Oleme kasutanud tehisintellekti, et tõlkida meie veebisait teie jaoks inglise keelde.

Tingimused

2023 TINGIMUSED BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway, BDS Benelux BV

Artikkel 1 Mõisted

Käesolevates tingimustes on järgmistel mõistetel järgmine tähendus, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt öeldud teisiti või kui kontekst näitab teisiti.

 1. BDS: kõik BDS kontserni kuuluvad äriühingud, sealhulgas BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway ja BDS Benelux BV.
 2. Rikketeenus: vahendusteenus, mille eesmärk on leida lahendus ühelt poolt tehniliste rikete või õnnetuste tõttu oma sõiduki(te)ga ootamatuid seisakuid kogeva kliendi ja teiselt poolt kliendi soovitud teenuste osutamiseks võimekust, võimekust, ressursse ja seadmeid omavate alltöövõtjate vahel.
 3. Rike: ootamatu olukord, mis põhjustab sõidukile seisakuid, mis on põhjustatud mis tahes tehnilisest rikkest ja / või õnnetusest, samuti valitsusorganisatsiooni määratud trahv, mis keelab sõiduki kasutamise (äri)liikluses.
 4. Klient: füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud BDS-iga lepingu. Klient võib olla kas klient ja/või käendaja.
 5. Klient: füüsiline või juriidiline isik, kes kannatab rikke all ja vajab abi
 6. Käendaja: füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud BDS-iga Lepingu ja nõustunud tasuma teenuste eest Kliendi abistamiseks.
 7. Alltöövõtja: kolmanda osapoole üksikisik või organisatsioon, kellega BDS on sõlminud lepingu konkreetsete teenuste või ressursside pakkumiseks jaotusteenuse osana
 8. Leping: BDS-i ja kliendi või käendaja vaheline leping ühe või mitme teenuse kohta, mida BDS osutab ja/või vahendab makstava hinnaga
 9. Maksegarantii: Kliendi antud eelarve, mis volitab rikketeenistust hankima ja tasuma teenuste eest alltöövõtjatelt kuni määratud eelarvelimiidini. Maksetagatis tagab rahaliste vahendite olemasolu Kliendi rikkeolukorra lahendamiseks vajalike teenuste maksumuse katmiseks.
 10. Tühistamine: Kliendi kirjalik teade BDS-ile, et ühte või mitut kokkulepitud teenust ei kasutata täielikult või osaliselt, või BDS-i kirjalik teade Kliendile, et ühte või mitut kokkulepitud teenust ei osutata täielikult või osaliselt.
 11. Veebisait: veebisaiti www.breakdownservice.eu haldab BDS.
 12. Juhtumi vorm: BDS-i veebisaidil kättesaadavaks tehtud digitaalne või füüsiline dokument, mis võimaldab klientidel teatada rikkejuhtumist, anda üksikasjalikku teavet probleemi kohta ja kinnitada maksegarantiid. Juhtumivorm on esialgne suhtlusvahend, mille abil kliendid saavad abi taotleda ja rikke lahendamise protsessi algatada.
 13. Tagatisraha: Kliendi poolt tasutud ettemaks, mis on võrdne "Maksetagatises" nimetatud kogueelarvega. Tagatisraha on nõutav rahalise kohustusena, et tagada teenuste osutamine rikkejuhtumi korral. See toimib esialgse maksena, mis katab osutatud teenuste eeldatavad kulud, ja ülejäänud kasutamata summa on pärast teenuse lõppu kliendi määratud kaardile või kontole tagastatav.
 14. Operaator: BDS-i (rikketeenistus) töötaja, kes vastutab klientide teatatud rikkejuhtumite haldamise ja koordineerimise eest. Operaatoritel on oluline roll klientide, alltöövõtjate ja muude asjaomaste osapoolte vahelise suhtluse hõlbustamisel, tagades rikete tõhusa ja tulemusliku lahendamise.
 15. Materjalid: kõik BDS-i poolt välja töötatud ja/või kättesaadavaks tehtud materjalid.

Artikkel 2 Üldsätted

 1. Käesolevad üldtingimused kehtivad kõigi BDS-i ja tema Kliendi vaheliste lepingute kohta.
 2. Mis tahes kõrvalekalded nendest üldtingimustest kehtivad ainult siis, kui need on kirjalikult selgesõnaliselt kokku lepitud ja BDS on ühemõtteliselt nõustunud kõrvalekaldumisega käesolevate üldtingimuste sätetest. Kokkulepitud kõrvalekaldeid kohaldatakse ainult konkreetse lepingu ja/või pakkumise suhtes.
 3. BDS lükkab selgesõnaliselt tagasi täiendavate või lahknevate klauslite või tingimuste kohaldatavuse, olenemata sellest, kas need on kliendi poolt välja pakutud või tööstusharus tavapärased, samal ajal kui BDS kuulutab käesolevad üldtingimused kohaldatavaks.
 4. Need üldtingimused laienevad ka kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, keda BDS kasutab või on kasutanud Lepingu sõlmimisel ja/või täitmisel või BDS-i nimel tegutsedes.
 5. BDS-i ja Kliendi vahelisest Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Klient üle anda kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui Lepingus või käesolevates üldtingimustes on selgesõnaliselt sätestatud teisiti.
 6. Kliendi üldiste (ostu)tingimuste kohaldatavus on sõnaselgelt tagasi lükatud.
 7. Kui üks või mitu käesolevate üldtingimuste sätet tunnistatakse õigustühiseks või tühistatakse, jäävad käesolevate üldtingimuste ülejäänud sätted täielikult kehtima. Õigustühised või tühistatud sätted asendatakse BDS-iga, võttes arvesse algse(te) sätte(te) algset eesmärki ja kavatsust, niivõrd kui see on võimalik
 8. Kui BDS ei nõua teatud juhtudel nende tingimuste ranget järgimist, ei tähenda see, et sätted lakkavad kehtimast, ega vähenda BDS-i õigust nõuda muudel juhtudel nende üldtingimuste sätete ranget järgimist.
 9. Kui käesolevad üldtingimused on lepingu suhtes õiguslikult kohaldatavaks tunnistatud, loetakse käesolevate üldtingimuste uusim kohaldatav versioon kohaldatavaks kõigi järgnevate samade poolte vaheliste lepingute suhtes, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.
 10. Kui käesolevate üldtingimuste teksti tõlgete vahel esineb vastuolusid, on ülimuslik hollandi keeles koostatud teksti tõlgendus.
  Käesolevate üldtingimuste sätete ning BDS-i ja Kliendi vahelise kirjaliku lepingu vastuolu korral kohaldatakse konkreetse kirjaliku lepingu sätteid.

Artikkel 3 Pakkumine ja noteeringud

 1. Kõik BDS-i mis tahes vormis ja/või asukohas tehtud pakkumised ja noteeringud ei ole oma olemuselt siduvad ning neist ei saa tuletada mingeid õigusi. BDS-il on õigus mis tahes pakkumine ja/või pakkumine viivitamatult tagasi võtta, isegi pakkumise/pakkumise kestel.
 2. Pakkumises või pakkumises mainitud hinnad ei kehti automaatselt tulevastele Lepingutele.
 3. Ilmsed vead või vead e-posti teel või veebisaidil tehtud pakkumistes ei ole BDS-ile siduvad. BDS jätab endale õiguse sellised vead parandada ja vajadusel pakkumist kohandada.
 4. BDS-i poolt või nimel antud suulistest lubadustest ja/või kokkulepetest ei saa tuletada mingeid õigusi, välja arvatud juhul, kui BDS on neid selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud.
 5. Kõik Kliendile, nii ettevõttele kui ka eraisikule, esitatud hinnad ei sisalda käibemaksu.
 6. Rahaühik: kui ei ole märgitud teisiti, on kõik BDS-i pakkumistes, noteeringutes ja lepingutes esitatud hinnad ja tasud eurodes (EUR)

Artikkel 4 Indekseerimine

Kõiki määrasid korrigeeritakse indekseerimise kaudu iga-aastaselt. Indekseerimiseks kasutab BDS indekseid, mille on avaldanud riiklikud statistikaametid riikides, kus BDS-il ja selle tütarettevõtetel on kontorid. Indekseid arvutatakse oktoobrist septembrini (Q4-Q3) ja hindu korrigeeritakse iga aasta 1. jaanuaril.

Artikkel 5 Lepingu sõlmimine

 1. Leping sõlmitakse edasilükkaval tingimusel, et BDS on tellimuse või loovutamise kirjalikult (sh elektrooniliselt) kinnitanud või alustanud korralduse või loovutamise täitmist. Lepingu sisu määrab BDS-i pakkumine, hinnapakkumine ja/või tellimuse kinnitus, millele käesolevad üldtingimused on tunnistatud kohaldatavaks.
 2. Kui Klient aktsepteerib BDS-i pakkumist digitaalsete sidevahendite (sealhulgas, kuid mitte ainult, e-posti, WhatsAppi või SMS-i) kaudu, ei ole BDS kohustatud selle kättesaamist Kliendile kinnitama. Kliendi vastuvõtmisega on pooled jõudnud kokkuleppele.
 3. BDS-i loovutamine ja BDS-i pakkumiste/hinnapakkumiste vastuvõtmine Kliendi poolt on tagasivõtmatu.
 4. Rikke korral tegutseb BDS vahendajana oma kliendi nimel vahenduslepingu alusel.
 5. Vahendusleping sõlmitakse, kui BDS võtab vastu pakkumise, mis sisaldab rikketeadet. Selle teate peab esitama isik, kes on volitatud klienti kliendi nimel esindama. Volitatud isik on ettevõtte juht/omanik, sõidukipargi haldur, planeerija või muu isik, kelle klient on eelnevalt kirjalikult määranud. See isik peab suutma end sellisena identifitseerida.
 6. Klient on kohustatud esitama BDS-ile kogu teabe, mis on mõistlikult vajalik tema isiku tuvastamiseks (kliendi tundmiseks), rahaliste vahendite päritolu, BDS-iga loovutamise või lepingu eesmärgi ja BDS-i poolt tarnitavate kaupade (lõpliku) sihtkoha kindlakstegemiseks jne, et BDS saaks järgida tema suhtes kohaldatavaid seadusi ja määrusi.
 7. Artiklis 4.5 viidatud pakkumise võib Klient vastu võtta suuliselt või kirjalikult, kuid see peab olema üheselt mõistetav. Selle haldamine BDS-süsteemides on selle tõestamise osas juhtiv.
 8. BDS ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt esitatud avalduste õigsust. Puudusi ei saa omistada BDS-ile, kui need tulenevad kliendi ebaõigest ja/või puudulikust suhtlusest. Klient vastutab BDS-i ees kahju eest, mida BDS on kandnud ebaõigete ja/või puudulike andmete tõttu.
 9. Pärast vahenduslepingu sõlmimist püüab BDS kliendi nimel hõlbustada luhtumise lahendamist. Selle saavutamiseks võib BDS sõlmida kolmandate isikutega ühe või mitu (remondi)lepingut, sealhulgas kõik pääste- ja pukseerimiskulud. Igal juhul kvalifitseerub BDS nende (remondi)lepingute võlausaldajaks, mis tähendab konkreetselt seda, et klient on kohustatud tasuma BDS-ile võlgnetavad summad vastavalt sellele lepingule (lepingutele). Vastasel juhul ei ole BDS nende lepingu(te) osaline. Klient on kohustatud esitama BDS-ile kogu teabe, mis on (võimalik) BDS-i jaoks tellimuse või loovutamise jaoks asjakohane. Kui selgub, et Klient ei ole jaganud teavet, mis oli talle teada või oleks pidanud mõistlikult olema BDS-ile teada, on BDS-il õigus Leping lõpetada ja/või nõuda Kliendilt hüvitist.
 10. Tühistamine koos kuludega: Niipea kui juhtum on registreeritud, võlgneb klient BDS-ile käsitlustasu. Kui Klient tühistab juhtumi enne alltöövõtja lähetamist, võetakse Kliendilt ainult juhtumi käsitlemise tasu. Kui alltöövõtja on juba välja saadetud, siis juhtumit ei tühistata, vaid lõpetatakse alltöövõtja kuludega.
 11. BDS töötleb Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kohalduvate seaduste ja määruste järgimiseks ning mis on vajalikud Lepingu koostamiseks ja täitmiseks, järgides seejuures isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Neid andmeid ei säilitata kauem kui vajalik. BDS ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui tal on selleks seaduslik kohustus. Klient võib taotleda kirjalikku juurdepääsu oma isikuandmetele, mida BDS töötleb, samuti nende muutmist või kustutamist. BDS on võtnud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida isikuandmetega seotud rikkumisi.
 12. BDS jätab endale õiguse lükata tagasi mis tahes tellimus või loovutamine ilma põhjendamiskohustuseta ja ilma kohustuseta maksta Kliendile hüvitist oma äranägemise järgi.
 13. Vahendajate kaudu sõlmitud lepingud: juhtudel, kui vahendajad sõlmivad kliendi nimel lepinguid kas oma suhte(de) nimel, on kokku lepitud, et sellised lepingud sõlmitakse osaliselt nende vahendajate kulul ja riskil. BDS ei ole kohustatud maksma vahendajatele mis tahes nime all vahendustasusid ega tasusid, välja arvatud juhul, kui kirjalikus lepingus on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud. Kui külaline tasub tasumisele kuuluva summa täielikult või osaliselt, vabastatakse vahendaja samas ulatuses, leevendades tema rahalist vastutust proportsionaalselt saadud maksega.
 14. Kui Lepingut ei algatata või see sõlmitakse ainult osaliselt, kasutades Veebilehte või intsidendi vormi, tagab BDS, et käesolevad üldtingimused on Kliendile kättesaadavad enne Lepingu sõlmimist või selle sõlmimise ajal. Seda juurdepääsetavust võib hõlbustada mitmesuguste vahendite abil, sealhulgas, kuid mitte ainult, e-posti teel. On hädavajalik, et Kliendil oleks juurdepääs käesolevatele tingimustele ja ta tunnustaks neid, sõltumata Lepingu sõlmimisel kasutatud meetodist, et tagada läbipaistvus ja kokkulepitud tingimustest kinnipidamine.
 15. Pärast Lepingu sõlmimist saadab BDS Kliendile loovutamise kohta kinnitusmeili. Kui klient ei ole 15 minuti jooksul kinnitusmeili saanud, peab klient võtma BDS-iga ühendust telefoni või e-posti teel. Kuni Klient ei ole selle aja jooksul kinnitusmeili saanud, võib Klient Lepingu tasuta üles öelda.

  Artikkel 6 Alltöövõtjatega sõlmitud kokkulepete täitmine

  1. BDS tegutseb vahendajana oma Klientide ja alltöövõtjate vahel, et lahendada Kliendi poolt kogetud sõidukite rikkeid. BDS ei tegutse kunagi enda nimel, isegi kui ta tegutseb iseseisvalt; ta tegutseb üksnes oma klientide nimel ja vastutusel. Alltöövõtja on isik, kellelt BDS nõuab artiklis 1 määratletud rikke käsitlemist.
  2. Artikli 5a sätteid kohaldatakse ka juhul, kui BDS arveldab allhankija poolt talle adresseeritud arve.
  3. BDS-i kliendi ja alltöövõtja vahel sõlmitakse leping, kui BDS aktsepteerib alltöövõtja tehtud pakkumist. See juhtub näiteks siis, kui alltöövõtja nõustub abistama BDS-i saadava remonditellimuse kaudu või kui BDS nõustub alltöövõtja (hinna/remondi) ettepanekuga.
  4. BDS-il on alati õigus anda alltöövõtjale juhiseid (remondi)tööde teostamise ajal.
  5. Alltöövõtja poolt kasutatavad üldtingimused ei kehti kunagi BDS-i või tema Kliendi ja alltöövõtja vahelistele suhetele või Lepingu(te)le.
  6. Alltöövõtja esitatud noteeringud ei ole kunagi siduvad ja neid peetakse pakkumisteks, mida BDS võib igal ajal aktsepteerida.
  7. Alltöövõtja pakutud hinnad on fikseeritud ja alltöövõtja ei saa neid ühepoolselt tõsta.
  8. Lisatööd või lisakulud ei kuulu hüvitamisele, välja arvatud juhul, kui BDS on need eelnevalt kirjalikult heaks kiitnud maksegarantii kaudu.
  9. Alltöövõtja tagab, et tema tarnitavad materjalid/osad on originaalsed, uued ja nõuetekohaselt ringlusse lastud, kui kirjalikult ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti. Lisaks tagab alltöövõtja, et tema osutatavad teenused osutatakse pädevalt.
  10. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtib alltöövõtja tehtud töödele ja tarnitud osadele lisaks tootja garantiile kuuekuuline üldine garantii. See kehtib juhul, kui töö laad ei välista sellist garantiiaega, näiteks avariiremondi või ajutise remondi korral, kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti.
  11. Kui leping alltöövõtjaga on sõlmitud, ei saa kumbki pool seda ühepoolselt lõpetada. BDS ja/või tema klient võivad Lepingu lõpetada ainult juhul, kui alltöövõtja ei suuda lõpetamist mõistliku aja jooksul heastada. Kui alltöövõtja lõpetab lepingu hoolimata käesoleva artikli sätetest, peab alltöövõtja hüvitama kõik sellest tulenevad kahjud.
  12. Alltöövõtja kohustub säilitama konfidentsiaalsuse seoses BDS-i või BDS-i kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisega. See konfidentsiaalsus kehtib peamiselt BDS-i (ja tema klientide) identiteedi ja nõutavate tasude kohta. Alltöövõtjal ei ole lubatud kasutada BDS-i kaubamärke ega muud BDS-i intellektuaalomandit ilma BDS-i eelneva nõusolekuta.

  Artikkel 7 Lähetuse lõpetamine

  1. BDS jätab endale õiguse lõpetada leping täielikult või osaliselt koheselt ja ilma kohtu sekkumiseta või peatada täitmine, ilma et see piiraks tema muid õigusi (näiteks õigus nõuda täitmist ja/või kahjutasu) järgmistel asjaoludel:
  2. Klient rikub Lepingu mis tahes sätet, sealhulgas käesolevaid üldtingimusi.
  3. Klient taotleb moratooriumi või algatab pankrotimenetluse.
  4. Kliendi suhtes algatatakse pankrotimenetlus, mille tulemusena kuulutatakse välja pankrot.
  5. Kliendi äritegevus lõpetatakse või likvideeritakse.
  6. Manused tehakse Kliendi vastu Kliendi kulul.
  7. Klient pakub privaatset arveldust.
  8. Eelnimetatud juhtudel muutuvad BDS-i rahuldamata nõuded Kliendi vastu koheselt sissenõutavaks ja sissenõutavaks ning BDS ei ole kohustatud andma hüvitist ega garantiisid.
  9. Lepingu lõpetamine ei tekita BDS-ile mingit vastutust.
  10. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral jääb Klient vastutavaks BDS-ile võlgnetava püsitasu eest, samuti kolmandate isikute poolt vastavalt (remondi)lepingutele kantud tegelike kulude eest.

  Artikkel 8 Maksed, makseviivitused ja karistused

  1. Kõik BDS-ile tasumisele kuuluvad summad on, kui ei ole märgitud teisiti, eurodes ja ilma käibemaksuta.
  2. Klient vastutab kõigi BDS-ile võlgnetavate summade, sealhulgas, kuid mitte ainult, teenustasude, remondikulude, taastamis- ja pukseerimistasude ning muude BDS-i teenustest tulenevate tasude tasumise eest. BDS võib need summad Kliendile eelnevalt teatavaks teha, kuigi need võivad muutuda.
  3. Maksed tuleb teha kokkulepitud aja jooksul. Eritingimuste puudumisel tuleb BDS-i arved tasuda 30 (kolmekümne) päeva jooksul. BDS ei nõustu sellest erinevate maksetingimustega, välja arvatud juhul, kui selles on kirjalikult selgesõnaliselt kokku lepitud.
  4. Kliendil on sõnaselgelt keelatud tasaarvestada BDS-i (fikseeritud või fikseerimata) vastunõudeid Kliendi poolt tasumisele kuuluvate arvetega. Samuti ei ole Kliendil lubatud makseid peatada. Mis tahes tasaarveldamine või peatamine Kliendi poolt seda sätet rikkudes toob kliendile kaasa viivitamatult tasumisele kuuluva ja tasumisele kuuluva trahvi, mis võrdub viiekümne protsendiga (50%) tasaarvestatud või peatatud summast.
  5. Maksmisega hilinemise korral on Klient automaatselt makseviivituses. BDS võib nõuda tasumata summalt intressi määraga 8% kuus (või kuu osas) alates maksetähtpäevast kuni täieliku maksmise päevani. See määr lisandub mis tahes seadusjärgsele ärihuvile, mida Klient võlgneb.
  6. BDS jätab endale õiguse nõuda, et Klient tasuks enne edasiste teenuste osutamist kõik tasumisele kuuluvad summad, sealhulgas vahendustasud. Lisaks võib BDS peatada muud tarned ja teenused, kuni klient täidab kõik maksekohustused.
  7. Kõik kohtuvälised ja kohtukulud, mis BDS-il tekivad seoses vaidlusega Kliendiga, nii hageja kui ka kostjaga, kannab Klient. Kohtuvälise sissenõudmise kuludeks määratakse 15% tasumisele kuuluvast summast, minimaalselt 250 eurot kohtuasja kohta, ning kohtuliku sissenõudmise kulud põhinevad BDS-i tegelikel kuludel.
  8. Laekuvad maksed eraldatakse kõigepealt kulude katmiseks, seejärel intressideks ja lõpuks vanimale tasumata arvele, olenemata kliendi juhistest.

  Artikkel 9 Vastutus ja garantii

  1. BDS ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad tema kohustus(t)e täitmata jätmisest Kliendi ees.
  2. Vahenduse korral ei ole BDS ühegi (remondi)lepingu osapool, mille BDS on kliendi nimel sõlminud kolmandate isikutega. Sellest tulenevalt ei vastuta BDS mis tahes puuduste eest selliste lepingute täitmisel. BDS välistab selgesõnaliselt igasuguse vastutuse kahjude eest, mis tulenevad kolmandate isikutega sõlmitud lepingute täitmata jätmisest (parandamisest).
  3. Kui BDS-i poolt tehtavatele töödele kehtib garantii, peab Klient esitama kõik nõuded otse nendele kolmandatele isikutele.
  4. Kui Klient ei ole mingil põhjusel rahul BDS-i poolt kaasatud kolmandate isikute tehtud tööga, peab Klient sellest viivitamatult BDS-i teavitama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast töö lõpetamist. Seejärel teeb BDS jõupingutusi, et vahendada lahendust Kliendi ja kolmanda osapoole vahel. BDS-i ei saa pidada vastutavaks kolmandate isikute soovimatuse eest. Käesolevas artiklis kirjeldatud olukorrad ei tohi kaasa tuua BDS-ile võlgnetavate summade peatamist, diskonteerimist ega tasaarvestust.
  5. Juhul, kui avarii- või ajutist remonti teostavad BDS-i poolt kaasatud kolmandad isikud, loetakse, et Kliendil on kohustus korraldada püsiremont oma eelistatud töökojas nii kiiresti kui võimalik. Sõiduki kasutamine avarii- või ajutise remondi ajal ei muuda BDS-i vastutavaks.
  6. BDS ei vastuta oma alluvate või teiste BDS-i poolt lepingu täitmise kontekstis kaasatud isikute tahtliku või (tahtliku) hoolimatu tegevuse eest, kelle eest BDS võib olla juriidiliselt vastutav.
  7. BDS ei võta endale vastutust nõustamise ja/või töö eest, mida BDS teeb otse või BDS-i nimel.
  8. Klient nõustub hüvitama ja hoidma BDS-i kahjutuna kõigi kolmandate isikute nõuete ja/või õiguste eest, mis on seotud kaupade tarnimise või teenuste osutamisega, kuivõrd need nõuded erinevad kliendi poolt BDS-ile võlgnetavatest nõuetest või ületavad neid. Samuti nõustub klient hüvitama ja hoidma BDS-i kahjutuna kõigi nõuete eest, mis on seotud kliendi töötajate või kolmanda osapoole töötajate vigastuse või surmaga, samuti kliendi või kolmandate isikute kaupadele tekitatud kahjuga, mis on tekkinud BDS-i teenuste raames, välja arvatud BDS-i tahtliku väärkäitumise või tahtliku kergemeelsuse korral.
  9. BDS-i vastutus on piiratud 10-kordse makstud juhtumi menetlemise tasu summaga.
  10. BDS tagab, et tehtud tööd tehakse nõuetekohase hoolsusega ja oma parimate võimete kohaselt, kooskõlas tööstusharu standarditega ja sel ajal valitsevate teadmistega (parimate jõupingutuste kohustus).
  11. Kui Klient tugineb vastavas Lepingus BDS-i poolt antud garantiile ("kaebus"), hindab BDS garantiid või kaebust ja vajadusel käsitleb seda vastavalt Lepingule ja käesolevatele üldtingimustele. Garantiinõudeid ei saa kolmandatele isikutele üle anda.
  12. Klient peab töö üleandmisel kontrollima nähtavate puuduste suhtes ja teatama viivitamatult kõigist pretensioonidest, karistades kaebeõiguse kaotamise eest kaebuste esitamise või garantii nõudmise õigust. Sellised pretensioonid tuleb BDS-i ja Kliendi vahel enne üleandmist kirjalikult registreerida.
  13. Arvesummasid puudutavad kaebused tuleb esitada BDS-ile kirjalikult vastavalt 3 päeva jooksul pärast kättesaamist või kättetoimetamist koos probleemide üksikasjaliku kirjeldusega.
  14. Kõigi muude pretensioonide puhul kehtib 5-päevane tähtaeg pärast seda, kui puudused on põhjendatud või oleks pidanud olema mõistlikult avastatud.
  15. Kui käesolevas artiklis sätestatud õigeaegset kaebust ei esitata, kaotatakse õigus tagatistele/kaebustele. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust Lepingut (osaliselt) lõpetada ega nõuda hüvitist.
  16. BDS ei vastuta mis tahes tulenevate, eriliste, kaudsete või juhuslike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, äritegevuse kaotus või muu sarnane majanduslik kahju, mis tuleneb lepingu täitmisest või on sellega seotud, isegi kui BDS-i on teavitatud sellise kahju võimalikkusest.
  17. Vastutus veose kahjustumise eest: BDS loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest kliendile või kolmandatele isikutele kuuluva lasti, kauba või vara kahjustumise, kaotsimineku või halvenemise eest, olenemata sellest, kas see on transiidil, ladustamisel või mõnel muul asjaolul. BDS ei vastuta mis tahes nõuete, kulude või kadude eest, mis tulenevad veose kahjustumisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, purunemisest, vargusest või riknemisest. Klient vastutab ainuisikuliselt oma lasti või vara nõuetekohase käitlemise, pakendamise ja kindlustamise eest BDS-i pakutavate teenuste käigus. See vastutusest loobumine laieneb kõigile veostega seotud küsimustele ja BDS ei vastuta selliste nõuete ega kahjude eest.

  Artikkel 11 Vääramatu jõud

  1. Vääramatu jõud, nagu see on määratletud käesolevates üldtingimustes, viitab mis tahes asjaolule, mis ei allu BDS-i kontrollile ja tahtele, olenemata sellest, kas see on lepingu sõlmimise ajal ettenähtav või mitte. Need asjaolud takistavad BDS-il oma kohustusi mõistlikult täita ning hõlmavad muu hulgas impordi- ja ekspordipiiranguid, valitsuse meetmeid, toorainepuudust, mis tahes liiki tehase- või transpordihäireid, streike, töösulud või personalipuudust, karantiini, kaubanduskeelde, sõda ja/või sõjaohtu, terroristlikku tegevust ja/või eelseisvaid rünnakuid, epideemiaid, külma kaotus, puudused tarnijates või BDS-i poolt lepingu täitmiseks kaasatud kolmandates isikutes jne.
  2. BDS ei ole kohustatud täitma mingeid kohustusi, kui seda takistab vääramatu jõud.
  3. Vääramatu jõu korral on BDS-il õigus leping täita mõistliku aja jooksul või omal äranägemisel Leping täielikult või osaliselt lõpetada, ilma et oleks kohustust maksta hüvitist.
  4. Kui BDS-il tekib vääramatu jõud, on Kliendil õigus Leping lõpetada alles pärast seda, kui BDS-ile on antud mõistlik täitmistähtaeg. Mõistlik ajavahemik ei tohiks olla lühem kui 15 tööpäeva.

  Artikkel 12 Üleminek

  Kui käesolevate üldtingimuste või Kliendiga sõlmitud Lepingu üks või mitu sätet ei ole õiguslikult kehtivad või ei ole täielikult kehtivad, jäävad teised sätted täielikult jõusse ja kehtima. Seejärel konsulteerivad pooled omavahel, et asendada kehtetu säte asendussättega, mis hõlmab kehtetu sätte sisu ja tähendust nii palju kui võimalik.

  Artikkel 13 Kohaldatava õiguse ja kohtu valik

  1. Kõigi toodete tarnimise ja/või teenuste osutamise lepingute ning nendega seotud hinnapakkumiste suhtes, mis käsitlevad BDS SWEDEN AB-d ja mille kohta esitatakse arve BDS SWEDEN AB-lt, kohaldatakse Rootsi õigust.
  2. Kõigi toodete tarnimise ja/või teenuste osutamise lepingute ning nendega seotud hinnanoteeringute suhtes, mida käsitleb BDS SWEDEN AB / Fil Norway ja mille kohta esitatakse arve BDS SWEDEN AB / Fil Norway, kohaldatakse Norra õigust.
  3. Kõigi toodete tarnimise ja/või teenuste osutamise lepingute ning nendega seotud hinnapakkumiste suhtes, mis käsitlevad BDS BENELUX BV-d ja mille kohta esitatakse arve BDS BENELUX BV-le, kohaldatakse Hollandi õigust.
  4. Kõik lepingu või sellest tuleneda võivate kokkulepete sõlmimise, tõlgendamise või täitmisega seotud vaidlused, samuti kõik muud lepinguga seotud või sellega seotud õiguslikud või faktilised vaidlused esitatakse Göteborgi (13.a), Oslo (13.b) või Amsterdami (13.c) pädevale kohtule.