Mēs esam izmantojuši AI, lai tulkotu mūsu vietni angļu valodā.

Noteikumi un nosacījumi

2023. gada NOTEIKUMI BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway, BDS Benelux BV

1. pants Definīcijas

Šajos noteikumos un nosacījumos šādiem terminiem ir šāda nozīme, ja vien nav skaidri norādīts citādi vai ja konteksts nenorāda citādi.

 1. BDS: jebkurš BDS grupas uzņēmums, tostarp BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway un BDS Benelux BV.
 2. Avārijas pakalpojums: starpniecības pakalpojums, kura mērķis ir rast risinājumu starp klientu, kurš saskaras ar neparedzētu dīkstāvi ar savu(-iem) transportlīdzekli(-ļiem) tehnisku kļūmju vai negadījumu dēļ no vienas puses, un apakšuzņēmējiem, kuriem ir jauda, spējas, resursi un aprīkojums, lai sniegtu klienta pieprasītos pakalpojumus.
 3. Sadalījums: Neparedzēta situācija, kas izraisa transportlīdzekļa dīkstāvi, ko izraisa jebkādi tehniski traucējumi un / vai negadījums, kā arī jebkurš valdības organizācijas uzlikts naudas sods, kas aizliedz transportlīdzekli izmantot (komerciālā) satiksmē.
 4. Klients: fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi Līgumu ar BDS. Klients var būt vai nu klients un/vai Galvinieks.
 5. Klients: fiziska vai juridiska persona, kurai ir avārija un kurai nepieciešama palīdzība
 6. Galvinieks: fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi Līgumu ar BDS un ir piekritusi maksāt par pakalpojumiem, lai palīdzētu Klientam.
 7. Apakšuzņēmējs: trešās puses persona vai organizācija, ar kuru BDS ir noslēdzis līgumu, lai sniegtu konkrētus pakalpojumus vai resursus kā daļu no sadalījuma pakalpojuma
 8. Līgums: Līgums starp BDS un klientu vai galvinieku par vienu vai vairākiem BDS sniedzamiem un/vai veicināmiem pakalpojumiem par maksājamo cenu
 9. Maksājuma garantija: Klienta nodrošināts budžets, kas pilnvaro Avārijas dienestu iepirkt un apmaksāt pakalpojumus no apakšuzņēmējiem līdz noteiktajam budžeta limitam. Maksājuma garantija nodrošina, ka ir pieejami līdzekļi, lai segtu pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešamas, lai risinātu Klienta avārijas situāciju.
 10. Atcelšana: Klienta rakstisks paziņojums BDS, ka viens vai vairāki pakalpojumi, par kuriem panākta vienošanās, netiks pilnībā vai daļēji izmantoti, vai BDS rakstisks paziņojums Klientam, ka viens vai vairāki pakalpojumi, par kuriem panākta vienošanās, netiks sniegti pilnībā vai daļēji.
 11. Tīmekļa vietne: tīmekļa vietni www.breakdownservice.eu pārvalda BDS.
 12. Incidenta veidlapa: digitāls vai fizisks dokuments, kas pieejams BDS tīmekļa vietnē un kas ļauj Klientiem ziņot par avārijas incidentu, sniegt detalizētu informāciju par problēmu un apstiprināt maksājuma garantiju. Incidenta veidlapa kalpo kā sākotnējais saziņas rīks klientiem, lai pieprasītu palīdzību un uzsāktu bojājumu risināšanas procesu.
 13. Depozīts: Klienta veikta priekšapmaksa, kas ir vienāda ar "Maksājuma garantijā" norādīto kopējo budžetu. Depozīts ir nepieciešams kā finansiālas saistības, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, reaģējot uz avārijas gadījumu. Tas kalpo kā sākotnējais maksājums, kas sedz paredzamās sniegto pakalpojumu izmaksas, un atlikušo neizmantoto summu var atmaksāt Klienta norādītajā kartē vai kontā pēc pakalpojuma pabeigšanas.
 14. Operators: BDS (Avārijas dienesta) nodarbināts darbinieks, kas ir atbildīgs par klientu ziņoto avārijas incidentu pārvaldību un koordinēšanu. Operatoriem ir izšķiroša loma saziņas veicināšanā starp Klientiem, apakšuzņēmējiem un citām attiecīgajām pusēm, nodrošinot efektīvu un lietderīgu bojājumu situāciju risināšanu.
 15. Materiāli: visi materiāli, ko BDS izstrādājis un/vai darījis pieejamus.

2. pants Vispārīgi noteikumi

 1. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz jebkuru Līgumu starp BDS un tā Klientu.
 2. Jebkādas atkāpes no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem ir spēkā tikai tad, ja par tām ir panākta skaidra rakstiska vienošanās, un BDS ir nepārprotami piekritusi atkāpei no šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu nosacījumiem. Atkāpes, par kurām panākta vienošanās, attiecas tikai uz konkrēto Līgumu un/vai piedāvājumu.
 3. BDS skaidri noraida papildu vai atšķirīgu klauzulu vai noteikumu un nosacījumu piemērojamību, neatkarīgi no tā, vai tos piedāvā Klients vai kas ir ierasti nozarē, tajā pašā laikā BDS pasludina šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus par piemērojamiem.
 4. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas arī uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras BDS nodarbina vai ir nodarbinājis, slēdzot un/vai izpildot Līgumu vai darbojoties BDS vārdā.
 5. Tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma starp BDS un Klientu, Klients nevar nodot trešajām personām, ja vien Līgumā vai šajos vispārīgajos noteikumos un nosacījumos nav skaidri noteikts citādi.
 6. Klienta vispārējo (pirkšanas) noteikumu un nosacījumu piemērojamība tiek kategoriski noraidīta.
 7. Ja viens vai vairāki šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu nosacījumi tiek uzskatīti par spēkā neesošiem vai tiek atcelti, pārējie šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu nosacījumi paliek spēkā pilnā apmērā. Spēkā neesošus vai anulētus noteikumus aizstās BDS, pēc iespējas ņemot vērā sākotnējā(-o) noteikuma(-u) sākotnējo mērķi un nolūku
 8. Ja BDS noteiktos gadījumos neuzstāj uz šo noteikumu un nosacījumu stingru ievērošanu, tas nenozīmē, ka noteikumi vairs nav piemērojami, kā arī nemazina BDS tiesības pieprasīt stingru atbilstību šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumiem citos gadījumos.
 9. Kad šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir juridiski pasludināti par piemērojamiem Līgumam, šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu jaunākā piemērojamā versija tiks uzskatīta par piemērojamu visiem turpmākajiem Līgumiem starp tām pašām pusēm, ja vien rakstiski nav panākta cita savstarpēja vienošanās.
 10. Ja starp šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu teksta tulkojumiem ir pretrunas, prioritāte ir holandiešu valodā sagatavotā teksta interpretācijai.
  Pretrunu gadījumā starp šo vispārīgo noteikumu nosacījumiem un rakstisko Līgumu starp BDS un Klientu, noteicošie ir konkrētā rakstiskā Līguma noteikumi.

3. pants Piedāvājums un kotācijas

 1. Visi BDS piedāvājumi un kotācijas jebkādā formā un/vai atrašanās vietā nav saistoši, un no tiem nevar atvasināt nekādas tiesības. BDS ir tiesības nekavējoties atsaukt jebkuru piedāvājumu un/vai kotāciju pat piedāvājuma/kotācijas laikā.
 2. Piedāvājumā vai piedāvājumā minētās cenas netiek automātiski piemērotas turpmākajiem Līgumiem.
 3. Acīmredzamas kļūdas vai kļūdas piedāvājumos, kas izteikti pa e-pastu vai Tīmekļa vietnē, nav saistošas BDS. BDS patur tiesības labot šādas kļūdas un nepieciešamības gadījumā koriģēt piedāvājumu.
 4. Nekādas tiesības nevar atvasināt no mutiskiem solījumiem un/vai līgumiem, ko devis BDS vai kas noslēgti BDS vārdā, ja vien BDS tos nav skaidri rakstiski apstiprinājis.
 5. Visas cenas, kas norādītas Klientam, neatkarīgi no tā, vai tas ir uzņēmums vai privātpersona, ir bez PVN.
 6. Valūta: ja vien nav norādīts citādi, visas cenas un nodevas, kas norādītas BDS piedāvājumos, kotācijās un līgumos, ir norādītas eiro (EUR)

4. pants Indeksācija

Visas likmes tiek koriģētas katru gadu, izmantojot indeksāciju. Indeksācijai BDS izmanto indeksus, ko publicējušas valdības statistikas aģentūras valstīs, kurās BDS un tā meitasuzņēmumiem ir biroji. Indeksi tiek aprēķināti no oktobra līdz septembrim (Q4-Q3), un cenas tiek koriģētas katru gadu 1. janvārī.

5. pants Nolīguma noslēgšana

 1. Līgums tiek noslēgts ar atliekošu nosacījumu, ka BDS ir rakstiski (tostarp elektroniski) apstiprinājusi rīkojumu vai cesiju vai ir uzsākusi rīkojuma vai cesijas izpildi. Līguma saturu nosaka BDS piedāvājums, piedāvājums un/vai pasūtījuma apstiprinājums, kuram šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir pasludināti par piemērojamiem.
 2. Ja Klients pieņem BDS piedāvājumu, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar e-pastu, WhatsApp vai SMS), BDS nav pienākuma apstiprināt tā saņemšanu Klientam. Pieņemot Klientu, starp pusēm ir panākta vienošanās.
 3. Klienta veiktie uzdevumi BDS un piedāvājumu/citātu pieņemšana no BDS puses ir neatsaucama.
 4. Avārijas gadījumā BDS darbosies kā starpnieks sava klienta vārdā, pamatojoties uz mediācijas līgumu.
 5. Starpniecības līgums tiek noslēgts, BDS pieņemot piedāvājumu, kas satur paziņojumu par sabrukumu. Šis paziņojums ir jāsagatavo personai, kas ir pilnvarota pārstāvēt klientu klienta vārdā. Ar pilnvaroto personu saprot uzņēmuma direktoru/īpašnieku, autoparka vadītāju, plānotāju vai citu personu, kuru klients iepriekš rakstiski izraudzījies. Šai personai ir jāspēj sevi identificēt kā tādu.
 6. Klientam ir pienākums sniegt BDS visu informāciju, kas ir pamatoti nepieciešama, lai noteiktu tā identitāti (pazīsti savu klientu), noteiktu līdzekļu izcelsmi, cesijas vai Līguma ar BDS mērķi, kā arī BDS piegādājamo preču (galamērķa) galamērķi u.c., lai BDS varētu ievērot tam piemērojamos normatīvos aktus.
 7. Klients 4.5. punktā minēto piedāvājumu var pieņemt mutiski vai rakstiski, bet tas ir jādara nepārprotami. Tā administrēšana BDS sistēmās ir vadošā, lai to pierādītu.
 8. BDS nav pienākuma pārbaudīt Klienta sniegto apgalvojumu pareizību. Jebkuri trūkumi nevar tikt attiecināti uz BDS, ja tie radušies nepareizas un/vai nepilnīgas komunikācijas rezultātā no Klienta puses. Klients ir atbildīgs BDS par zaudējumiem, kas BDS radušies nepareizas un/vai nepilnīgas informācijas dēļ.
 9. Pēc mediācijas līguma noslēgšanas BDS centīsies klienta vārdā veicināt iestrēgšanas novēršanu. Lai to panāktu, BDS var noslēgt vienu vai vairākus (remonta) līgumus ar trešajām personām, ieskaitot jebkādas glābšanas un vilkšanas izmaksas. Visos gadījumos BDS kvalificēsies kā šo (remonta) līgumu kreditors, jo īpaši tas nozīmē, ka Klientam ir pienākums samaksāt summas, kas pienākas BDS saskaņā ar šādu(-iem) Līgumu(-iem). Pretējā gadījumā BDS nav šī(-o) Līguma(-u) puse. Klientam ir pienākums sniegt BDS visu informāciju, kas (iespējams) ir būtiska BDS pasūtījumam vai cesijai. Ja izrādās, ka Klients nav dalījies ar informāciju, kas tam bija zināma vai kurai pamatoti vajadzēja būt zināmai BDS, BDS ir tiesības lauzt Līgumu un/vai pieprasīt no Klienta kompensāciju.
 10. Atcelšana ar izmaksām: Tiklīdz lieta ir reģistrēta, Klients ir parādā BDS apstrādes maksu. Ja Klients atceļ lietu pirms jebkura apakšuzņēmēja nosūtīšanas, no Klienta tiek iekasēta tikai lietas izskatīšanas maksa. Ja apakšuzņēmējs jau ir nosūtīts, lieta netiks atcelta, bet tiks slēgta ar apakšuzņēmēja izmaksām.
 11. BDS apstrādā Klienta personas datus, kas ir nepieciešami, lai ievērotu piemērojamos normatīvos aktus, un kas ir nepieciešami, lai sastādītu un izpildītu Līgumu, pienācīgi ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Šie dati netiks glabāti ilgāk, nekā nepieciešams. BDS nesniedz personas datus trešajām personām, ja vien tam nav juridiska pienākuma to darīt. Klients var pieprasīt rakstisku piekļuvi saviem BDS apstrādātajiem personas datiem, kā arī to izmaiņām vai dzēšanu. BDS ir veikusi tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumus.
 12. BDS patur tiesības noraidīt jebkuru pasūtījumu vai cesiju, bez pienākuma norādīt iemeslus un bez pienākuma maksāt kompensāciju Klientam pēc saviem ieskatiem.
 13. Līgumi, izmantojot starpniekus: gadījumos, kad līgumus klienta vārdā slēdz starpnieki, vai nu savu(-o) attiecību(-u) vārdā, tiek saprasts, ka šādi līgumi daļēji ir uz šo starpnieku rēķina un riska. BDS nav pienākuma maksāt starpniekiem komisijas naudu vai maksu ar jebkādu nosaukumu, ja vien rakstiskā līgumā nav skaidri noteikts citādi. Pilnīgs vai daļējs tās summas maksājums, kas pienākas viesim, atbrīvo starpnieku tādā pašā apmērā, atbrīvojot to no finansiālās atbildības proporcionāli saņemtajam maksājumam.
 14. Ja Līgums netiek uzsākts vai tiek noslēgts tikai daļēji, izmantojot Tīmekļa vietni vai incidenta veidlapu, BDS nodrošinās, ka šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir pieejami Klientam pirms Līguma noslēgšanas vai tā noslēgšanas brīdī. Šo pieejamību var veicināt ar dažādiem līdzekļiem, tostarp, bet ne tikai, ar saziņu pa e-pastu. Ir svarīgi, lai Klientam būtu piekļuve šiem noteikumiem un nosacījumi un tie tiktu atzīti neatkarīgi no Līguma uzsākšanai izmantotās metodes, lai nodrošinātu pārredzamību un saskaņoto noteikumu ievērošanu.
 15. Pēc Līguma noslēgšanas BDS nosūtīs Klientam apstiprinājuma e-pastu par uzdevumu. Ja Klients 15 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājuma e-pastu, Klientam ir jāsazinās ar BDS pa tālruni vai e-pastu. Kamēr Klients šajā laikā nav saņēmis apstiprinājuma e-pastu, Klients var atcelt Līgumu bez maksas.

  6. pants Līgumu ar apakšuzņēmējiem izpilde

  1. BDS darbojas kā starpnieks starp saviem Klientiem un Apakšuzņēmējiem, lai atrisinātu Klienta piedzīvotos transportlīdzekļu bojājumus. BDS nekad nerīkojas savā vārdā, pat ja tā rīkojas autonomi; tā darbojas tikai savu klientu vārdā un uz viņu risku. Apakšuzņēmējs ir puse, kurai BDS ir pieprasījusi novērst sadalījumu, kā noteikts 1. pantā.
  2. 5.a panta noteikumi ir piemērojami arī tad, ja BDS apmaksā rēķinu, ko tai nosūtījis apakšuzņēmējs.
  3. Līgums starp BDS Klientu un Apakšuzņēmēju tiek noslēgts, kad BDS pieņem Apakšuzņēmēja piedāvājumu. Tas notiek, piemēram, ja apakšuzņēmējs piekrīt palīdzēt BDS, saņemot remonta pasūtījumu, vai kad BDS piekrīt apakšuzņēmēja (cenas/remonta) priekšlikumam.
  4. BDS vienmēr ir pilnvarots sniegt norādījumus Apakšuzņēmējam (remonta) darbu izpildes laikā.
  5. Jebkādi Apakšuzņēmēja izmantotie vispārīgie noteikumi un nosacījumi nekad neattiecas uz attiecībām vai Līgumu(-iem) starp BDS vai tā Klientu un Apakšuzņēmēju.
  6. Apakšuzņēmēja sniegtie citāti nekad nav saistoši un tiek uzskatīti par piedāvājumiem, kurus BDS var pieņemt jebkurā laikā.
  7. Apakšuzņēmēja norādītās cenas ir fiksētas, un apakšuzņēmējs tās nevar vienpusēji palielināt.
  8. Papildu darbs vai papildu izmaksas nav atlīdzināmas, ja vien BDS tās nav iepriekš rakstiski apstiprinājis, izmantojot maksājuma garantiju.
  9. Apakšuzņēmējs garantē, ka tā piegādātie materiāli/daļas ir oriģināli, jauni un pienācīgi izplatīti, ja vien rakstiski nav skaidri norādīts citādi. Turklāt apakšuzņēmējs garantē, ka tā sniegtie pakalpojumi tiek sniegti kompetenti.
  10. Ja vien nav panākta cita vienošanās, uz apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem un piegādātajām detaļām attiecas sešu mēnešu vispārējā garantija papildus ražotāja garantijai. Tas ir spēkā, ja vien darbu raksturs neizslēdz šādu garantijas laiku, kā tas ir ārkārtas vai pagaidu remontdarbu gadījumā, ja vien nav skaidri noteikts citādi.
  11. Kad Līgums ar Apakšuzņēmēju ir noslēgts, neviena no pusēm to nevar vienpusēji izbeigt. BDS un/vai tā klients var izbeigt Līgumu tikai tad, ja Apakšuzņēmējs saprātīgā termiņā nenovērš līguma laušanu. Ja, neskatoties uz šī panta noteikumiem, Apakšuzņēmējs izbeidz Līgumu, Apakšuzņēmējam ir jāatlīdzina visi no tā izrietošie zaudējumi.
  12. Apakšuzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Līguma izpildi ar BDS vai BDS Klientu. Šī konfidencialitāte galvenokārt attiecas uz BDS (un tā klientu) identitāti un piemērotajām likmēm. Apakšuzņēmējam nav atļauts izmantot BDS preču zīmes vai citu BDS intelektuālo īpašumu bez BDS iepriekšējas piekrišanas.

  7. pants Cesijas izbeigšana

  1. BDS patur tiesības izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji, ar tūlītēju stāšanos spēkā un bez nepieciešamības pēc tiesas iejaukšanās, vai apturēt tā izpildi, neskarot citas tā tiesības (piemēram, tiesības pieprasīt izpildi un/vai zaudējumu atlīdzību), šādos apstākļos:
  2. Klients pārkāpj jebkuru Līguma punktu, ieskaitot šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus.
  3. Klients piesakās moratorijam vai uzsāk bankrota procedūru.
  4. Pret Klientu tiek uzsākta bankrota procedūra, kuras rezultātā tiek pasludināts bankrots.
  5. Klienta saimnieciskā darbība tiek izbeigta vai tiek likvidēta.
  6. Pielikumi tiek veikti pret Klientu uz Klienta rēķina.
  7. Klients piedāvā privātu izlīgumu.
  8. Iepriekš minētajās situācijās visas nenokārtotās BDS prasības pret Klientu kļūst nekavējoties apmaksājamas, un BDS nav pienākuma nodrošināt kompensāciju vai garantijas.
  9. Līguma izbeigšana neuzliek BDS nekādu atbildību.
  10. Cesijas priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Klients ir atbildīgs par fiksēto maksu, kas pienākas BDS, kā arī par visām faktiskajām izmaksām, kas radušās trešajām personām saskaņā ar (remonta) līgumiem.

  8. pants Maksājumi, saistību neizpilde un sankcijas

  1. Ja vien nav norādīts citādi, visas summas, kas pienākas BDS, ir izteiktas eiro un ir bez PVN.
  2. Klients ir atbildīgs par visu summu, kas pienākas BDS, samaksu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pakalpojumu maksu, remonta izmaksām, atgūšanas un vilkšanas maksām, kā arī jebkurām citām izmaksām, kas izriet no BDS pakalpojumiem. BDS var iepriekš paziņot Klientam par šīm summām, lai gan tās var mainīties.
  3. Maksājumi jāveic norunātajā termiņā. Ja nav īpašu noteikumu, rēķini no BDS jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. BDS nepieņems maksājumu noteikumus, kas atšķiras no šī, ja vien par to nav skaidri panākta rakstiska vienošanās.
  4. Klientam ir kategoriski aizliegts kompensēt pretprasības pret BDS (neatkarīgi no tā, vai tās ir fiksētas vai nē) pret rēķiniem, kas klientam jāapmaksā. Klientam nav arī atļauts apturēt maksājumus. Jebkurš ieskaits vai apturēšana no Klienta puses, pārkāpjot šo noteikumu, radīs klientam nekavējoties maksājamu un maksājamu soda naudu piecdesmit procentu (50%) apmērā no kompensējamās vai apturētās summas.
  5. Maksājuma kavējuma gadījumā Klients automātiski nepilda savas saistības. BDS var iekasēt procentus par nesamaksāto summu ar likmi 8% mēnesī (vai mēneša daļā) no apmaksas termiņa līdz pilnas apmaksas dienai. Šī likme ir papildus jebkuriem likumiskajiem komerciālajiem procentiem, kas Klientam ir jāmaksā.
  6. BDS patur tiesības pieprasīt, lai Klients samaksā visas pienākošās summas, ieskaitot starpniecības maksu, pirms turpmāko pakalpojumu sniegšanas. Turklāt BDS var apturēt citas piegādes un pakalpojumus līdz brīdim, kad Klients izpilda visas maksājumu saistības.
  7. Visas ārpustiesas un tiesas izmaksas, kas BDS radušās saistībā ar strīdu ar Klientu, gan prasītāju, gan atbildētāju, sedz Klients. Ārpustiesas piedziņas izmaksas ir noteiktas 15 % apmērā no maksājamās summas, bet ne mazāk kā EUR 250 par lietu, un piedziņas izmaksas tiesas ceļā ir balstītas uz BDS faktiskajiem izdevumiem.
  8. Ienākošie maksājumi vispirms tiks piešķirti izmaksu segšanai, pēc tam procentiem un, visbeidzot, vecākajam neapmaksātajam rēķinam neatkarīgi no Klienta norādījumiem.

  9. pants Atbildība un garantija

  1. BDS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, neizpildot sava(-u) saistības(-as) pret Klientu.
  2. Starpniecības gadījumos BDS nav puse nevienā (remonta) līgumā, ko BDS klienta vārdā noslēdzis ar trešajām personām. Līdz ar to BDS nav atbildīga par jebkādiem trūkumiem šādu līgumu izpildē. BDS skaidri izslēdz jebkādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neizpildot (remonta) līgumus, kas noslēgti ar trešajām personām.
  3. Ja BDS veiktajiem darbiem ir garantija, Klientam visas pretenzijas ir jārisina tieši ar šīm trešajām personām.
  4. Ja Klients jebkāda iemesla dēļ nav apmierināts ar BDS piesaistīto trešo personu veikto darbu, Klientam nekavējoties jāinformē BDS, ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc darba pabeigšanas. Pēc tam BDS centīsies būt par starpnieku risinājuma risināšanā starp Klientu un trešo pusi. BDS nav atbildīgs par trešo personu nevēlēšanos. Šajā pantā aprakstītās situācijas nedrīkst izraisīt apturēšanu, atlaidi vai ieskaitu attiecībā pret summām, kas pienākas BDS.
  5. Gadījumos, kad avārijas vai pagaidu remontu veic BDS nolīgtas trešās personas, tiek uzskatīts, ka Klientam ir pienākums pēc iespējas ātrāk noorganizēt pastāvīgu remontu sev vēlamajā darbnīcā. Transportlīdzekļa izmantošana ārkārtas vai pagaidu remonta laikā nepadara BDS atbildīgu.
  6. BDS nav atbildīgs par savu padoto vai citu personu, kuras BDS ir piesaistījušas saistībā ar Līguma izpildi, tīšu vai (apzinātu) neapdomīgu rīcību, par kuru BDS var būt juridiski atbildīgs.
  7. BDS neuzņemas atbildību par konsultācijām un/vai darbu, ko BDS veic tieši vai BDS vārdā.
  8. Klients piekrīt atlīdzināt un pasargāt BDS no visām prasībām un/vai trešo personu tiesībām, kas saistītas ar preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ciktāl šīs prasības atšķiras no vai pārsniedz tās, kas Klientam pienākas BDS. Klients arī piekrīt atlīdzināt un pasargāt BDS no jebkādām prasībām, kas saistītas ar Klienta personāla vai trešās puses personāla ievainojumiem vai nāvi, kā arī Klienta vai trešo personu preču bojājumiem, kas radušies BDS pakalpojumu ietvaros, izņemot BDS tīša pārkāpuma vai tīšas nolaidības gadījumus.
  9. BDS atbildība ir ierobežota līdz 10 reizēm lielākai summai par samaksāto lietu izskatīšanas maksu.
  10. BDS garantē, ka veiktais darbs tiek veikts ar pienācīgu rūpību un pēc labākās sirdsapziņas, saskaņā ar nozares standartiem un tajā laikā dominējošo kompetenci (pienākums pielikt vislielākās pūles).
  11. Ja Klients atsaucas uz garantiju, ko BDS sniedz attiecīgajā Līgumā ("sūdzība"), BDS izvērtēs garantiju vai sūdzību un, ja nepieciešams, izskatīs to saskaņā ar Līgumu un šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Garantijas prasības nav nododamas trešajām personām.
  12. Klientam piegādes brīdī ir jāpārbauda, vai darbā nav redzamu defektu, un nekavējoties jāziņo par jebkādām sūdzībām, par kurām tiek piemērotas tiesības iesniegt sūdzību vai pieprasīt garantiju. Šādas sūdzības ir jāfiksē rakstiski starp BDS un Klientu pirms piegādes.
  13. Sūdzības par rēķinu summām jāiesniedz BDS rakstveidā attiecīgi 3 dienu laikā pēc saņemšanas vai piegādes, detalizēti aprakstot problēmas.
  14. Attiecībā uz visām pārējām sūdzībām tiek piemērots 5 dienu periods pēc tam, kad defekti ir pamatoti atklāti vai tiem vajadzēja būt pienācīgi atklātiem.
  15. Ja sūdzība netiek iesniegta savlaicīgi, kā noteikts šajā pantā, tiesības uz garantijām/sūdzībām tiek zaudētas. Šādos gadījumos Klientam nav tiesību (daļēji) izbeigt Līgumu vai pieprasīt kompensāciju.
  16. BDS nav atbildīgs par jebkādiem izrietošiem, īpašiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības zaudējumiem vai jebkādiem citiem līdzīgiem ekonomiskiem zaudējumiem, kas radušies no Līguma izpildes vai ir saistīti ar to, pat ja BDS ir informēts par šāda kaitējuma iespējamību.
  17. Atbildība par kravas bojājumiem: BDS skaidri atsakās no jebkādas atbildības par klientam vai trešajām personām piederošas kravas, preču vai īpašuma bojājumiem, zudumu vai bojājumu, neatkarīgi no tā, vai tas atrodas tranzītā, uzglabāšanā vai jebkuros citos apstākļos. BDS nav atbildīgs par jebkādām prasībām, izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies kravas bojājumu rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar bojājumiem, zādzībām vai bojājumiem. Klients ir pilnībā atbildīgs par savas kravas vai īpašuma pienācīgu apstrādi, iepakošanu un apdrošināšanu BDS sniegto pakalpojumu sniegšanas laikā. Šī saistību atruna attiecas uz visiem ar kravu saistītajiem jautājumiem, un BDS nav atbildīgs par šādām prasībām vai zaudējumiem.

  11. pants Nepārvarama vara

  1. Nepārvarama vara, kā definēts šajos vispārīgajos noteikumos un nosacījumos, attiecas uz jebkuru apstākli, kas ir ārpus BDS kontroles un gribas, neatkarīgi no tā, vai tas ir paredzams Līguma noslēgšanas brīdī vai nē. Šie apstākļi neļauj BDS saprātīgi pildīt savas saistības un ietver, bet neaprobežojas ar importa un eksporta ierobežojumiem, valdības pasākumiem, izejvielu trūkumu, jebkāda veida rūpnīcu vai transporta traucējumiem, streikiem, lokautiem vai personāla trūkumu, karantīnu, tirdzniecības aizliegumiem, karu un/vai kara draudiem, teroristu darbībām un/vai nenovēršamiem uzbrukumiem, epidēmijām, sala zudums, piegādātāju vai trešo personu trūkumi, kurus BDS ir piesaistījis Līguma izpildei u.c.
  2. BDS nav pienākuma izpildīt nekādas saistības, ja to nevar izdarīt nepārvaramas varas dēļ.
  3. Šādos nepārvaramas varas gadījumos BDS ir tiesības vai nu izpildīt Līgumu saprātīgā laika periodā, vai arī pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji izbeigt Līgumu bez pienākuma maksāt kompensāciju.
  4. Ja BDS sastopas ar nepārvaramas varas apstākļiem, Klientam ir tiesības lauzt Līgumu tikai pēc tam, kad BDS ir piešķirts saprātīgs izpildes termiņš. Saprātīgam termiņam nevajadzētu būt īsākam par 15 darba dienām.

  12. pants Pāreja

  Ja viens vai vairāki šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu nosacījumi vai Līguma ar Klientu nosacījumi nav juridiski spēkā vai nav pilnībā spēkā, pārējie noteikumi paliek spēkā pilnā apmērā. Pēc tam puses savstarpēji apspriedīsies, lai aizstātu spēkā neesošu noteikumu ar aizstājošu noteikumu, kas pēc iespējas vairāk aptver spēkā neesošā noteikuma saturu un nozīmi.

  13. pants Tiesību aktu un tiesas izvēle

  1. Visus līgumus par produktu piegādi un/vai pakalpojumu sniegšanu, kā arī visus ar tiem saistītos cenu piedāvājumus lietās, ko izskata BDS Sweden AB un par kuriem BDS SWEDEN AB ir izrakstījusi rēķinus, reglamentē Zviedrijas tiesību akti.
  2. Visus līgumus par produktu piegādi un/vai pakalpojumu sniegšanu, kā arī visus ar tiem saistītos cenu piedāvājumus lietās, ko izskata un par kuriem rēķinu izraksta BDS SWEDEN AB/Fil Norway, reglamentē Norvēģijas tiesību akti.
  3. Visus līgumus par produktu piegādi un/vai pakalpojumu sniegšanu, kā arī visus ar tiem saistītos cenu piedāvājumus lietās, ko izskata BDS BÉILUX BV un par kuriem BDS BENELUX BV ir izrakstījuši rēķinu, reglamentē Nīderlandes tiesību akti.
  4. Jebkurš strīds par nolīguma vai turpmāku līgumu noslēgšanu, interpretāciju vai izpildi, kas var rasties no tā, kā arī jebkurš cits strīds, kas attiecas uz nolīgumu vai ir saistīts ar to, neatkarīgi no tā, vai tas ir juridisks vai faktisks, tiks iesniegts kompetentajai tiesai Gēteborgā (13.a), Oslo (13.b) vai Amsterdamā (13.c).