Vi har använt AI för att översätta vår webbplats till engelska åt dig.

Regler och villkor

2023 VILLKOR BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway, BDS Benelux BV

Artikel 1 Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande betydelser, om inte annat uttryckligen anges eller om annat framgår av sammanhanget.

 1. BDS: Alla företag inom BDS-koncernen, inklusive BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway och BDS Benelux BV.
 2. Bärgningstjänst: Förmedlingstjänsten som syftar till att hitta en lösning mellan en kund som drabbas av oväntade driftstopp med sitt fordon på grund av tekniska fel eller olyckor på ena sidan, och underleverantörer som har kapacitet, förmåga, resurser och utrustning för att tillhandahålla de tjänster som kunden begär.
 3. Haveri: En oväntad situation som resulterar i driftstopp för ett fordon, orsakat av något tekniskt fel och/eller olycka, samt eventuella böter från en statlig organisation som förbjuder fordonet att användas i (kommersiell) trafik.
 4. Beställare: Den fysiska eller juridiska person som har ingått ett avtal med BDS. Kunden kan vara antingen kund och/eller Garant.
 5. Kund: Den fysiska eller juridiska person som drabbas av ett haveri och behöver hjälp
 6. Garant: Den fysiska eller juridiska person som har ingått ett avtal med BDS och har gått med på att betala för tjänster för att hjälpa Kunden.
 7. Underleverantör: En tredje part eller organisation som anlitats av BDS för att tillhandahålla specifika tjänster eller resurser som en del av Vägassistansen
 8. Avtal: Ett avtal mellan BDS och en kund eller garant avseende en eller flera tjänster som ska tillhandahållas och/eller underlättas av BDS till ett pris som ska betalas
 9. Betalningsgaranti: En budget som tillhandahålls av kunden, som ger vägassistansen rätt att upphandla och betala för tjänster från underleverantörer upp till den angivna budgetgränsen. Betalningsgarantin säkerställer att medel finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för de tjänster som krävs för att hantera kundens haverisituation.
 10. Avbokning: Skriftligt meddelande från Kunden till BDS om att en eller flera överenskomna tjänster inte kommer att användas helt eller delvis, eller skriftligt meddelande från BDS till Kunden om att en eller flera överenskomna tjänster inte kommer att tillhandahållas, helt eller delvis.
 11. Webbplats: webbplatsen www.breakdownservice.eu drivs av BDS.
 12. Incidentformulär: Ett digitalt eller fysiskt dokument som görs tillgängligt på BDS webbplats och som gör det möjligt för kunder att rapportera en haveriincident, ge detaljerad information om problemet och bekräfta betalningsgarantin. Incidentformuläret fungerar som det första kommunikationsverktyget för kunder att begära hjälp och initiera haverilösningsprocessen.
 13. Deposition: En förskottsbetalning som görs av kunden, motsvarande den totala budgeten som anges i "Betalningsgarantin". Deponeringen krävs som ett finansiellt åtagande för att säkra tillhandahållandet av tjänster som svar på en haveriincident. Det fungerar som en första betalning som täcker de förväntade kostnaderna för tillhandahållna tjänster, och eventuellt återstående oanvänt belopp är berättigat till återbetalning till kundens angivna kort eller konto efter att tjänsten har slutförts.
 14. Operatör: En anställd anställd av BDS (Breakdown Service) som ansvarar för att hantera och samordna haveriincidenter som rapporteras av kunder. Operatörer spelar en avgörande roll för att underlätta kommunikationen mellan kunder, underleverantörer och andra relevanta parter, vilket säkerställer en effektiv och ändamålsenlig lösning av haverisituationer.
 15. Material: allt material som utvecklats och/eller gjorts tillgängligt av BDS.

Artikel 2 Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal mellan BDS och dess kund.
 2. Eventuella avvikelser från dessa allmänna villkor är giltiga endast om de uttryckligen har avtalats skriftligen och BDS otvetydigt har accepterat avvikelsen från bestämmelserna i dessa allmänna villkor. Avtalade avvikelser gäller endast för det specifika avtalet och/eller erbjudandet i fråga.
 3. Tillämpligheten av ytterligare eller avvikande klausuler eller villkor, oavsett om de föreslagits av Kunden eller är sedvanliga i branschen, avvisas uttryckligen av BDS samtidigt som BDS förklarar att dessa allmänna villkor är tillämpliga.
 4. Dessa allmänna villkor omfattar även alla fysiska och juridiska personer som BDS anställer eller har anställt vid ingående och/eller genomförande av ett Avtal eller vid verksamhet på uppdrag av BDS.
 5. Rättigheter och skyldigheter enligt ett Avtal mellan BDS och Kunden kan inte överlåtas till tredje part av Kunden, om inte annat uttryckligen anges i Avtalet eller i dessa allmänna villkor.
 6. Tillämpligheten av kundens allmänna (köp)villkor avvisas uttryckligen.
 7. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor anses ogiltiga eller upphävs, fortsätter de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor att gälla fullt ut. Ogiltiga eller upphävda bestämmelser kommer att ersättas av BDS, med hänsyn till det ursprungliga syftet och avsikten med de ursprungliga bestämmelserna i den mån det är möjligt
 8. Om BDS inte insisterar på strikt efterlevnad av dessa villkor vid vissa tillfällen, innebär det inte att bestämmelserna upphör att gälla, och det minskar inte heller BDS rätt att kräva strikt efterlevnad av bestämmelserna i dessa allmänna villkor i andra fall.
 9. När dessa allmänna villkor lagligen har förklarats tillämpliga på ett Avtal, kommer den senast tillämpliga versionen av dessa allmänna villkor att anses tillämplig på alla efterföljande Avtal mellan samma parter, om inte annat skriftligen överenskommits.
 10. I händelse av bristande överensstämmelse mellan översättningarna av texten i dessa allmänna villkor, ska tolkningen av texten som är utarbetad på nederländska ha företräde.
  I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i dessa allmänna villkor och det skriftliga avtalet mellan BDS och Kunden, ska bestämmelserna i det specifika skriftliga avtalet ha företräde.

Artikel 3 Anbud och offerter

 1. Alla erbjudanden och offerter som görs av BDS i någon form och/eller på någon plats är icke-bindande till sin natur, och inga rättigheter kan härledas från dem. BDS har rätt att dra tillbaka ett erbjudande och/eller en offert omedelbart, även under erbjudandets/offertens löptid.
 2. Priser som nämns i en offert eller offert gäller inte automatiskt för framtida Avtal.
 3. Uppenbara fel eller misstag i erbjudanden som görs via e-post eller på Hemsidan är inte bindande för BDS. BDS förbehåller sig rätten att korrigera sådana fel och justera erbjudandet vid behov.
 4. Inga rättigheter kan härledas från muntliga löften och/eller överenskommelser gjorda av eller på uppdrag av BDS om de inte uttryckligen har bekräftats skriftligen av BDS.
 5. Alla priser som anges för kunden, oavsett om det är ett företag eller en privatperson, är exklusive moms.
 6. Valuta: Om inget annat anges är alla priser och avgifter som anges i BDS erbjudanden, offerter och avtal i euro (EUR)

Artikel 4 Indexering

Alla priser är föremål för årliga justeringar genom indexering. För indexering använder BDS index som publiceras av statliga statistikbyråer i de länder där BDS och dess dotterbolag har kontor. Index beräknas från oktober till september (Q4-Q3) och priserna justeras den 1 januari varje år.

Artikel 5 Ingående av avtalet

 1. Ett Avtal ingås under förutsättning att BDS har bekräftat beställningen eller överlåtelsen skriftligen (inklusive elektroniskt) eller har påbörjat utförandet av beställningen eller uppdraget. Avtalets innehåll bestäms av offerten, offerten och/eller orderbekräftelsen från BDS, för vilka dessa allmänna villkor har förklarats tillämpliga.
 2. Om Kunden accepterar ett erbjudande från BDS via digitala kommunikationsmedel (inklusive men inte begränsat till e-post, WhatsApp eller SMS) är BDS inte skyldigt att bekräfta mottagandet av detta till Kunden. Genom att acceptera kunden har en överenskommelse nåtts mellan parterna.
 3. Överlåtelser till BDS och Kundens accepterande av offerter/offerter från BDS är oåterkalleliga.
 4. I händelse av ett sammanbrott kommer BDS att agera som medlare på uppdrag av sin klient baserat på ett medlingsavtal.
 5. Ett medlingsavtal ingås genom att BDS accepterar ett erbjudande som innehåller ett meddelande om ett haveri. Denna anmälan ska göras av en person som är behörig att företräda klienten på klientens vägnar. Med behörig person avses en direktör/ägare av ett företag, en vagnparkschef, en planerare eller en annan person som skriftligen utsetts av kunden i förväg. Denna person måste kunna identifiera sig som sådan.
 6. Kunden är skyldig att förse BDS med all information som rimligen är nödvändig för att fastställa dess identitet (känn din kund), för att fastställa medlens ursprung, syftet med uppdraget eller avtalet med BDS, och (slutdestinationen) för de varor som ska levereras av BDS, etc., så att BDS kan följa de lagar och förordningar som gäller för BDS.
 7. Kundens godkännande av det erbjudande som avses i artikel 4.5 kan göras muntligen eller skriftligen, men måste göras otvetydigt. Administrationen av detta i BDS-systemen är ledande när det gäller beviset på detta.
 8. BDS är inte skyldig att verifiera riktigheten i uttalanden som gjorts av Kunden. Eventuella brister kan inte hänföras till BDS om de beror på felaktig och/eller ofullständig kommunikation från Klienten. Klienten är ansvarig gentemot BDS för den skada som BDS åsamkats på grund av felaktig och/eller ofullständig information.
 9. Efter att ett medlingsavtal har ingåtts kommer BDS att sträva efter att underlätta lösningen av strandningen för kundens räkning. För att uppnå detta kan BDS ingå ett eller flera (reparations)avtal med tredje part, inklusive eventuella bärgnings- och bogseringskostnader. I samtliga fall kommer BDS att kvalificera sig som en fordringsägare i dessa (reparations)avtal, vilket specifikt innebär att Kunden är skyldig att betala de belopp som ska betalas till BDS i enlighet med sådana Avtal. I övrigt är BDS inte en part i dessa Avtal. Kunden är skyldig att förse BDS med all information som (eventuellt) är relevant för BDS för beställningen eller uppdraget. Om det visar sig att Kunden inte har delat med sig av information som denne kände till eller rimligen borde ha känt till för BDS, har BDS rätt att häva Avtalet och/eller kräva ersättning från Kunden.
 10. Avbokning med kostnader: Så snart ärendet är registrerat är Kunden skyldig BDS en hanteringsavgift. Om Kunden avbokar ärendet innan någon underleverantör är avsänd debiteras endast ärendehanteringsavgiften Kunden. Om en underleverantör redan har skickats kommer ärendet inte att annulleras utan avslutas med kostnaderna från underleverantören.
 11. BDS behandlar Kundens personuppgifter som är nödvändiga för att följa gällande lagar och förordningar och som krävs för att upprätta och verkställa Avtalet, allt med vederbörlig hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt. BDS lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om det inte är juridiskt skyldigt att göra det. Kunden kan begära skriftlig tillgång till sina personuppgifter som behandlas av BDS, samt ändringar eller radering av dessa. BDS har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra personuppgiftsincidenter.
 12. BDS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avvisa en beställning eller ett uppdrag, utan skyldighet att ange skäl och utan skyldighet att betala ersättning till Kunden.
 13. Avtal genom mellanhänder: I de fall då avtal ingås för en kunds räkning av mellanhänder, oavsett om det sker i deras släktingars namn, är det underförstått att sådana avtal delvis sker på dessa mellanhänders bekostnad och risk. BDS är inte skyldigt att betala någon provision eller avgifter, under något namn, till mellanhänder, om inte annat uttryckligen överenskommits i ett skriftligt avtal. En fullständig eller partiell betalning av det belopp som gästen är skyldig befriar förmedlaren i samma utsträckning och befriar denne från ekonomiskt ansvar i proportion till den mottagna betalningen.
 14. Om Avtalet inte initieras eller endast delvis ingås med hjälp av Webbplatsen eller incidentformuläret, kommer BDS att säkerställa att dessa allmänna villkor är tillgängliga för Kunden före eller vid tidpunkten för avtalets ingående. Denna tillgänglighet kan underlättas på olika sätt, inklusive men inte begränsat till e-postkommunikation. Det är absolut nödvändigt att kunden har tillgång till och bekräftar dessa villkor, oavsett vilken metod som används för att initiera avtalet, för att säkerställa transparens och efterlevnad av de överenskomna villkoren.
 15. Efter att avtalet har ingåtts kommer BDS att skicka en bekräftelse via e-post till kunden angående uppdraget. Om Kunden inte har fått en bekräftelse via e-post inom 15 minuter måste Kunden kontakta BDS via telefon eller e-post. Så länge kunden inte har fått en bekräftelse via e-post inom denna period kan kunden säga upp avtalet utan kostnad.

  Artikel 6 Fullgörande av avtal med underleverantörer

  1. BDS fungerar som en mellanhand mellan sina kunder och underleverantörer för att lösa fordonshaverier som kunden upplever. BDS agerar aldrig för egen räkning, även när den agerar självständigt; Det agerar endast på uppdrag av och på sina kunders risk. Underleverantören är den part som BDS begär för att åtgärda ett haveri, enligt definitionen i artikel 1.
  2. Bestämmelserna i artikel 5a gäller även om BDS betalar en faktura som Underleverantören har adresserat till BDS.
  3. Ett avtal mellan BDS Uppdragsgivare och Underleverantören upprättas när BDS accepterar ett anbud från Underleverantören. Detta inträffar till exempel när Underleverantören går med på att bistå BDS genom att ta emot en reparationsorder eller när BDS går med på ett (pris/reparation) förslag från Underleverantören.
  4. BDS har alltid rätt att ge instruktioner till Underleverantören under utförandet av (reparations)arbete.
  5. Eventuella allmänna villkor som används av Underleverantören kommer aldrig att gälla för förhållandet eller för Avtalet/Avtalen mellan BDS eller dess Kund och Underleverantören.
  6. Offerter som tillhandahålls av Underleverantören är aldrig bindande och betraktas som erbjudanden som BDS kan acceptera när som helst.
  7. Priser som offereras av underleverantören är fasta och kan inte ensidigt höjas av underleverantören.
  8. Merarbete eller extra kostnader är inte berättigade till ersättning om de inte har godkänts skriftligen i förväg av BDS genom en betalningsgaranti.
  9. Underleverantören garanterar att de material/delar som den levererar är original, nya och korrekt cirkulerade, om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Dessutom garanterar underleverantören att de tjänster som denne tillhandahåller utförs på ett kompetent sätt.
  10. Om inget annat avtalats gäller en generell garanti på sex månader för utfört arbete och delar som levererats av Underleverantören, utöver eventuell tillverkargaranti. Detta gäller såvida inte arbetets art utesluter en sådan garantiperiod, som vid akuta eller provisoriska reparationer, om inte annat uttryckligen överenskommits.
  11. När avtalet med underleverantören väl har upprättats kan det inte ensidigt sägas upp av någon av parterna. BDS och/eller dess kund får endast säga upp Avtalet om Underleverantören inte avhjälper uppsägningen inom skälig tid. Om Underleverantören trots bestämmelserna i denna artikel säger upp Avtalet ska Underleverantören ersätta alla skador som uppstår till följd av detta.
  12. Underleverantören förbinder sig att upprätthålla konfidentialitet avseende genomförandet av avtalet med BDS eller BDS Kund. Denna konfidentialitet gäller i första hand BDS (och dess kunders) identitet och de priser som tas ut. Underleverantören har inte rätt att använda BDS-varumärken eller annan BDS-immateriell egendom utan BDS:s medgivande i förväg.

  Artikel 7 Uppdragets upphörande

  1. BDS förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet, helt eller delvis, med omedelbar verkan och utan behov av rättsligt ingripande, eller att avbryta fullgörandet, utan att det påverkar dess andra rättigheter (såsom rätten att kräva fullgörande och/eller skadestånd), under följande omständigheter:
  2. Kunden bryter mot alla bestämmelser i Avtalet, inklusive dessa allmänna villkor.
  3. Kunden ansöker om moratorium eller inleder ett konkursförfarande.
  4. Konkursförfarande inleds mot kunden, vilket resulterar i en konkursförklaring.
  5. Kundens affärsverksamhet upphör eller likvideras.
  6. Utmätning sker mot uppdragsgivaren på dennes bekostnad.
  7. Kunden erbjuder en privat uppgörelse.
  8. I ovan nämnda situationer förfaller alla utestående fordringar från BDS mot Kunden omedelbart till betalning, och BDS är inte skyldigt att tillhandahålla kompensation eller garantier.
  9. Uppsägning av Avtalet medför inget ansvar för BDS.
  10. I händelse av att uppdraget avslutas i förtid förblir Kunden ansvarig för den fasta avgiften till BDS, samt eventuella faktiska kostnader som åsamkats tredje part i enlighet med (reparations)avtalen.

  Artikel 8 Betalningar, utebliven betalning och påföljder

  1. Alla belopp som ska betalas till BDS är, om inget annat anges, i euro och är exklusive moms.
  2. Kunden är ansvarig för att betala alla belopp som han eller hon är skyldig BDS, inklusive men inte begränsat till serviceavgifter, reparationskostnader, indrivnings- och bogseringsavgifter och andra avgifter som uppstår i samband med BDS:s tjänster. BDS kan komma att meddela dessa belopp till Kunden i förväg, även om de kan komma att ändras.
  3. Betalningar måste göras inom den överenskomna tidsramen. I avsaknad av specifika villkor måste fakturor från BDS betalas inom 30 (trettio) dagar. BDS accepterar inte betalningsvillkor som avviker från detta om det inte uttryckligen överenskommits skriftligen.
  4. Kunden är uttryckligen förbjuden att kvitta motkrav mot BDS (oavsett om de är fasta eller inte) mot fakturor som ska betalas av Kunden. Kunden får inte heller ställa in betalningar. Varje kvittning eller avstängning av kunden i strid med denna bestämmelse kommer att resultera i att kunden ådrar sig en omedelbart förfallen straffavgift motsvarande femtio procent (50 %) av kvittningen eller det uppskjutna beloppet.
  5. I händelse av försenad betalning kommer kunden automatiskt att vara i dröjsmål. BDS kan ta ut ränta på det utestående beloppet med en räntesats på 8 % per månad (eller del av månad) från förfallodagen till dagen för full betalning. Denna ränta är utöver eventuella lagstadgade kommersiella räntor som kunden är skyldig.
  6. BDS förbehåller sig rätten att kräva att Kunden betalar alla förfallna belopp, inklusive förmedlingsavgifter, innan ytterligare tjänster tillhandahålls. Dessutom kan BDS avbryta andra leveranser och tjänster tills Kunden uppfyller alla betalningsskyldigheter.
  7. Alla utomrättsliga och rättsliga kostnader som BDS ådrar sig i samband med en tvist med Klienten, både kärande och svarande, ska bäras av Klienten. Kostnaderna för utomrättslig indrivning är fastställda till 15 % av det belopp som ska betalas, med ett minimum på 250 euro per ärende, och de rättsliga inkassokostnaderna baseras på de faktiska kostnader som BDS ådragit sig.
  8. Inkommande betalningar kommer först att allokeras till att täcka kostnader, sedan till ränta och slutligen till den äldsta utestående fakturan, oavsett kundens instruktioner.

  Artikel 9 Ansvar och garanti

  1. BDS ansvarar inte för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter gentemot Kunden.
  2. I fall av medling är BDS inte en part i några (reparations)avtal som BDS ingått med tredje part på uppdrag av Kunden. BDS ska följaktligen inte hållas ansvarigt för eventuella brister i genomförandet av sådana Avtal. BDS frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla (reparations)avtal som ingåtts med tredje part.
  3. Om det finns en garanti på arbete som utförs av BDS, måste Kunden rikta eventuella anspråk direkt till dessa tredje parter.
  4. Skulle Klienten av någon anledning vara missnöjd med det arbete som utförts av tredje part som anlitats av BDS, måste Klienten omedelbart informera BDS, senast 12 timmar efter det att arbetet slutförts. BDS kommer sedan att anstränga sig för att medla fram en lösning mellan Kunden och den tredje parten. BDS kan inte hållas ansvarig för eventuell ovilja från tredje part. Situationer som beskrivs i denna artikel ska inte resultera i avstängning, rabatt eller kvittning mot belopp som är skyldiga BDS.
  5. I de fall där akuta eller provisoriska reparationer utförs av tredje part som anlitas av BDS, anses Kunden ha ett ansvar att ordna med permanenta reparationer i sin egen föredragna verkstad så snart som möjligt. Att använda fordonet under akuta eller provisoriska reparationer kommer inte att göra BDS ansvarigt.
  6. BDS är inte ansvarig för avsiktliga eller (avsiktliga) vårdslösa handlingar av dess underordnade eller andra individer som anlitas av BDS i samband med utförandet av Avtalet, för vilka BDS kan vara juridiskt ansvarig.
  7. BDS tar inget ansvar för råd och/eller arbete som utförs av BDS direkt eller på uppdrag av BDS.
  8. Kunden samtycker till att gottgöra och hålla BDS skadeslös mot alla anspråk och/eller rättigheter från tredje part i samband med leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, i den mån dessa krav skiljer sig från eller överstiger de krav som Kunden är skyldig BDS. Kunden samtycker också till att gottgöra och hålla BDS skadeslös mot alla anspråk relaterade till skada eller dödsfall av Kundens personal eller tredje parts personal, såväl som skador på Kundens eller tredje parts varor, som uppstår inom ramen för BDS tjänster, förutom i fall av BDS avsiktliga försummelse eller avsiktliga vårdslöshet.
  9. BDS ansvar är begränsat till 10 gånger beloppet för den betalda ärendehanteringsavgiften.
  10. BDS garanterar att utfört arbete utförs med vederbörlig omsorg och efter bästa förmåga, i linje med branschstandarder och rådande expertis vid den tiden (skyldighet att göra bästa möjliga insats).
  11. Om Kunden åberopar en garanti från BDS i respektive Avtal ("reklamation") kommer BDS att utvärdera garantin eller reklamationen och vid behov behandla den i enlighet med Avtalet och dessa allmänna villkor. Garantianspråk kan inte överföras till tredje part.
  12. Kunden måste inspektera arbetet för synliga defekter vid leverans och rapportera eventuella klagomål omedelbart, vid äventyr av förlust av rätten att reklamera eller kräva garanti. Sådana klagomål måste registreras skriftligen mellan BDS och Kunden före leverans.
  13. Klagomål som rör fakturabelopp måste lämnas in skriftligen till BDS inom 3 dagar efter mottagandet respektive leveransen, med en detaljerad beskrivning av problemen.
  14. För alla andra reklamationer gäller en 5-dagarsperiod efter att defekter har upptäckts eller rimligen borde ha upptäckts.
  15. Om klagomålet inte sker i rätt tid enligt vad som anges i denna artikel ska rätten till garantier/klagomål förverkas. I sådana fall har kunden inte rätt att (delvis) säga upp avtalet eller begära ersättning.
  16. BDS ansvarar inte för några följdskador, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av affärer eller någon annan liknande ekonomisk förlust, som uppstår till följd av eller i samband med fullgörandet av Avtalet, även om BDS har informerats om risken för sådan skada.
  17. Lastskadeansvar: BDS frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för skador, förlust eller försämring av last, gods eller egendom som tillhör kunden eller tredje part, oavsett om det är under transport, lagring eller någon annan omständighet. BDS ansvarar inte för några anspråk, utgifter eller förluster som uppstår på grund av lastskador, inklusive men inte begränsat till brott, stöld eller förstörelse. Kunden är ensam ansvarig för att säkerställa korrekt hantering, packning och försäkring av sin last eller egendom under alla tjänster som tillhandahålls av BDS. Denna ansvarsfriskrivning sträcker sig till alla fraktrelaterade frågor, och BDS ska inte hållas ansvarigt för sådana anspråk eller skador.

  Artikel 11 Force majeure

  1. Force majeure, såsom det definieras i dessa allmänna villkor, avser varje omständighet som ligger utanför BDS kontroll och vilja, oavsett om den kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående eller inte. Dessa omständigheter hindrar BDS från att rimligen uppfylla sina skyldigheter och inkluderar, men är inte begränsade till, import- och exportrestriktioner, statliga åtgärder, råvarubrist, fabriks- eller transportstörningar av något slag, strejker, lockouter eller brist på personal, karantän, handelsförbud, krig och/eller hot om krig, terroristhandlingar och/eller överhängande attacker, epidemier, förlust av frost, brister hos leverantörer eller tredje part som anlitas av BDS för genomförandet av avtalet, etc.
  2. BDS är inte skyldig att uppfylla några skyldigheter om de är förhindrade att göra det på grund av force majeure.
  3. I sådana fall av force majeure har BDS rätt att antingen fullgöra Avtalet inom skälig tid eller, efter eget gottfinnande, helt eller delvis upplösa Avtalet utan skyldighet att betala ersättning.
  4. Om BDS stöter på force majeure har Kunden endast rätt att säga upp Avtalet efter att ha beviljat BDS en rimlig period för fullgörande. En rimlig tidsfrist bör inte vara kortare än 15 arbetsdagar.

  Artikel 12 Omvandling

  Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor eller avtalet med kunden inte är juridiskt giltiga, eller inte är helt giltiga, kommer de andra bestämmelserna att förbli i full kraft och verkan. Parterna kommer sedan att samråda med varandra för att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en ersättningsbestämmelse som täcker innehållet och innebörden av den ogiltiga bestämmelsen så mycket som möjligt.

  Artikel 13 Val av lag och forum

  1. Alla avtal om leverans av produkter och/eller tillhandahållande av tjänster, samt alla därtill hörande prisuppgifter, för ärenden som hanteras av och faktureras från BDS SWEDEN AB ska regleras av svensk lag.
  2. Alla avtal om leverans av produkter och/eller tillhandahållande av tjänster, samt alla prisuppgifter relaterade till dessa, för ärenden som hanteras av och faktureras från BDS SWEDEN AB / Fil Norge ska regleras av norsk lag.
  3. Alla avtal om leverans av produkter och/eller tillhandahållande av tjänster, samt alla prisuppgifter relaterade till dessa, för ärenden som hanteras av och faktureras från BDS BENELUX BV ska regleras av nederländsk lag.
  4. Eventuella tvister om ingåendet, tolkningen eller utförandet av avtalet eller av ytterligare avtal som kan uppstå till följd av det, liksom alla andra tvister som rör eller är relaterade till avtalet, oavsett om de är juridiska eller faktiska, kommer att överlämnas till behörig domstol i Göteborg (13.a), Oslo (13.b) eller Amsterdam (13.c).