Olemme käyttäneet tekoälyä kääntääksemme verkkosivustomme englanniksi sinulle.

Säännöt ja ehdot

VUODEN 2023 KÄYTTÖEHDOT BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway, BDS Benelux BV

1 artikla Määritelmät

Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset, ellei nimenomaisesti toisin mainita tai asiayhteys toisin osoita.

 1. BDS: Kaikki BDS-konsernin yhtiöt, mukaan lukien BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway ja BDS Benelux BV.
 2. Vikapalvelu: Välityspalvelun tarkoituksena on löytää ratkaisu asiakkaan, joka kokee odottamattomia seisokkeja ajoneuvonsa kanssa teknisten toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien vuoksi, ja alihankkijoiden välillä, joilla on kapasiteetti, kyky, resurssit ja laitteet asiakkaan pyytämien palvelujen tarjoamiseen.
 3. Vika: Odottamaton tilanne, joka johtaa ajoneuvon seisokkeihin, jotka johtuvat teknisistä toimintahäiriöistä ja/tai onnettomuuksista, sekä valtion organisaation määräämä sakko, joka kieltää ajoneuvon käytön (kaupallisessa) liikenteessä.
 4. Asiakas: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tehnyt sopimuksen BDS:n kanssa. Asiakas voi olla joko asiakas ja/tai takaaja.
 5. Asiakas: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka kärsii häiriöstä ja tarvitsee apua
 6. Takaaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tehnyt sopimuksen BDS:n kanssa ja on suostunut maksamaan Asiakkaan avustamispalveluista.
 7. Alihankkija: Kolmas osapuoli tai organisaatio, jonka kanssa BDS on tehnyt sopimuksen tiettyjen palvelujen tai resurssien tarjoamisesta osana Vikapalvelua
 8. Sopimus: BDS:n ja asiakkaan tai takaajan välinen sopimus, joka koskee yhtä tai useampaa BDS:n tarjoamaa ja/tai mahdollistamaa palvelua maksettavaan hintaan
 9. Maksutakuu: Asiakkaan toimittama budjetti, joka valtuuttaa vikapalvelun hankkimaan ja maksamaan palveluita alihankkijoilta määritettyyn budjettirajaan asti. Maksutakuu varmistaa, että varoja on käytettävissä kattamaan asiakkaan rikkoutumistilanteen korjaamiseen tarvittavien palvelujen kustannukset.
 10. Peruuttaminen: Asiakkaan BDS:lle antama kirjallinen ilmoitus siitä, että yhtä tai useampaa sovittua palvelua ei käytetä kokonaan tai osittain, tai BDS:n kirjallinen ilmoitus Asiakkaalle, että yhtä tai useampaa sovittua palvelua ei suoriteta kokonaan tai osittain.
 11. Verkkosivusto: BDS www.breakdownservice.eu ylläpitää verkkosivustoa.
 12. Tapahtumalomake: BDS:n verkkosivustolla saatavilla oleva digitaalinen tai fyysinen asiakirja, jonka avulla asiakkaat voivat ilmoittaa vikatapauksesta, antaa yksityiskohtaisia tietoja ongelmasta ja vahvistaa maksutakuun. Tapauslomake toimii ensimmäisenä viestintätyökaluna, jonka avulla asiakkaat voivat pyytää apua ja aloittaa vianratkaisuprosessin.
 13. Talletus: Asiakkaan suorittama ennakkomaksu, joka vastaa "Maksutakuussa" määritettyä kokonaisbudjettia. Talletus vaaditaan taloudellisena sitoumuksena palvelujen tarjoamisen turvaamiseksi vastauksena rikkoutumistapahtumaan. Se toimii ensimmäisenä maksuna, joka kattaa tarjottujen palvelujen ennakoidut kustannukset, ja jäljellä oleva käyttämätön summa voidaan palauttaa asiakkaan osoittamalle kortille tai tilille palvelun suorittamisen jälkeen.
 14. Operaattori: BDS:n (Breakdown Service) palveluksessa oleva työntekijä, joka vastaa asiakkaiden ilmoittamien vikatapahtumien hallinnasta ja koordinoinnista. Operaattoreilla on ratkaiseva rooli asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden asiaankuuluvien osapuolten välisen viestinnän helpottamisessa ja häiriötilanteiden tehokkaan ja vaikuttavan ratkaisun varmistamisessa.
 15. Materiaalit: kaikki BDS:n kehittämät ja/tai saataville asettamat materiaalit.

2 artikla Yleistä

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin BDS:n ja sen asiakkaan välisiin sopimuksiin.
 2. Kaikki poikkeamat näistä yleisistä ehdoista ovat päteviä vain, jos niistä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti ja BDS on yksiselitteisesti hyväksynyt poikkeaman näiden yleisten sopimusehtojen määräyksistä. Sovitut poikkeamat koskevat ainoastaan kyseistä sopimusta ja/tai tarjousta.
 3. BDS nimenomaisesti hylkää lisä- tai poikkeavien lausekkeiden tai ehtojen sovellettavuuden, olivatpa ne Asiakkaan ehdottamia tai alalla tavanomaisia, samalla kun BDS julistaa nämä yleiset ehdot soveltuviksi.
 4. Nämä yleiset sopimusehdot koskevat myös kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka BDS työllistää tai on palkannut solmiessaan ja/tai pannessaan täytäntöön sopimusta tai toimiessaan BDS:n lukuun.
 5. Asiakas ei voi siirtää BDS:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmansille osapuolille, ellei Sopimuksessa tai näissä yleisissä ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.
 6. Asiakkaan yleisten (osto)ehtojen sovellettavuus hylätään nimenomaisesti.
 7. Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräys katsotaan mitättömäksi tai mitätöidään, näiden yleisten ehtojen muut määräykset pysyvät täysin voimassa. Mitättömät tai kumotut määräykset korvataan BDS:llä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon alkuperäisten ehtojen alkuperäinen tarkoitus ja tarkoitus
 8. Jos BDS ei vaadi näiden ehtojen tarkkaa noudattamista tietyissä tilanteissa, se ei tarkoita, että määräykset lakkaavat olemasta voimassa, eikä se vähennä BDS:n oikeutta vaatia näiden yleisten ehtojen määräysten tarkkaa noudattamista muissa tapauksissa.
 9. Kun nämä yleiset ehdot on laillisesti julistettu sovellettaviksi sopimukseen, näiden yleisten ehtojen viimeisimmän soveltuvan version katsotaan soveltuvan kaikkiin samojen osapuolten välisiin myöhempiin sopimuksiin, ellei toisin ole kirjallisesti yhteisesti sovittu.
 10. Jos näiden yleisten ehtojen tekstien käännösten välillä on ristiriitaisuuksia, hollanninkielisen tekstin tulkinta on ensisijainen.
  Jos näiden yleisten sopimusehtojen määräykset ja BDS:n ja Asiakkaan välinen kirjallinen sopimus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti erityisen kirjallisen sopimuksen määräyksiä.

3 artikla Tarjoaminen ja hintanoteeraukset

 1. Kaikki BDS:n missä tahansa muodossa ja/tai missä tahansa paikassa tekemät tarjoukset ja tarjoukset eivät ole luonteeltaan sitovia, eikä niistä voida johtaa mitään oikeuksia. BDS:llä on oikeus peruuttaa mikä tahansa tarjous ja/tai tarjous välittömästi, myös tarjouksen/tarjouksen voimassaoloaikana.
 2. Tarjouksessa tai tarjouksessa mainitut hinnat eivät automaattisesti koske tulevia sopimuksia.
 3. Selvät virheet sähköpostitse tai Internetsivustolla tehdyissä tarjouksissa eivät sido BDS:ää. BDS pidättää oikeuden korjata tällaiset virheet ja muuttaa tarjousta tarvittaessa.
 4. BDS:n antamista tai sen puolesta tehdyistä suullisista lupauksista ja/tai sopimuksista ei voida johtaa mitään oikeuksia, ellei BDS ole nimenomaisesti vahvistanut niitä kirjallisesti.
 5. Kaikki asiakkaalle ilmoitetut hinnat, olivatpa ne yrityksiä tai yksityishenkilöitä, eivät sisällä arvonlisäveroa.
 6. Valuutta: Ellei toisin mainita, kaikki BDS:n tarjouksissa, tarjouksissa ja sopimuksissa ilmoitetut hinnat ja maksut ovat euroina (EUR)

4 artikla Indeksointi

Kaikkia korkoja tarkistetaan vuosittain indeksoimalla. Indeksoinnissa BDS käyttää valtion tilastovirastojen julkaisemia indeksejä maissa, joissa BDS:llä ja sen tytäryhtiöillä on toimistoja. Indeksit lasketaan lokakuusta syyskuuhun (Q4-Q3), ja hintoja tarkistetaan kunkin vuoden tammikuun 1. päivänä.

5 artikla Sopimuksen tekeminen

 1. Sopimus tehdään sillä lykkäävällä ehdolla, että BDS on vahvistanut toimeksiannon tai luovutuksen kirjallisesti (myös sähköisesti) tai aloittanut toimeksiannon tai luovutuksen toteuttamisen. Sopimuksen sisältö määräytyy BDS:n tarjouksen, tarjouksen ja/tai tilausvahvistuksen perusteella, joihin nämä yleiset ehdot on julistettu sovellettaviksi.
 2. Jos Asiakas hyväksyy BDS:n tarjouksen digitaalisin viestintävälinein (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sähköposti, WhatsApp tai tekstiviesti), BDS ei ole velvollinen vahvistamaan sen vastaanottamista Asiakkaalle. Hyväksymällä asiakkaan osapuolet ovat päässeet sopimukseen.
 3. Toimeksiannot BDS:lle ja BDS:n tarjousten/tarjousten hyväksyminen asiakkaan toimesta ovat peruuttamattomia.
 4. Häiriötilanteessa BDS toimii sovittelijana asiakkaansa puolesta sovittelusopimuksen perusteella.
 5. Sovittelusopimus syntyy siten, että BDS hyväksyy tarjouksen, joka sisältää ilmoituksen rikkoutumisesta. Tämän ilmoituksen tekee henkilö, joka on valtuutettu edustamaan asiakasta asiakkaan puolesta. Valtuutetulla henkilöllä tarkoitetaan yrityksen johtajaa/omistajaa, kalustopäällikköä, suunnittelijaa tai muuta asiakkaan etukäteen kirjallisesti nimeämää henkilöä. Tämän henkilön on voitava tunnistaa itsensä sellaiseksi.
 6. Asiakas on velvollinen antamaan BDS:lle kaikki tiedot, jotka ovat kohtuudella tarpeen BDS:n henkilöllisyyden toteamiseksi (tunne asiakkaanne), varojen alkuperän, BDS:n kanssa tehdyn luovutuksen tai sopimuksen tarkoituksen määrittämiseksi ja BDS:n toimittamien tuotteiden (lopulliseksi) määräpaikaksi jne., jotta BDS voi noudattaa siihen sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
 7. Asiakas voi hyväksyä kohdassa 4.5 tarkoitetun tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti, mutta se on tehtävä yksiselitteisesti. Tämän hallinnointi BDS-järjestelmissä johtaa tämän todistamiseen.
 8. BDS ei ole velvollinen tarkistamaan Asiakkaan antamien lausuntojen paikkansapitävyyttä. BDS:n ei voida katsoa olevan vastuussa mistään puutteista, jos ne johtuvat Asiakkaan virheellisestä ja/tai puutteellisesta viestinnästä. Asiakas on vastuussa BDS:lle vahingoista, joita BDS on kärsinyt virheellisten ja/tai puutteellisten tietojen vuoksi.
 9. Kun sovittelusopimus on tehty, BDS pyrkii helpottamaan rantautumisen ratkaisemista asiakkaan puolesta. Tämän saavuttamiseksi BDS voi tehdä yhden tai useamman (korjaus)sopimuksen kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien mahdolliset pelastus- ja hinauskustannukset. Kaikissa tapauksissa BDS on näiden (korjaus)sopimusten velkoja, mikä tarkoittaa erityisesti sitä, että asiakas on velvollinen maksamaan BDS:lle kyseisten sopimusten mukaisesti kuuluvat summat. Muussa tapauksessa BDS ei ole kyseisten sopimusten osapuoli. Asiakas on velvollinen antamaan BDS:lle kaikki tiedot, jotka ovat (mahdollisesti) olennaisia BDS:lle toimeksiannon tai luovutuksen kannalta. Jos käy ilmi, että Asiakas ei ole jakanut tietoja, jotka olivat BDS:n tiedossa tai joiden olisi kohtuudella pitänyt olla BDS:n tiedossa, BDS:llä on oikeus purkaa Sopimus ja/tai vaatia Asiakkaalta korvausta.
 10. Peruutus kuluineen: Heti kun tapaus on rekisteröity, asiakas on velkaa BDS:lle käsittelymaksun. Jos asiakas peruuttaa tapauksen ennen alihankkijan lähettämistä, asiakkaalta veloitetaan vain tapauksen käsittelymaksu. Jos alihankkija on jo lähetetty, tapausta ei peruuteta, vaan se suljetaan alihankkijan kustannuksilla.
 11. BDS käsittelee Asiakkaan henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiseksi ja joita tarvitaan Sopimuksen laatimiseen ja täytäntöönpanoon, noudattaen asianmukaisesti yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Näitä tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen. BDS ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei sillä ole siihen oikeudellista velvoitetta. Asiakas voi pyytää kirjallista pääsyä BDS:n käsittelemiin henkilötietoihinsa sekä niiden muuttamista tai poistamista. BDS on ryhtynyt teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin estääkseen henkilötietojen tietoturvaloukkaukset.
 12. BDS pidättää oikeuden hylätä minkä tahansa tilauksen tai luovutuksen ilman perusteluvelvollisuutta ja velvollisuutta maksaa korvausta Asiakkaalle oman harkintansa mukaan.
 13. Välittäjien kautta tehtävät sopimukset: Tapauksissa, joissa välittäjät tekevät sopimuksia asiakkaan puolesta joko suhteensa (suhteidensa) nimissä, ymmärretään, että tällaiset sopimukset ovat osittain näiden välittäjien kustannuksella ja vastuulla. BDS ei ole velvollinen maksamaan välittäjille provisioita tai palkkioita millään nimellä, ellei kirjallisessa sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Vieraan maksettavaksi kuuluvan summan maksaminen kokonaan tai osittain vapauttaa välittäjän samassa laajuudessa ja vapauttaa hänet taloudellisesta vastuusta suhteessa saatuun maksuun.
 14. Jos Sopimusta ei ole aloitettu tai se on solmittu vain osittain Internetsivuston tai tapahtumalomakkeen avulla, BDS varmistaa, että nämä yleiset ehdot ovat Asiakkaan saatavilla ennen Sopimuksen solmimista tai sen solmimisen aikana. Tätä saavutettavuutta voidaan helpottaa eri tavoin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sähköpostiviestintä. On välttämätöntä, että asiakkaalla on pääsy näihin ehtoihin ja että hän hyväksyy ne riippumatta sopimuksen aloittamiseen käytetystä menetelmästä, jotta varmistetaan avoimuus ja sovittujen ehtojen noudattaminen.
 15. Sopimuksen solmimisen jälkeen BDS lähettää Asiakkaalle vahvistussähköpostin toimeksiannosta. Jos asiakas ei ole saanut vahvistussähköpostia 15 minuutin kuluessa, asiakkaan on otettava yhteyttä BDS:ään puhelimitse tai sähköpostitse. Niin kauan kuin asiakas ei ole saanut vahvistussähköpostia tämän ajan kuluessa, asiakas voi peruuttaa sopimuksen maksutta.

  6 artikla Alihankkijoiden kanssa tehtyjen sopimusten täytäntöönpano

  1. BDS toimii välittäjänä Asiakkaidensa ja alihankkijoidensa välillä Asiakkaan kokemien ajoneuvovikojen ratkaisemiseksi. BDS ei koskaan toimi omasta puolestaan, vaikka se toimisi itsenäisesti; Se toimii yksinomaan asiakkaidensa puolesta ja riskillä. Alihankkija on osapuoli, jota BDS pyytää korjaamaan 1 artiklassa määritellyn erittelyn.
  2. Asetuksen 5 a artiklan määräyksiä sovelletaan myös silloin, kun BDS maksaa alihankkijan sille osoittaman laskun.
  3. BDS:n toimeksiantajan ja alihankkijan välinen sopimus syntyy, kun BDS hyväksyy alihankkijan tekemän tarjouksen. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun alihankkija suostuu avustamaan BDS:ää korjaustilauksen vastaanottamisessa tai kun BDS suostuu alihankkijan (hinta/korjaus)ehdotukseen.
  4. BDS:llä on aina valtuudet antaa ohjeita alihankkijalle (korjaus)töiden suorittamisen aikana.
  5. Mitään alihankkijan käyttämiä yleisiä sopimusehtoja ei koskaan sovelleta BDS:n tai sen Asiakkaan ja alihankkijan väliseen suhteeseen tai sopimukseen.
  6. Alihankkijan antamat tarjoukset eivät ole koskaan sitovia, ja niitä pidetään tarjouksina, jotka BDS voi hyväksyä milloin tahansa.
  7. Alihankkijan ilmoittamat hinnat ovat kiinteitä, eikä alihankkija voi yksipuolisesti korottaa niitä.
  8. Lisätyötä tai lisäkustannuksia ei voida korvata, ellei BDS ole antanut niille maksutakuun antamaa kirjallista ennakkohyväksyntää.
  9. Alihankkija takaa, että sen toimittamat materiaalit/osat ovat alkuperäisiä, uusia ja asianmukaisesti kierrätettyjä, ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin mainita. Lisäksi alihankkija takaa, että sen tarjoamat palvelut suoritetaan pätevästi.
  10. Ellei toisin sovita, alihankkijan suorittamiin töihin ja toimittamiin osiin sovelletaan valmistajan takuun lisäksi kuuden kuukauden yleistä takuuta. Tämä pätee, ellei työn luonne estä tällaista takuuaikaa, kuten hätä- tai väliaikaisissa korjauksissa, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
  11. Kun sopimus alihankkijan kanssa on tehty, kumpikaan osapuoli ei voi yksipuolisesti irtisanoa sitä. BDS ja/tai sen asiakas voivat irtisanoa Sopimuksen vain, jos alihankkija ei korjaa irtisanomista kohtuullisen ajan kuluessa. Jos alihankkija tämän pykälän määräyksistä huolimatta irtisanoo sopimuksen, alihankkijan on korvattava kaikki tästä aiheutuvat vahingot.
  12. Alihankkija sitoutuu pitämään BDS:n tai BDS:n Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon luottamuksellisena. Tämä luottamuksellisuus koskee ensisijaisesti BDS:n (ja sen asiakkaiden) henkilöllisyyttä ja veloitettuja hintoja. Alihankkija ei saa käyttää BDS:n tavaramerkkejä tai muuta BDS:n immateriaaliomaisuutta ilman BDS:n etukäteen antamaa suostumusta.

  7 artikla Siirron päättyminen

  1. BDS pidättää itsellään oikeuden irtisanoa Sopimus kokonaan tai osittain välittömästi ja ilman oikeudellista väliintuloa tai keskeyttää sen täytäntöönpanon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta BDS:n muita oikeuksia (kuten oikeutta vaatia suoritusta ja/tai vahingonkorvausta) seuraavissa olosuhteissa:
  2. Asiakas rikkoo mitä tahansa Sopimuksen ehtoa, mukaan lukien nämä yleiset ehdot.
  3. Asiakas hakee lykkäystä tai aloittaa konkurssimenettelyn.
  4. Asiakasta vastaan aloitetaan konkurssimenettely, joka johtaa konkurssiin asettamiseen.
  5. Asiakkaan liiketoiminta päättyy tai joutuu selvitystilaan.
  6. Liitteet tehdään asiakasta vastaan asiakkaan kustannuksella.
  7. Asiakas tarjoaa yksityisen ratkaisun.
  8. Edellä mainituissa tilanteissa BDS:n maksamattomat vaatimukset Asiakkaalle erääntyvät välittömästi, eikä BDS ole velvollinen antamaan korvauksia tai takuita.
  9. Sopimuksen irtisanominen ei aiheuta BDS:lle mitään vastuuta.
  10. Jos toimeksianto päättyy ennenaikaisesti, asiakas on edelleen vastuussa BDS:lle kuuluvasta kiinteästä maksusta sekä kaikista todellisista kustannuksista, joita kolmansille osapuolille aiheutuu (korjaus)sopimusten mukaisesti.

  8 artikla Maksut, laiminlyönti ja seuraamukset

  1. Kaikki BDS:lle maksettavat summat ovat, ellei toisin mainita, euroina, eivätkä ne sisällä arvonlisäveroa.
  2. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki BDS:lle velkansa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen palvelumaksuihin, korjauskustannuksiin, perintä- ja hinausmaksuihin sekä muihin BDS:n palveluista aiheutuviin maksuihin. BDS voi ilmoittaa nämä summat Asiakkaalle etukäteen, mutta ne voivat muuttua.
  3. Maksut on suoritettava sovitussa ajassa. Jos erityisiä ehtoja ei ole, BDS:n laskut on maksettava 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa. BDS ei hyväksy tästä poikkeavia maksuehtoja, ellei siitä ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.
  4. Asiakasta kielletään nimenomaisesti kuittaamasta BDS:ää vastaan esitettyjä vastasaatavia (riippumatta siitä, ovatko ne kiinteitä vai eivät) asiakkaan maksamista laskuista. Asiakas ei myöskään saa keskeyttää maksuja. Mikä tahansa asiakkaan suorittama kuittaus tai keskeytys, joka rikkoo tätä ehtoa, johtaa siihen, että asiakkaalle aiheutuu välittömästi erääntyvä ja maksettava sakko, joka on viisikymmentä prosenttia (50%) kuittauksesta tai keskeytetystä summasta.
  5. Jos maksu viivästyy, asiakas on automaattisesti maksukyvytön. BDS voi periä jäljellä olevasta summasta korkoa 8% kuukaudessa (tai kuukauden osassa) eräpäivästä täyden maksun päivään. Tämä korko lisätään asiakkaan lakisääteiseen kaupalliseen korkoon.
  6. BDS pidättää oikeuden vaatia Asiakasta maksamaan erääntyneet summat, mukaan lukien välityspalkkiot, ennen lisäpalvelujen tarjoamista. Lisäksi BDS voi keskeyttää muut toimitukset ja palvelut, kunnes Asiakas täyttää kaikki maksuvelvoitteensa.
  7. Asiakas vastaa kaikista tuomioistuinten ulkopuolisista kuluista ja oikeudenkäyntikuluista, joita BDS:lle aiheutuu riita-asiassa asiakkaan, sekä kantajan että vastaajan, kanssa. Tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut ovat 15 prosenttia maksettavasta määrästä, kuitenkin vähintään 250 euroa asiaa kohti, ja oikeudelliset perintäkulut perustuvat BDS:lle aiheutuneisiin todellisiin kuluihin.
  8. Saapuvat maksut kohdistetaan ensin kustannusten kattamiseen, sitten korkoihin ja lopuksi vanhimpaan maksamattomaan laskuun asiakkaan ohjeista riippumatta.

  9 artikla Vastuu ja takuu

  1. BDS ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat BDS:n velvollisuuksien laiminlyönnistä Toimeksiantajaa kohtaan.
  2. Sovittelutapauksissa BDS ei ole osapuolena missään (korjaus)sopimuksissa, joita BDS on tehnyt kolmansien osapuolten kanssa asiakkaan puolesta. Näin ollen BDS ei ole vastuussa mistään puutteista tällaisten sopimusten täytäntöönpanossa. BDS nimenomaisesti sulkee pois kaiken vastuun vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen (korjaus)sopimusten noudattamatta jättämisestä.
  3. Jos BDS:n suorittamille töille on annettu takuu, asiakkaan on esitettävä mahdolliset korvausvaatimukset suoraan näille kolmansille osapuolille.
  4. Jos Toimeksiantaja on mistä tahansa syystä tyytymätön BDS:n palkkaamien kolmansien osapuolten työhön, Asiakkaan on ilmoitettava siitä BDS:lle viipymättä viimeistään 12 tunnin kuluttua työn valmistumisesta. BDS pyrkii tämän jälkeen sovittelemaan ratkaisua Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välillä. BDS ei ole vastuussa kolmansien osapuolten haluttomuudesta. Tässä artiklassa kuvatut tilanteet eivät saa johtaa BDS:lle maksettavien summien keskeyttämiseen, alentamiseen tai kuittaamiseen.
  5. Tapauksissa, joissa BDS:n palkkaamat kolmannet osapuolet suorittavat hätäkorjauksia tai väliaikaisia korjauksia, asiakkaalla katsotaan olevan velvollisuus järjestää pysyvät korjaukset haluamassaan korjaamossa mahdollisimman pian. Ajoneuvon käyttö hätä- tai väliaikaisten korjausten aikana ei tee BDS:stä vastuuta.
  6. BDS ei ole vastuussa alaistensa tai muiden BDS:n sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä käyttämien henkilöiden tahallisista tai (tahallisista) piittaamattomista toimista, joista BDS voi olla oikeudellisesti vastuussa.
  7. BDS ei ota vastuuta BDS:n suoraan tai BDS:n puolesta suorittamista neuvoista ja/tai työstä.
  8. Asiakas suostuu vapauttamaan BDS:n vastuusta ja vapauttamaan BDS:n vastuusta kaikkien tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen tarjoamiseen liittyvien kolmansien osapuolten vaatimusten ja/tai oikeuksien osalta, sikäli kuin nämä vaatimukset poikkeavat asiakkaan BDS:lle esittämistä vaatimuksista tai ylittävät ne. Asiakas sitoutuu myös vapauttamaan BDS:n vastuusta ja vapauttamaan BDS:n vastuusta kaikki vaatimukset, jotka liittyvät Asiakkaan tai kolmannen osapuolen henkilöstön loukkaantumiseen tai kuolemaan sekä Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tavaroille aiheutuneisiin vahinkoihin BDS:n palvelujen puitteissa, lukuun ottamatta BDS:n tahallista rikkomusta tai tahallista piittaamattomuutta.
  9. BDS:n vastuu rajoittuu 10 kertaa maksettuun asiankäsittelymaksuun.
  10. BDS takaa, että suoritettu työ suoritetaan huolellisesti ja parhaan kykynsä mukaan alan standardien ja kulloinkin vallitsevan asiantuntemuksen mukaisesti (parhaan työn velvoite).
  11. Jos Asiakas vetoaa BDS:n kyseisessä Sopimuksessa antamaan takuuseen ("valitus"), BDS arvioi takuun tai valituksen ja tarvittaessa käsittelee sen Sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Takuuvaatimuksia ei voi siirtää kolmansille osapuolille.
  12. Asiakkaan on tarkastettava työ näkyvien vikojen varalta toimituksen yhteydessä ja ilmoitettava reklamaatioista välittömästi reklamaatio-oikeuden menettämisen uhalla. Tällaiset valitukset on kirjattava kirjallisesti BDS:n ja Asiakkaan välillä ennen toimitusta.
  13. Laskujen summia koskevat valitukset on toimitettava kirjallisesti BDS:lle 3 päivän kuluessa vastaanottamisesta tai toimittamisesta, ja niissä on oltava yksityiskohtainen kuvaus ongelmista.
  14. Kaikkien muiden valitusten osalta sovelletaan 5 päivän jaksoa siitä, kun viat on havaittu tai olisi pitänyt kohtuudella havaita.
  15. Jos valitusta ei tehdä ajoissa tämän artiklan mukaisesti, oikeus takuisiin/valituksiin menetetään. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalla ei ole oikeutta (osittain) irtisanoa sopimusta tai hakea korvausta.
  16. BDS ei ole vastuussa mistään välillisistä, erityisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen voittojen menetykseen, liiketoiminnan menetykseen tai muuhun vastaavaan taloudelliseen menetykseen, joka aiheutuu Sopimuksen täytäntöönpanosta tai liittyy siihen, vaikka BDS:lle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.
  17. Vastuu rahdin vahingoittumisesta: BDS sanoutuu nimenomaisesti irti kaikesta vastuusta asiakkaalle tai kolmansille osapuolille kuuluvan lastin, tavaroiden tai omaisuuden vahingoittumisesta, katoamisesta tai heikkenemisestä, olipa kyse kuljetuksesta, varastoinnista tai muista olosuhteista. BDS ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, kuluista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat rahtivahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen rikkoutumiseen, varkauteen tai pilaantumiseen. Asiakas on yksin vastuussa lastin tai omaisuuden asianmukaisesta käsittelystä, pakkaamisesta ja vakuuttamisesta BDS:n tarjoamien palvelujen aikana. Tämä vastuuvapauslauseke koskee kaikkia rahtiin liittyviä asioita, eikä BDS ole vastuussa tällaisista vaatimuksista tai vahingoista.

  11 artikla Ylivoimainen este

  1. Näissä yleisissä ehdoissa määritelty ylivoimainen este viittaa kaikkiin BDS:n vaikutusmahdollisuuksien ja tahdon ulkopuolella oleviin olosuhteisiin, olivatpa ne ennakoitavissa Sopimuksen solmimishetkellä tai eivät. Nämä olosuhteet estävät BDS:ää kohtuudella täyttämästä velvoitteitaan, ja niihin kuuluvat muun muassa tuonti- ja vientirajoitukset, hallituksen toimenpiteet, raaka-ainepula, kaikenlaiset tehdas- tai kuljetushäiriöt, lakot, työsulut tai henkilöstöpula, karanteeni, kauppakiellot, sota ja/tai sodan uhka, terroriteot ja/tai välittömät hyökkäykset, epidemiat, pakkasen menetys, puutteet toimittajissa tai BDS:n sopimuksen täytäntöönpanoon palkkaamissa kolmansissa osapuolissa jne.
  2. BDS ei ole velvollinen täyttämään mitään velvoitteitaan, jos se ei voi tehdä niin ylivoimaisen esteen vuoksi.
  3. Tällaisissa ylivoimaisen esteen tapauksissa BDS:llä on oikeus joko panna Sopimus täytäntöön kohtuullisessa ajassa tai harkintansa mukaan purkaa Sopimus kokonaan tai osittain ilman korvausvelvollisuutta.
  4. Jos BDS kohtaa ylivoimaisen esteen, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus vasta myönnettyään BDS:lle kohtuullisen suoritusajan. Kohtuullisen ajan olisi oltava vähintään 15 työpäivää.

  12 artikla Siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon

  Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen määräys ei ole oikeudellisesti pätevä tai ei ole täysin pätevä, muut määräykset pysyvät täysin voimassa. Tämän jälkeen osapuolet neuvottelevat keskenään pätemättömän ehdon korvaamisesta korvaavalla ehdolla, joka kattaa pätemättömän ehdon sisällön ja merkityksen mahdollisimman hyvin.

  13 artikla Lain ja oikeuspaikan valinta

  1. Kaikkiin tuotteiden toimitusta ja/tai palvelujen tarjoamista koskeviin sopimuksiin sekä kaikkiin niihin liittyviin hintanoteerauksiin tapauksissa, joita BDS SWEDEN AB käsittelee ja laskuttaa BDS SWEDEN AB:ltä, sovelletaan Ruotsin lakia.
  2. Kaikkiin tuotteiden toimitusta ja/tai palvelujen tarjoamista koskeviin sopimuksiin sekä kaikkiin niihin liittyviin hintanoteerauksiin tapauksissa, joita BDS SWEDEN AB / Fil Norway käsittelee ja laskuttaa yritykseltä, sovelletaan Norjan lakia.
  3. Kaikkiin tuotteiden toimitusta ja/tai palvelujen tarjoamista koskeviin sopimuksiin sekä kaikkiin niihin liittyviin hintanoteerauksiin tapauksissa, jotka BDS Benelux BV käsittelee ja laskuttaa BDS Benelux BV:ltä, sovelletaan Alankomaiden lakia.
  4. Kaikki sopimuksen tai siitä mahdollisesti aiheutuvien lisäsopimusten tekemistä, tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat riidat sekä kaikki muut sopimusta koskevat tai siihen liittyvät oikeudelliset tai tosiasialliset riidat toimitetaan Göteborgin (13.a), Oslon (13.b) tai Amsterdamin (13.c) toimivaltaiseen tuomioistuimeen.