rette opp slike feil og justere tilbudet etter behov.
 4. Ingen rettigheter kan utledes fra muntlige løfter og/eller avtaler inngått av eller på vegne av BDS med mindre de er uttrykkelig bekreftet skriftlig av BDS.
 5. Alle priser oppgitt for kunden, enten et selskap eller en person, er eksklusiv moms.
 6. Valuta: Med mindre annet er oppgitt, er alle priser og gebyrer oppgitt i BDS-tilbud, tilbud og avtaler i euro (EUR)

Artikkel 4 Indeksering

Alle satser er gjenstand for årlige justeringer gjennom indeksering. For indeksering bruker BDS indekser publisert av statlige statistikkbyråer i landene der BDS og dets datterselskaper har kontorer. Indeksene beregnes fra oktober til september (Q4-Q3), og prisene justeres 1. januar hvert år.

Artikkel 5 Avtalens inngåelse

 1. En avtale inngås under den suspensive betingelsen at BDS har bekreftet bestillingen eller oppdraget skriftlig (inkludert elektronisk) eller har påbegynt utførelsen av ordren eller oppdraget. Innholdet i avtalen bestemmes av tilbudet, tilbudet og/eller ordrebekreftelsen fra BDS, som disse generelle vilkårene og betingelsene er erklært gjeldende for.
 2. Hvis kunden aksepterer et tilbud fra BDS via digitale kommunikasjonsmidler (inkludert, men ikke begrenset til e-post, WhatsApp eller SMS), er BDS ikke forpliktet til å bekrefte mottak av dette til kunden. Ved å akseptere klienten er det inngått en avtale mellom partene.
 3. Oppdrag til BDS og aksept av tilbud/tilbud fra BDS fra klienten er ugjenkallelige.
 4. Ved brudd vil BDS opptre som megler på vegne av sin klient basert på en meklingsavtale.
 5. En meklingsavtale inngås ved at BDS aksepterer et tilbud som inneholder melding om et sammenbrudd. Denne meldingen må gjøres av en person som er autorisert til å representere klienten på vegne av klienten. Med autorisert person menes en direktør/eier av et selskap, en flåteansvarlig, en planlegger eller en annen person som på forhånd er utpekt skriftlig av kunden. Denne personen må kunne identifisere seg som sådan.
 6. Kunden er forpliktet til å gi BDS all informasjon som er rimelig nødvendig for å etablere sin identitet (kjenn din kunde), for å bestemme opprinnelsen til midlene, formålet med oppdraget eller avtalen med BDS, og (endelig) destinasjon for varene som skal leveres av BDS, etc., slik at BDS kan overholde lovene og forskriftene som gjelder for dem.
 7. Kundens aksept av tilbudet nevnt i artikkel 4.5 kan gjøres muntlig eller skriftlig, men må gjøres utvetydig. Administrasjonen av dette i BDS-systemene er ledende når det gjelder beviset på dette.
 8. BDS er ikke forpliktet til å verifisere nøyaktigheten av uttalelser fra kunden. Eventuelle mangler kan ikke tilskrives BDS hvis de skyldes feil og/eller ufullstendig kommunikasjon fra kunden. Kunden er ansvarlig overfor BDS for skaden BDS har lidd på grunn av feil og/eller ufullstendig informasjon.
 9. Etter at en meklingsavtale er inngått, vil BDS forsøke å legge til rette for oppløsning av strandingen på vegne av klienten. For å oppnå dette kan BDS inngå en eller flere (reparasjons)avtaler med tredjeparter, inkludert eventuelle bergings- og slepekostnader. I alle tilfeller vil BDS kvalifisere som kreditor av disse (reparasjons)avtalene, noe som spesifikt betyr at kunden er forpliktet til å betale beløpene som skyldes BDS i henhold til slike avtale(r). Ellers er BDS ikke part i disse avtalene. Kunden er forpliktet til å gi BDS all informasjon som er (muligens) relevant for BDS for bestillingen eller oppdraget. Hvis det viser seg at kunden ikke har delt informasjon som var kjent for kunden eller med rimelighet burde vært kjent for BDS, har BDS rett til å oppløse avtalen og/eller kreve erstatning fra kunden.
 10. Avbestilling med kostnader: Så snart saken er registrert, skylder Kunden BDS et ekspedisjonsgebyr. Dersom Kunden avlyser saken før en eventuell underleverandør er sendt, belastes kun saksbehandlingsgebyret til Kunden. Dersom en underleverandør allerede er sendt ut, vil saken ikke bli kansellert, men avsluttet med kostnadene fra underleverandøren.
 11. BDS behandler personopplysninger om kunden som er nødvendige for å overholde gjeldende lover og forskrifter, og som er nødvendige for å utarbeide og gjennomføre avtalen, alt med behørig overholdelse av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Disse dataene vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig. BDS gir ikke personopplysninger til tredjeparter med mindre BDS er juridisk forpliktet til å gjøre det. Kunden kan be om skriftlig tilgang til sine personopplysninger som behandles av BDS, samt endringer eller sletting av disse. BDS har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre brudd på personopplysninger.
 12. BDS forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling eller tildeling, uten forpliktelse til å oppgi grunner og uten forpliktelse til å betale kompensasjon til kunden, etter eget skjønn.
 13. Avtaler gjennom mellommenn: I tilfeller der avtaler inngås på vegne av en klient av mellommenn, enten i navnet til deres forhold (e), er det forstått at slike avtaler delvis er på bekostning og risiko for disse mellommennene. BDS skal ikke være ansvarlig for å betale provisjon eller gebyrer, under noe navn, til mellommenn, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i en skriftlig avtale. Full eller delvis betaling av beløpet som gjesten skylder, skal frigjøre mellommannen i samme utstrekning, og frita dem for økonomisk ansvar i forhold til mottatt betaling.
 14. Hvis avtalen ikke initieres eller bare delvis inngås ved hjelp av nettstedet eller hendelsesskjemaet, vil BDS sørge for at disse generelle vilkårene og betingelsene er tilgjengelige for kunden før eller på tidspunktet for inngåelse av avtalen. Denne tilgjengeligheten kan tilrettelegges på ulike måter, inkludert, men ikke begrenset til, e-postkommunikasjon. Det er viktig at Kunden har tilgang til og anerkjenner disse vilkårene, uavhengig av metoden som brukes til avtaleinitiering, for å sikre åpenhet og overholdelse av de avtalte vilkårene.
 15. Etter at avtalen er inngått, vil BDS sende Kunden en bekreftelse på e-post angående oppdraget. Hvis kunden ikke har mottatt en bekreftelses-e-post innen 15 minutter, må kunden kontakte BDS via telefon eller e-post. Så lenge Kunden ikke har mottatt en bekreftelses-e-post innen denne perioden, kan Kunden kansellere Avtalen gratis.

  Artikkel 6 Gjennomføring av avtaler med underleverandører

  1. BDS fungerer som et mellomledd mellom sine kunder og underleverandører for å løse kjøretøyhavarier som kunden opplever. BDS handler aldri på egne vegne, selv når det handler autonomt; Det handler utelukkende på vegne av og på risiko for sine kunder. Underleverandøren er den parten BDS har bedt om å rette opp et sammenbrudd, som definert i artikkel 1.
  2. Bestemmelsene i artikkel 5a gjelder også hvis BDS utligner en faktura adressert til dem av underleverandøren.
  3. En avtale mellom BDS' kunde og underleverandør etableres når BDS aksepterer et tilbud fra underleverandøren. Dette skjer for eksempel når underleverandøren samtykker i å bistå BDS gjennom en reparasjonsordre som skal mottas, eller når BDS godtar et (pris/reparasjon) forslag fra underleverandøren.
  4. BDS er alltid autorisert til å gi instruksjoner til underleverandøren under utførelsen av (reparasjons)arbeidet.
  5. Eventuelle generelle vilkår og betingelser som brukes av underleverandøren, vil aldri gjelde for forholdet eller avtalen(e) mellom BDS eller kundens og underleverandøren.
  6. Tilbud gitt av underleverandøren er aldri bindende og anses som tilbud som BDS kan akseptere når som helst.
  7. Priser oppgitt av Underleverandør er faste og kan ikke ensidig økes av Underleverandøren.
  8. Merarbeid eller ekstrakostnader kvalifiserer ikke for refusjon med mindre de er forhåndsgodkjent skriftlig av BDS gjennom en betalingsgaranti.
  9. Underleverandøren garanterer at materialene/delene den leverer er originale, nye og korrekt sirkulerte, med mindre annet er uttrykkelig angitt skriftlig. Videre garanterer underleverandøren at tjenestene den leverer utføres kompetent.
  10. Med mindre annet er avtalt, gjelder en generell garanti på seks måneder for arbeid utført og deler levert av Underleverandøren, i tillegg til eventuell produsentgaranti. Dette gjelder med mindre arbeidets art utelukker en slik garantiperiode, som i nødstilfeller eller midlertidige reparasjoner, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
  11. Når avtalen med underleverandøren er etablert, kan den ikke ensidig sies opp av noen av partene. BDS og/eller deres kunde kan bare si opp avtalen dersom underleverandøren unnlater å rette opp oppsigelsen innen rimelig tid. Hvis, til tross for bestemmelsene i denne artikkelen, underleverandøren sier opp avtalen, må underleverandøren kompensere alle resulterende skader.
  12. Underleverandøren forplikter seg til å opprettholde konfidensialitet angående gjennomføringen av avtalen med BDS eller BDS sin kunde. Denne konfidensialiteten gjelder først og fremst identiteten til BDS (og dets kunder) og prisene som belastes. Underleverandøren har ikke tillatelse til å bruke BDS-varemerker eller andre immaterielle BDS-rettigheter uten BDS' forutgående samtykke.

  Artikkel 7 Opphør av et oppdrag

  1. BDS forbeholder seg retten til å si opp avtalen, helt eller delvis, med umiddelbar virkning og uten behov for rettslig inngripen, eller å suspendere ytelsen, uten at det berører BDS' andre rettigheter (som retten til å kreve ytelse og/eller erstatning), under følgende omstendigheter:
  2. Kunden bryter noen bestemmelse i avtalen, inkludert disse generelle vilkårene.
  3. Klienten søker om moratorium eller innleder konkursbehandling.
  4. Konkursbehandling innledes mot Kunden, noe som resulterer i en konkurserklæring.
  5. Kundens forretningsvirksomhet opphører eller gjennomgår likvidasjon.
  6. Vedlegg gjøres mot Klienten for Kundens regning.
  7. Kunden tilbyr et privat oppgjør.
  8. I de ovennevnte situasjonene forfaller eventuelle utestående krav fra BDS mot kunden umiddelbart til betaling, og BDS er ikke forpliktet til å gi kompensasjon eller garantier.
  9. Oppsigelse av avtalen skal ikke pålegge BDS noe ansvar.
  10. Ved for tidlig avslutning av oppdraget skal klienten være ansvarlig for det faste gebyret til BDS, samt eventuelle faktiske kostnader pådratt av tredjeparter i samsvar med (reparasjons)avtalene.

  Artikkel 8 Betalinger, mislighold og straffer

  1. Alle skyldige beløp til BDS er, med mindre annet er oppgitt, i euro og er eksklusive moms.
  2. Kunden er ansvarlig for å betale alle skyldige beløp til BDS, inkludert, men ikke begrenset til, serviceavgifter, reparasjonskostnader, gjenopprettings- og slepegebyrer og eventuelle andre kostnader som oppstår fra BDS' tjenester. BDS kan kommunisere disse beløpene til kunden på forhånd, selv om de kan endres.
  3. Betalinger må gjøres innen den avtalte tidsrammen. I mangel av spesifikke vilkår, må fakturaer fra BDS gjøres opp innen 30 (tretti) dager. BDS vil ikke akseptere betalingsbetingelser som avviker fra dette, med mindre det er uttrykkelig avtalt skriftlig.
  4. Kunden har uttrykkelig forbud mot å motregne motkrav mot BDS (enten faste eller ikke) mot fakturaer som skal betales av kunden. Kunden har heller ikke lov til å suspendere betalinger. Enhver motregning eller suspensjon av Kunden i strid med denne bestemmelsen vil resultere i at Kunden pådrar seg en umiddelbart forfalt og betalbar straff tilsvarende femti prosent (50%) av motregningen eller suspendert beløp.
  5. Ved forsinket betaling vil Kunden automatisk være i mislighold. BDS kan kreve renter på det utestående beløpet med en sats på 8 % per måned (eller del av en måned) fra forfallsdatoen til dagen for full betaling. Denne satsen kommer i tillegg til eventuell lovbestemt forretningsinteresse som Kunden skylder.
  6. BDS forbeholder seg retten til å kreve at kunden betaler skyldige beløp, inkludert formidlingshonorarer, før ytterligere tjenester ytes. I tillegg kan BDS suspendere andre leveranser og tjenester til kunden oppfyller alle betalingsforpliktelser.
  7. Alle utenrettslige og rettslige kostnader som BDS pådrar seg i forbindelse med en tvist med klienten, både saksøker og saksøkte, skal bæres av klienten. Utenrettslige innkrevingskostnader er satt til 15% av skyldig beløp, med minimum EUR 250 per sak, og rettslige innkrevingskostnader er basert på de faktiske utgiftene BDS har pådratt seg.
  8. Innbetalinger vil bli allokert først til å dekke kostnader, deretter til renter, og til slutt til den eldste utestående fakturaen, uavhengig av kundens instruksjoner.

  Artikkel 9 Ansvar og garanti

  1. BDS skal ikke være ansvarlig for skader som følge av manglende oppfyllelse av sine forpliktelser overfor kunden.
  2. I tilfeller av mekling er BDS ikke part i noen (reparasjons)avtaler inngått av BDS med tredjeparter på vegne av kunden. BDS skal følgelig ikke holdes ansvarlig for mangler i gjennomføringen av slike avtaler. BDS fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for skader som følge av manglende oppfyllelse (reparasjons)avtaler inngått med tredjeparter.
  3. Hvis det er en garanti på arbeid utført av BDS, må kunden ta opp eventuelle krav direkte med disse tredjepartene.
  4. Hvis kunden av en eller annen grunn er misfornøyd med arbeidet som utføres av tredjeparter engasjert av BDS, må kunden straks informere BDS senest 12 timer etter at arbeidet er fullført. BDS vil deretter gjøre en innsats for å megle en løsning mellom kunden og tredjeparten. BDS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uviljer fra tredjeparter. Situasjoner beskrevet i denne artikkelen skal ikke resultere i suspensjon, rabatt eller motregning mot beløp som skyldes BDS.
  5. I tilfeller der nødstilfeller eller provisoriske reparasjoner utføres av tredjeparter engasjert av BDS, anses Kunden å ha et ansvar for å arrangere permanente reparasjoner i sitt eget foretrukne verksted så snart som mulig. Bruk av kjøretøyet under nødstilfeller eller foreløpige reparasjoner vil ikke gjøre BDS ansvarlig.
  6. BDS er ikke ansvarlig for forsettlige eller (bevisste) hensynsløse handlinger utført av BDS i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen, som BDS kan være juridisk ansvarlig for.
  7. BDS påtar seg intet ansvar for rådgivning og/eller arbeid utført av BDS direkte eller på vegne av BDS.
  8. Kunden samtykker i å holde BDS skadesløs mot alle krav og/eller rettigheter fra tredjeparter knyttet til levering av varer eller levering av tjenester, i den grad disse kravene avviker fra eller overstiger de som kunden skylder BDS. Kunden samtykker også i å holde BDS skadesløs for eventuelle krav relatert til skade eller død for kundens ansatte eller tredjepartspersonell, samt skade på kundens eller tredjeparts varer, som oppstår innenfor rammen av BDSs tjenester, unntatt i tilfeller av BDS' forsettlige forsømmelse eller bevisst hensynsløshet.
  9. BDS' ansvar er begrenset til 10 ganger beløpet for det betalte saksbehandlingsgebyret.
  10. BDS garanterer at utført arbeid utføres med tilbørlig aktsomhet og etter beste evne, i tråd med bransjestandarder og gjeldende kompetanse på det tidspunktet (beste innsatsforpliktelse).
  11. Hvis kunden påberoper seg en garanti gitt av BDS i den respektive avtalen («klage»), vil BDS evaluere garantien eller klagen og, om nødvendig, adressere den i samsvar med avtalen og disse generelle vilkårene. Garantikrav kan ikke overføres til tredjeparter.
  12. Kunden må inspisere arbeidet for synlige mangler ved levering og rapportere eventuelle klager umiddelbart, under straff for tap av retten til å klage eller kreve garanti. Slike klager må registreres skriftlig mellom BDS og kunden før levering.
  13. Klager vedrørende fakturabeløp må sendes skriftlig til BDS innen 3 dager etter mottak eller levering, med en detaljert beskrivelse av problemene.
  14. For alle andre reklamasjoner gjelder en 5-dagers periode etter at feil har blitt eller med rimelighet burde ha blitt oppdaget.
  15. Unnlater en rettidig klage som spesifisert i denne artikkelen, vil retten til garantier / klager gå tapt. I slike tilfeller vil Kunden ikke ha rett til (delvis) å heve Avtalen eller søke erstatning.
  16. BDS skal ikke holdes ansvarlig for følgeskader, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av virksomhet eller andre lignende økonomiske tap, som oppstår fra eller er relatert til oppfyllelsen av avtalen, selv om BDS har blitt informert om muligheten for slik skade.
  17. Lastskadeansvar: BDS fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for skader, tap eller forringelse av last, varer eller eiendom som tilhører klienten eller tredjeparter, enten det er under transport, lagring eller andre omstendigheter. BDS skal ikke være ansvarlig for noen krav, utgifter eller tap som oppstår som følge av lastskader, inkludert, men ikke begrenset til, brudd, tyveri eller ødeleggelse. Kunden er eneansvarlig for å sikre riktig håndtering, pakking og forsikring av sin last eller eiendom i løpet av eventuelle tjenester levert av BDS. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder alle fraktrelaterte saker, og BDS skal ikke holdes ansvarlig for slike krav eller skader.

  Artikkel 11 Force majeure

  1. Force majeure, som definert i disse generelle vilkårene og betingelsene, refererer til enhver omstendighet utenfor BDS' kontroll og vilje, enten forutsigbar på tidspunktet for inngåelse av avtalen eller ikke. Disse omstendighetene hindrer BDS fra å oppfylle sine forpliktelser med rimelighet og inkluderer, men er ikke begrenset til, import- og eksportrestriksjoner, myndighetstiltak, råvaremangel, fabrikk- eller transportforstyrrelser av noe slag, streik, lockout eller mangel på personell, karantene, handelsforbud, krig og/eller trussel om krig, terrorhandlinger og/eller forestående angrep, epidemier, frosttap, mangler hos leverandører eller tredjeparter engasjert av BDS for gjennomføring av avtalen mv.
  2. BDS er ikke forpliktet til å oppfylle noen forpliktelser hvis BDS er forhindret fra å gjøre det på grunn av force majeure.
  3. I slike tilfeller av force majeure har BDS rett til enten å oppfylle avtalen innen rimelig tid eller, etter eget skjønn, oppløse avtalen helt eller delvis uten å være forpliktet til å betale erstatning.
  4. Hvis BDS støter på force majeure, har kunden kun rett til å oppløse avtalen etter å ha gitt BDS en rimelig periode for oppfyllelse. En rimelig periode bør ikke være mindre enn 15 virkedager.

  Artikkel 12 Konvertering

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene eller avtalen med kunden ikke er juridisk gyldige, eller ikke er fullt gyldige, vil de andre bestemmelsene forbli i full kraft og virkning. Partene vil deretter rådføre seg med hverandre for å erstatte den ugyldige bestemmelsen med en erstatningsbestemmelse som dekker innholdet og betydningen av den ugyldige bestemmelsen så mye som mulig.

  Artikkel 13 Lovvalg og forum

  1. Alle avtaler om levering av produkter og/eller levering av tjenester, samt alle pristilbud knyttet til disse, for saker behandlet av og fakturert fra BDS SWEDEN AB skal reguleres av svensk lov.
  2. Alle avtaler om levering av produkter og/eller levering av tjenester, samt alle pristilbud knyttet til disse, for saker behandlet av og fakturert fra BDS SWEDEN AB / Fil Norway skal reguleres av norsk lov.
  3. Alle avtaler om levering av produkter og/eller levering av tjenester, samt alle pristilbud knyttet til disse, for saker som håndteres av og faktureres fra BDS BENELUX BV skal reguleres av nederlandsk lov.
  4. Enhver tvist om inngåelsen, tolkningen eller oppfyllelsen av avtalen eller av ytterligere avtaler som måtte oppstå fra den, samt enhver annen tvist om eller relatert til avtalen, enten juridisk eller faktisk, vil bli forelagt for den kompetente domstol i Göteborg (13.a), Oslo (13.b) eller Amsterdam (13.c).