Am folosit AI pentru a traduce site-ul nostru în engleză pentru dvs.

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII 2023 BDS Suedia AB, BDS Suedia AB/Filială Norvegia, BDS Benelux BV

Articolul 1 Definiții

În acești termeni și condiții, următorii termeni vor avea următoarele semnificații, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres sau contextul indică altfel.

 1. BDS: Orice companie din cadrul grupului BDS, inclusiv BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway și BDS Benelux BV.
 2. Serviciul de depanare: Serviciul de mediere vizează găsirea unei soluții între un client care se confruntă cu perioade de nefuncționare neașteptate cu vehiculul (vehiculele) său (sale) din cauza defecțiunilor tehnice sau a accidentelor pe de o parte și subcontractanții care posedă capacitatea, capacitatea, resursele și echipamentele necesare pentru a furniza serviciile solicitate de client.
 3. Defecțiune: O situație neașteptată care duce la perioade de nefuncționare pentru un vehicul, cauzată de orice defecțiune tehnică și / sau accident, precum și orice amendă impusă de o organizație guvernamentală care interzice utilizarea vehiculului în traficul (comercial).
 4. Client: Persoana fizică sau juridică care a încheiat un acord cu BDS. Clientul poate fi un client și / sau un garant.
 5. Client: Persoana fizică sau juridică care suferă de o defecțiune și are nevoie de asistență
 6. Garant: Persoana fizică sau juridică care a încheiat un acord cu BDS și a fost de acord să plătească pentru serviciile de asistență a Clientului.
 7. Subcontractant: O persoană sau o organizație terță parte contractată de BDS pentru a furniza servicii sau resurse specifice ca parte a serviciului de depanare
 8. Acord: Un acord între BDS și un client sau garant cu privire la unul sau mai multe servicii care urmează să fie furnizate și / sau facilitate de BDS la un preț care urmează să fie plătit
 9. Garanție de plată: Un buget furnizat de Client, care autorizează Serviciul de depanare să achiziționeze și să plătească pentru servicii de la subcontractanți până la limita bugetară specificată. Garanția de plată asigură disponibilitatea fondurilor pentru a acoperi costul serviciilor necesare pentru a aborda situația de defalcare a Clientului.
 10. Anulare: Notificarea scrisă de către Client către BDS că unul sau mai multe servicii convenite nu vor fi utilizate integral sau parțial, sau notificarea scrisă de către BDS către Client că unul sau mai multe servicii convenite nu vor fi furnizate integral sau parțial.
 11. Site-ul: site-ul web www.breakdownservice.eu operat de BDS.
 12. Formular de incident: Un document digital sau fizic pus la dispoziție pe site-ul BDS care permite clienților să raporteze un incident de defecțiune, să furnizeze informații detaliate despre problemă și să confirme garanția de plată. Formularul de incident servește drept instrument inițial de comunicare pentru clienți pentru a solicita asistență și a iniția procesul de soluționare a defecțiunilor.
 13. Depozit: O plată în avans efectuată de către Client, echivalentă cu bugetul total specificat în "Garanția plății". Depozitul este necesar ca angajament financiar pentru a asigura furnizarea de servicii ca răspuns la un incident de defecțiune. Acesta servește ca o plată inițială care acoperă costurile anticipate ale serviciilor furnizate, iar orice sumă rămasă neutilizată este eligibilă pentru rambursare pe cardul sau contul desemnat al Clientului după finalizarea serviciului.
 14. Operator: Un membru al personalului angajat de BDS (Breakdown Service) responsabil pentru gestionarea și coordonarea incidentelor de avarie raportate de clienți. Operatorii joacă un rol crucial în facilitarea comunicării între clienți, subcontractanți și alte părți relevante, asigurând rezolvarea eficientă și eficace a situațiilor de avarie.
 15. Materiale: toate materialele dezvoltate și/sau puse la dispoziție de BDS.

Articolul 2 Generalități

 1. Acești termeni și condiții generale se aplică oricărui acord între BDS și clientul său.
 2. Orice abatere de la acești termeni și condiții generale este valabilă numai dacă a fost convenită în mod expres în scris, iar BDS a acceptat fără echivoc abaterea de la prevederile acestor termeni și condiții generale. Abaterile convenite se aplică numai acordului specific și/sau ofertei în cauză.
 3. Aplicabilitatea clauzelor sau termenilor și condițiilor suplimentare sau divergente, indiferent dacă sunt propuse de Client sau obișnuite în industrie, sunt respinse în mod explicit de BDS în același timp în care BDS declară acești termeni și condiții generale ca fiind aplicabile.
 4. Acești termeni și condiții generale se extind, de asemenea, la toate persoanele fizice și juridice pe care BDS le angajează sau le-a angajat atunci când încheie și / sau execută un acord sau când operează în numele BDS.
 5. Drepturile și obligațiile care decurg dintr-un acord între BDS și Client nu pot fi transferate terților de către Client, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în Acord sau în acești termeni și condiții generale.
 6. Aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale (de cumpărare) ale Clientului este respinsă în mod expres.
 7. Dacă una sau mai multe prevederi din acești termeni și condiții generale sunt considerate nule și neavenite sau sunt anulate, celelalte prevederi ale acestor termeni și condiții generale continuă să se aplice în vigoare. Prevederile nule și neavenite sau anulate vor fi înlocuite cu BDS, având în vedere scopul și intenția inițială a prevederii (prevederilor) inițiale, în măsura posibilului
 8. Dacă BDS nu insistă asupra respectării stricte a acestor termeni și condiții în anumite ocazii, aceasta nu implică faptul că prevederile încetează să se aplice și nici nu diminuează dreptul BDS de a solicita respectarea strictă a prevederilor acestor termeni și condiții generale în alte cazuri.
 9. Odată ce acești termeni și condiții generale au fost declarați în mod legal aplicabili unui acord, cea mai recentă versiune aplicabilă a acestor termeni și condiții generale va fi considerată aplicabilă tuturor acordurilor ulterioare între aceleași părți, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.
 10. În cazul oricărei neconcordanțe între traducerile textului acestor termeni și condiții generale, interpretarea textului redactat în limba olandeză va avea prioritate.
  În caz de conflict între prevederile acestor termeni și condiții generale și Acordul scris dintre BDS și Client, prevederile Acordului scris specific vor prevala.

Articolul 3 Oferte și cotații

 1. Toate ofertele și cotațiile făcute de BDS în orice formă și / sau locație nu sunt obligatorii în natură și nu pot fi derivate drepturi din acestea. BDS are dreptul de a retrage orice ofertă și/sau cotație imediat, chiar și pe durata ofertei/cotației.
 2. Prețurile menționate într-o ofertă sau ofertă nu se aplică automat acordurilor viitoare.
 3. Erorile evidente sau greșelile din ofertele făcute prin e-mail sau pe site nu sunt obligatorii pentru BDS. BDS își rezervă dreptul de a rectifica astfel de erori și de a ajusta oferta după cum este necesar.
 4. Nici un drept nu poate fi derivat din promisiuni verbale și/sau acorduri făcute de sau în numele BDS decât dacă acestea au fost confirmate în mod expres în scris de BDS.
 5. Toate prețurile indicate pentru Client, indiferent dacă este o companie sau o persoană fizică, nu includ TVA.
 6. Moneda: Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate prețurile și taxele menționate în ofertele, cotațiile și acordurile BDS sunt în Euro (EUR)

Articolul 4 Indexarea

Toate ratele sunt supuse ajustărilor anuale prin indexare. Pentru indexare, BDS utilizează indici publicați de agențiile guvernamentale de statistică din țările în care BDS și filialele sale au birouri. Indicii sunt calculați din octombrie până în septembrie (T4-T3), iar prețurile sunt ajustate la 1 ianuarie în fiecare an.

Articolul 5 Încheierea acordului

 1. Un acord este încheiat cu condiția suspensivă ca BDS să fi confirmat comanda sau cesiunea în scris (inclusiv electronic) sau să fi început executarea ordinului sau cesiunii. Conținutul Acordului este determinat de oferta, cotația și / sau confirmarea comenzii BDS, la care acești termeni și condiții generale au fost declarați aplicabili.
 2. În cazul în care Clientul acceptă o ofertă de la BDS prin mijloace digitale de comunicare (inclusiv, dar fără a se limita la e-mail, WhatsApp sau SMS), BDS nu este obligată să confirme primirea acesteia Clientului. Prin acceptarea Clientului, s-a ajuns la un acord între părți.
 3. Cesiunile către BDS și acceptarea ofertelor/cotațiilor de la BDS de către Client sunt irevocabile.
 4. În cazul unei defecțiuni, BDS va acționa ca mediator în numele clientului său pe baza unui acord de mediere.
 5. Un acord de mediere se încheie prin acceptarea de către BDS a unei oferte care conține notificarea unei defecțiuni. Această notificare trebuie făcută de o persoană autorizată să reprezinte clientul în numele clientului. Prin persoană autorizată se înțelege un director / proprietar al unei companii, un manager de flotă, un planificator sau o altă persoană desemnată în scris de către client în prealabil. Această persoană trebuie să fie capabilă să se identifice ca atare.
 6. Clientul este obligat să furnizeze BDS toate informațiile care sunt în mod rezonabil necesare pentru a-și stabili identitatea (cunoașteți clientul), pentru a determina originea fondurilor, scopul cesiunii sau acordului cu BDS și destinația (finală) a bunurilor care urmează să fie livrate de BDS etc., astfel încât BDS să poată respecta legile și reglementările aplicabile acestuia.
 7. Acceptarea de către Client a ofertei menționate la articolul 4.5 se poate face oral sau în scris, dar trebuie făcută fără ambiguitate. Administrarea acestui lucru în sistemele BDS conduce în ceea ce privește dovada acestui lucru.
 8. BDS nu este obligata sa verifice acuratetea declaratiilor facute de Client. Orice deficiențe nu pot fi atribuite BDS dacă rezultă din comunicarea incorectă și / sau incompletă din partea Clientului. Clientul este răspunzător față de BDS pentru daunele suferite de BDS din cauza informațiilor incorecte și / sau incomplete.
 9. După încheierea unui acord de mediere, BDS se va strădui să faciliteze soluționarea eșuării în numele Clientului. Pentru a realiza acest lucru, BDS poate încheia unul sau mai multe acorduri (de reparații) cu terțe părți, inclusiv orice costuri de salvare și remorcare. În toate cazurile, BDS se va califica drept creditor al acestor acorduri (de reparație), ceea ce înseamnă în mod specific că Clientul este obligat să plătească sumele datorate BDS în conformitate cu astfel de acorduri. În caz contrar, BDS nu este parte la aceste acorduri. Clientul este obligat să furnizeze BDS toate informațiile care sunt (eventual) relevante pentru BDS pentru comandă sau cesiune. În cazul în care se dovedește că Clientul nu a împărtășit informații care îi erau cunoscute sau ar fi trebuit să fie cunoscute în mod rezonabil de BDS, BDS are dreptul de a dizolva Acordul și / sau de a solicita compensații de la Client.
 10. Anulare cu costuri: De îndată ce cazul este înregistrat, Clientul datorează BDS o taxă de manipulare. În cazul în care Clientul anulează cazul înainte ca orice subcontractant să fie trimis, numai taxa de gestionare a cazului este percepută Clientului. Dacă un subcontractant a fost deja trimis, cazul nu va fi anulat, ci închis cu costurile de la subcontractant.
 11. BDS procesează datele personale ale Clientului care sunt necesare pentru a respecta legile și reglementările aplicabile și care sunt necesare pentru întocmirea și executarea Acordului, toate cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Aceste date nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar. BDS nu furnizează date personale unor terțe părți, cu excepția cazului în care este obligată legal să facă acest lucru. Clientul poate solicita acces scris la datele sale personale, astfel cum sunt prelucrate de BDS, precum și modificarea sau ștergerea acestora. BDS a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal.
 12. BDS isi rezerva dreptul de a respinge orice comanda sau cesiune, fara obligatia de a furniza motive si fara obligatia de a plati compensatii Clientului, la discretia sa.
 13. Acorduri prin intermediari: În cazurile în care acordurile sunt încheiate în numele unui client de către intermediari, fie în numele relației (relațiilor) lor, se înțelege că astfel de acorduri sunt parțial pe cheltuiala și riscul acestor intermediari. BDS nu va fi obligată să plătească niciun comision sau taxe, sub orice nume, intermediarilor, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres într-un acord scris. Plata integrală sau parțială a sumei datorate de oaspete eliberează intermediarul în aceeași măsură, scutindu-l de responsabilitatea financiară proporțional cu plata primită.
 14. În cazul în care Acordul nu este inițiat sau este încheiat doar parțial utilizând Site-ul sau formularul de incident, BDS se va asigura că acești termeni și condiții generale sunt accesibile Clientului înainte sau în momentul încheierii Acordului. Această accesibilitate poate fi facilitată prin diverse mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la comunicarea prin e-mail. Este imperativ ca Clientul să aibă acces și să recunoască acești termeni și condiții, indiferent de metoda utilizată pentru inițierea Acordului, pentru a asigura transparența și respectarea termenilor conveniți.
 15. Dupa incheierea Contractului, BDS va trimite Clientului un e-mail de confirmare cu privire la cesiune. În cazul în care Clientul nu a primit un e-mail de confirmare în termen de 15 minute, Clientul trebuie să contacteze BDS prin telefon sau e-mail. Atâta timp cât Clientul nu a primit un e-mail de confirmare în această perioadă, Clientul poate anula Acordul gratuit.

  Articolul 6 Executarea acordurilor cu subcontractanții

  1. BDS acționează ca intermediar între clienții și subcontractanții săi pentru a rezolva defecțiunile vehiculului cu care se confruntă clientul. BDS nu acționează niciodată în nume propriu, chiar și atunci când acționează autonom; acționează exclusiv în numele și pe riscul clienților săi. Subcontractantul este partea solicitată de BDS pentru a remedia o defecțiune, astfel cum este definită la articolul 1.
  2. Prevederile articolului 5a se aplică și în cazul în care BDS achită o factură care îi este adresată de către subcontractant.
  3. Un acord între Clientul BDS și Sub-contractant este stabilit atunci când BDS acceptă o ofertă făcută de Sub-contractant. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când subcontractantul este de acord să asiste BDS printr-o comandă de reparații care urmează să fie primită sau atunci când BDS este de acord cu o propunere (preț / reparație) din partea subcontractantului.
  4. BDS este întotdeauna autorizat să furnizeze instrucțiuni subcontractantului în timpul executării lucrărilor (de reparații).
  5. Orice termeni și condiții generale utilizate de subcontractant nu se vor aplica niciodată relației sau acordului (acordurilor) dintre BDS sau clientul său și subcontractant.
  6. Cotațiile furnizate de subcontractant nu sunt niciodată obligatorii și sunt considerate oferte pe care BDS le poate accepta în orice moment.
  7. Prețurile cotate de subcontractant sunt fixe și nu pot fi majorate unilateral de către subcontractant.
  8. Munca suplimentară sau costurile suplimentare nu sunt eligibile pentru rambursare, cu excepția cazului în care au fost aprobate în prealabil în scris de BDS printr-o garanție de plată.
  9. Subcontractantul garantează că materialele/piesele pe care le furnizează sunt originale, noi și circulate corespunzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în scris. În plus, subcontractantul garantează că serviciile pe care le furnizează sunt efectuate în mod competent.
  10. Cu excepția cazului în care se convine altfel, se aplică o garanție generală de șase luni pentru lucrările efectuate și piesele furnizate de Subcontractant, în plus față de garanția oricărui producător. Acest lucru se aplică cu excepția cazului în care natura lucrării exclude o astfel de perioadă de garanție, ca în cazul reparațiilor de urgență sau provizorii, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod expres.
  11. Odată ce Acordul cu Subcontractantul a fost stabilit, acesta nu poate fi reziliat unilateral de niciuna dintre părți. BDS și/sau clientul său pot rezilia Acordul numai dacă Subcontractantul nu reușește să remedieze rezilierea într-o perioadă rezonabilă. Dacă, în ciuda prevederilor prezentului articol, subcontractantul reziliază acordul, subcontractantul trebuie să compenseze toate daunele rezultate.
  12. Sub-contractantul se angajează să păstreze confidențialitatea cu privire la executarea Acordului cu BDS sau Clientul BDS. Această confidențialitate se aplică în primul rând identității BDS (și clienților săi) și tarifelor percepute. Subcontractantului nu i se permite să utilizeze mărcile comerciale BDS sau alte proprietăți intelectuale BDS fără consimțământul prealabil al BDS.

  Articolul 7 Încetarea unei misiuni

  1. BDS își rezervă dreptul de a rezilia Acordul, integral sau parțial, cu efect imediat și fără a fi nevoie de intervenție judiciară, sau de a suspenda performanța, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale sale (cum ar fi dreptul de a cere performanță și / sau daune), în următoarele circumstanțe:
  2. Clientul încalcă orice prevedere a Acordului, inclusiv acești termeni și condiții generale.
  3. Clientul solicită un moratoriu sau inițiază procedura de faliment.
  4. Procedura de faliment este inițiată împotriva Clientului, rezultând o declarație de faliment.
  5. Operațiunile comerciale ale Clientului încetează sau sunt supuse lichidării.
  6. Se fac sechestre impotriva Clientului pe cheltuiala acestuia.
  7. Clientul oferă o decontare privată.
  8. În situațiile menționate mai sus, orice pretenții restante ale BDS împotriva Clientului devin imediat scadente și plătibile, iar BDS nu este obligată să ofere compensații sau garanții.
  9. Rezilierea Acordului nu va impune nicio răspundere asupra BDS.
  10. În cazul încetării premature a cesiunii, Clientul va rămâne răspunzător pentru taxa fixă datorată BDS, precum și pentru orice costuri reale suportate de terți în conformitate cu acordurile (de reparație).

  Articolul 8 Plăți, neplată și penalități

  1. Toate sumele datorate BDS sunt, dacă nu se specifică altfel, în euro și nu includ TVA.
  2. Clientul este responsabil pentru plata tuturor sumelor datorate BDS, inclusiv, dar fără a se limita la taxele de servicii, costurile de reparații, taxele de recuperare și remorcare și orice alte taxe care decurg din serviciile BDS. BDS poate comunica aceste sume Clientului în avans, deși acestea pot fi modificate.
  3. Plățile trebuie efectuate în intervalul de timp convenit. În absența unor termeni specifici, facturile de la BDS trebuie decontate în termen de 30 (treizeci) de zile. BDS nu va accepta termeni de plată diferiți de aceasta, cu excepția cazului în care se convine în mod explicit în scris.
  4. Clientului îi este interzis în mod expres să compenseze cererile reconvenționale împotriva BDS (indiferent dacă sunt fixe sau nu) cu facturile care trebuie plătite de către Client. De asemenea, Clientului nu i se permite să suspende plățile. Orice compensare sau suspendare de către Client cu încălcarea acestei prevederi va avea ca rezultat suportarea de către Client a unei penalități imediat datorate și plătibile egale cu cincizeci la sută (50%) din suma compensată sau suspendată.
  5. În caz de întârziere a plății, Clientul va fi automat în incapacitate de plată. BDS poate percepe dobândă pentru suma restantă la o rată de 8% pe lună (sau o parte a unei luni) de la data scadenței până în ziua plății integrale. Această rată este în plus față de orice dobândă comercială legală datorată de Client.
  6. BDS își rezervă dreptul de a solicita Clientului să plătească orice sume datorate, inclusiv taxe intermediare, înainte de furnizarea de servicii suplimentare. În plus, BDS poate suspenda alte livrări și servicii până când Clientul îndeplinește toate obligațiile de plată.
  7. Toate costurile extrajudiciare și judiciare suportate de BDS în contextul unui litigiu cu Clientul, atât reclamant cât și pârât, vor fi suportate de către Client. Costurile de colectare extrajudiciară sunt stabilite la 15 % din suma datorată, cu un minim de 250 EUR per cauză, iar costurile de colectare judiciară se bazează pe cheltuielile efective suportate de BDS.
  8. Plățile primite vor fi alocate mai întâi pentru acoperirea costurilor, apoi pentru dobândă și, în final, pentru cea mai veche factură restantă, indiferent de instrucțiunile Clientului.

  Articolul 9 Răspundere și garanție

  1. BDS nu va fi raspunzatoare pentru daunele rezultate din neindeplinirea obligatiilor sale fata de Client.
  2. În cazurile de mediere, BDS nu este parte la niciun acord (de reparare) încheiat de BDS cu terțe părți în numele Clientului. În consecință, BDS nu va fi răspunzătoare pentru orice deficiențe în executarea unor astfel de acorduri. BDS exclude în mod explicit orice răspundere pentru daunele rezultate din neîndeplinirea (repararea) acordurilor încheiate cu terțe părți.
  3. Dacă există o garanție pentru lucrările efectuate de BDS, Clientul trebuie să adreseze orice reclamații direct acestor terțe părți.
  4. În cazul în care Clientul este nemulțumit de munca efectuată de terții angajați de BDS din orice motiv, Clientul trebuie să informeze prompt BDS, nu mai târziu de 12 ore de la finalizarea lucrării. BDS va depune apoi eforturi pentru a media o rezolvare între Client și terț. BDS nu poate fi trasă la răspundere pentru orice refuz din partea terților. Situațiile descrise în acest articol nu vor duce la suspendarea, reducerea sau compensarea cu sumele datorate BDS.
  5. În cazurile în care reparațiile de urgență sau provizorii sunt efectuate de terțe părți angajate de BDS, clientul este considerat a avea responsabilitatea de a aranja reparații permanente în propriul atelier preferat cât mai curând posibil. Utilizarea vehiculului în timpul reparațiilor de urgență sau provizorii nu va face BDS răspunzătoare.
  6. BDS nu este răspunzătoare pentru acțiunile intenționate sau (deliberate) nesăbuite ale subordonaților săi sau ale altor persoane angajate de BDS în contextul executării Acordului, pentru care BDS poate fi responsabilă din punct de vedere legal.
  7. BDS nu își asumă nicio răspundere pentru sfaturile și/sau munca efectuată de BDS direct sau în numele BDS.
  8. Clientul este de acord să despăgubească și să exonereze BDS de răspundere împotriva tuturor pretențiilor și / sau drepturilor terților legate de livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii, în măsura în care aceste pretenții diferă sau depășesc cele datorate de Client către BDS. Clientul este, de asemenea, de acord să despăgubească și să exonereze BDS de răspundere împotriva oricăror pretenții legate de vătămarea sau moartea personalului Clientului sau a personalului terț, precum și deteriorarea bunurilor Clientului sau ale terților, care apar în cadrul serviciilor BDS, cu excepția cazurilor de abatere intenționată a BDS sau imprudență deliberată.
  9. Răspunderea BDS este limitată la de 10 ori valoarea taxei plătite de gestionare a cazurilor.
  10. BDS garantează că munca efectuată este efectuată cu grija cuvenită și la cele mai bune abilități, în conformitate cu standardele industriei și expertiza predominantă la momentul respectiv (obligația de a depune cele mai bune eforturi).
  11. În cazul în care Clientul invocă o garanție furnizată de BDS în Acordul respectiv ("reclamație"), BDS va evalua garanția sau reclamația și, dacă este necesar, o va aborda în conformitate cu Acordul și acești termeni și condiții generale. Revendicările de garanție nu sunt transferabile către terți.
  12. Clientul trebuie să inspecteze lucrarea pentru defecte vizibile la livrare și să raporteze imediat orice reclamație, sub sancțiunea pierderii dreptului de a se plânge sau de a solicita o garanție. Astfel de reclamații trebuie înregistrate în scris între BDS și Client înainte de livrare.
  13. Reclamațiile privind sumele facturilor trebuie depuse în scris la BDS în termen de 3 zile de la primire sau livrare, respectiv, cu o descriere detaliată a problemelor.
  14. Pentru toate celelalte reclamații, se aplică o perioadă de 5 zile după ce defectele au fost sau ar fi trebuit să fie descoperite în mod rezonabil.
  15. În lipsa unei plângeri în timp util, astfel cum se specifică în prezentul articol, dreptul la garanții/reclamații se pierde. În astfel de cazuri, Clientul nu va avea dreptul să rezilieze (parțial) Acordul sau să solicite despăgubiri.
  16. BDS nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune consecvente, speciale, indirecte sau incidentale, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profiturilor, pierderea afacerii sau orice altă pierdere economică similară, care rezultă din sau în legătură cu executarea acordului, chiar dacă BDS a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune.
  17. BDS declină în mod expres orice răspundere pentru daunele, pierderea sau deteriorarea încărcăturii, bunurilor sau bunurilor aparținând clientului sau terților, fie în tranzit, depozitare sau orice altă circumstanță. BDS nu va fi responsabil pentru nicio reclamație, cheltuială sau pierdere care rezultă din deteriorarea încărcăturii, inclusiv, dar fără a se limita la spargere, furt sau deteriorare. Clientul este singurul responsabil pentru asigurarea manipulării, ambalării și asigurării corespunzătoare a încărcăturii sau proprietății sale în cursul oricăror servicii furnizate de BDS. Această declinare a răspunderii se extinde la toate aspectele legate de marfă, iar BDS nu va fi trasă la răspundere pentru astfel de pretenții sau daune.

  Articolul 11 Forța majoră

  1. Forța majoră, așa cum este definită în acești termeni și condiții generale, se referă la orice circumstanță dincolo de controlul și voința BDS, indiferent dacă este previzibilă la momentul încheierii acordului sau nu. Aceste circumstanțe împiedică BDS să-și îndeplinească în mod rezonabil obligațiile și includ, dar nu se limitează la, restricții la import și export, măsuri guvernamentale, penurie de materii prime, întreruperi ale fabricilor sau transportului de orice fel, greve, blocaje sau lipsă de personal, carantină, interdicții comerciale, război și / sau amenințarea războiului, acțiuni teroriste și / sau atacuri iminente, epidemii, pierderea înghețului, deficiențe ale furnizorilor sau terților angajați de BDS pentru executarea Acordului etc.
  2. BDS nu este obligată să îndeplinească nicio obligație dacă este împiedicată să facă acest lucru din motive de forță majoră.
  3. În astfel de cazuri de forță majoră, BDS are dreptul fie să execute Acordul într-o perioadă rezonabilă de timp, fie, la discreția sa, să dizolve Acordul în totalitate sau parțial, fără a fi obligată să plătească despăgubiri.
  4. În cazul în care BDS întâmpină forță majoră, Clientul are dreptul să dizolve Acordul numai după ce a acordat BDS o perioadă rezonabilă de executare. Un termen rezonabil nu ar trebui să fie mai mic de 15 zile lucrătoare.

  Articolul 12 Transformarea

  Dacă una sau mai multe prevederi ale acestor termeni și condiții generale sau Acordul cu Clientul nu sunt valabile din punct de vedere legal sau nu sunt pe deplin valabile, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și efect. Părțile se vor consulta apoi pentru a înlocui dispoziția nevalidă cu o dispoziție înlocuitoare care acoperă conținutul și semnificația dispoziției nevalide cât mai mult posibil.

  Articolul 13 Alegerea legii aplicabile și a instanței competente

  1. Toate acordurile pentru livrarea produselor și / sau furnizarea de servicii, precum și toate cotațiile de preț legate de acestea, pentru cazurile tratate și facturate de la BDS SWEDEN AB vor fi guvernate de legea suedeză.
  2. Toate acordurile pentru livrarea produselor și / sau furnizarea de servicii, precum și toate cotațiile de preț legate de acestea, pentru cazurile tratate și facturate de la BDS SWEDEN AB / Fil Norway vor fi guvernate de legea norvegiană.
  3. Toate acordurile pentru livrarea produselor și / sau furnizarea de servicii, precum și toate cotațiile de preț legate de acestea, pentru cazurile tratate și facturate de la BDS BENELUX BV vor fi guvernate de legea olandeză.
  4. Orice litigiu privind încheierea, interpretarea sau executarea Acordului sau a altor acorduri care ar putea apărea din acesta, precum și orice alt litigiu referitor la sau în legătură cu Acordul, indiferent dacă este legal sau factual, va fi înaintat instanței competente din Göteborg (13.a), Oslo (13.b) sau Amsterdam (13.c).