Wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję do przetłumaczenia naszej strony internetowej na język angielski.

Zasady i warunki

REGULAMIN 2023 BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway, BDS Benelux BV

Artykuł 1 Definicje

W niniejszym regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej lub kontekst wskazuje inaczej.

 1. BDS: Dowolna firma należąca do grupy BDS, w tym BDS Sweden AB, BDS Sweden AB/Filial Norway i BDS Benelux BV.
 2. Pomoc drogowa: Usługa pośrednictwa mająca na celu znalezienie rozwiązania między klientem, który doświadcza nieoczekiwanego przestoju swojego pojazdu (pojazdów) z powodu awarii technicznych lub wypadków po jednej stronie, a podwykonawcami posiadającymi możliwości, możliwości, zasoby i sprzęt do świadczenia usług żądanych przez klienta.
 3. Awaria: Nieoczekiwana sytuacja, która powoduje przestój pojazdu, spowodowany jakąkolwiek usterką techniczną i/lub wypadkiem, a także każdą grzywnę nałożoną przez organizację rządową, która zabrania używania pojazdu w ruchu (komercyjnym).
 4. Klient: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę z BDS. Klientem może być zarówno klient i/lub Gwarant.
 5. Klient: Osoba fizyczna lub prawna, która cierpi z powodu awarii i potrzebuje pomocy
 6. Gwarant: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę z BDS i zgodziła się zapłacić za usługi na rzecz Klienta.
 7. Podwykonawca: Osoba fizyczna lub organizacja będąca osobą trzecią, z którą BDS zawarł umowę o świadczenie określonych usług lub zasobów w ramach Usługi pomocy drogowej
 8. Umowa: Umowa pomiędzy BDS a klientem lub gwarantem dotycząca jednej lub więcej usług, które mają być świadczone i/lub ułatwiane przez BDS za ceną, którą należy zapłacić
 9. Gwarancja zapłaty: Budżet dostarczony przez Klienta, który upoważnia Pomoc Drogową do zamawiania i opłacania usług od podwykonawców do określonego limitu budżetowego. Gwarancja Płatności zapewnia dostępność środków na pokrycie kosztów usług niezbędnych do rozwiązania sytuacji awaryjnej Klienta.
 10. Anulowanie: Pisemne powiadomienie BDS przez Klienta, że jedna lub więcej uzgodnionych usług nie zostanie wykorzystana w całości lub w części, lub pisemne powiadomienie Klienta przez BDS, że jedna lub więcej uzgodnionych usług nie będzie świadczona w całości lub w części.
 11. Strona internetowa: strona internetowa www.breakdownservice.eu obsługiwana przez BDS.
 12. Formularz incydentu: Cyfrowy lub fizyczny dokument udostępniony na stronie internetowej BDS, który umożliwia Klientom zgłoszenie incydentu awarii, podanie szczegółowych informacji o problemie i potwierdzenie Gwarancji Płatności. Formularz incydentu służy jako wstępne narzędzie komunikacyjne dla Klientów, aby poprosić o pomoc i zainicjować proces rozwiązywania awarii.
 13. Kaucja: Przedpłata dokonana przez Klienta, stanowiąca równowartość całkowitego Budżetu określonego w "Gwarancji Płatności". Kaucja jest wymagana jako zobowiązanie finansowe w celu zabezpieczenia świadczenia usług w odpowiedzi na awarię. Stanowi ona opłatę inicjalną, która pokrywa przewidywane koszty świadczonych usług, a pozostała niewykorzystana kwota podlega zwrotowi na wskazaną kartę lub konto Klienta po wykonaniu usługi.
 14. Operator: Pracownik zatrudniony przez BDS (Pomoc Drogowa) odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację incydentów awaryjnych zgłaszanych przez Klientów. Operatorzy odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu komunikacji między Klientami, podwykonawcami i innymi zainteresowanymi stronami, zapewniając sprawne i skuteczne rozwiązywanie sytuacji awaryjnych.
 15. Materiały: wszystkie materiały opracowane i/lub udostępnione przez BDS.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej Umowy pomiędzy BDS a jego Klientem.
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie, a BDS jednoznacznie zaakceptował odstępstwo od postanowień niniejszych ogólnych warunków. Uzgodnione odstępstwa mają zastosowanie wyłącznie do konkretnej umowy i/lub danej oferty.
 3. Możliwość zastosowania dodatkowych lub rozbieżnych klauzul lub warunków, czy to zaproponowanych przez Klienta, czy zwyczajowo przyjętych w branży, jest wyraźnie odrzucana przez BDS w tym samym czasie, gdy BDS oświadcza, że niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie.
 4. Niniejsze ogólne warunki obejmują również wszystkie osoby fizyczne i prawne, które BDS zatrudnia lub zatrudniał przy zawieraniu i/lub wykonywaniu Umowy lub podczas działania w imieniu BDS.
 5. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy pomiędzy BDS a Klientem nie mogą być przenoszone przez Klienta na osoby trzecie, chyba że wyraźnie co innego wynika z Umowy lub niniejszych ogólnych warunków.
 6. Wyraźnie odrzuca się możliwość zastosowania ogólnych warunków (zakupów) Klienta.
 7. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie uznane za nieważne lub unieważnione, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostają w pełnej mocy. Nieważne lub unieważnione postanowienia zostaną zastąpione przez BDS, biorąc pod uwagę pierwotny cel i intencję pierwotnego postanowienia (postanowień) w możliwym zakresie
 8. Jeśli BDS nie nalega na ścisłe przestrzeganie niniejszych warunków w określonych przypadkach, nie oznacza to, że postanowienia te przestają obowiązywać, ani nie umniejsza prawa BDS do wymagania ścisłego przestrzegania postanowień niniejszych ogólnych warunków w innych przypadkach.
 9. Po prawnym stwierdzeniu, że niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do Umowy, najnowsza obowiązująca wersja niniejszych ogólnych warunków zostanie uznana za mającą zastosowanie do wszystkich kolejnych Umów między tymi samymi stronami, chyba że wspólnie uzgodniono inaczej na piśmie.
 10. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między tłumaczeniami tekstu niniejszych ogólnych warunków, pierwszeństwo ma interpretacja tekstu sporządzonego w języku niderlandzkim.
  W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych ogólnych warunków a pisemną Umową pomiędzy BDS a Klientem, pierwszeństwo mają postanowienia konkretnej pisemnej Umowy.

Artykuł 3 Oferta i wyceny

 1. Wszystkie oferty i wyceny składane przez BDS w jakiejkolwiek formie i/lub miejscu mają charakter niewiążący i nie można z nich wywodzić żadnych praw. BDS jest uprawniony do natychmiastowego wycofania każdej oferty i/lub wyceny, nawet w czasie trwania oferty/wyceny.
 2. Ceny podane w ofercie lub wycenie nie mają automatycznie zastosowania do przyszłych Umów.
 3. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofertach składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na stronie internetowej nie są wiążące dla BDS. BDS zastrzega sobie prawo do sprostowania takich błędów i dostosowania oferty w razie potrzeby.
 4. Żadne prawa nie mogą być wywodzone z ustnych obietnic i/lub umów zawartych przez BDS lub w jego imieniu, chyba że zostały one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez BDS.
 5. Wszystkie ceny podane dla Klienta, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy osoba fizyczna, nie zawierają podatku VAT.
 6. Waluta: O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny i opłaty podane w ofertach, notowaniach i umowach BDS są podane w euro (EUR)

Artykuł 4 Indeksacja

Wszystkie stawki podlegają corocznym korektom poprzez indeksację. Do indeksacji BDS wykorzystuje indeksy publikowane przez rządowe agencje statystyczne w krajach, w których BDS i jego spółki zależne mają swoje biura. Indeksy są obliczane od października do września (Q4-Q3), a ceny są korygowane 1 stycznia każdego roku.

Artykuł 5 Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że BDS potwierdzi zamówienie lub cesję na piśmie (w tym elektronicznie) lub przystąpi do realizacji zamówienia lub cesji. Treść Umowy jest określona przez ofertę, wycenę i/lub potwierdzenie zamówienia BDS, do których niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie.
 2. Jeżeli Klient przyjmie ofertę BDS za pośrednictwem środków komunikacji cyfrowej (w tym m.in. poczty elektronicznej, WhatsApp lub SMS), BDS nie jest zobowiązany do potwierdzenia jej otrzymania Klientowi. Akceptując Klienta, strony zawarły porozumienie.
 3. Cesje na rzecz BDS i akceptacja ofert/ofert BDS przez Klienta są nieodwołalne.
 4. W przypadku awarii BDS będzie działać jako mediator w imieniu swojego klienta na podstawie umowy mediacyjnej.
 5. Umowa o mediację zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez BDS oferty zawierającej zawiadomienie o awarii. Zawiadomienie to musi być dokonane przez osobę upoważnioną do reprezentowania klienta w jego imieniu. Przez osobę upoważnioną rozumie się dyrektora/właściciela firmy, kierownika floty, planistę lub inną osobę wyznaczoną wcześniej na piśmie przez klienta. Osoba ta musi być w stanie zidentyfikować się jako taka.
 6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia BDS wszelkich informacji, które są niezbędne do ustalenia jego tożsamości (poznaj swojego klienta), ustalenia pochodzenia środków, celu cesji lub Umowy z BDS oraz (ostatecznego) przeznaczenia towarów, które mają być dostarczone przez BDS itp., tak aby BDS mógł przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych mających do niego zastosowanie.
 7. Przyjęcie przez Klienta oferty, o której mowa w art. 4.5, może nastąpić ustnie lub pisemnie, ale musi być jednoznaczne. Administracja tego w systemach BDS jest wiodąca, jeśli chodzi o dowód na to.
 8. BDS nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości oświadczeń składanych przez Klienta. BDS nie ponosi żadnych niedociągnięć, jeżeli wynikają one z nieprawidłowej i/lub niekompletnej komunikacji ze strony Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność wobec BDS za szkodę poniesioną przez BDS z powodu błędnych i/lub niekompletnych informacji.
 9. Po zawarciu ugody mediacyjnej, BDS dołoży wszelkich starań, aby ułatwić rozwiązanie problemu utknięcia w imieniu Klienta. Aby to osiągnąć, BDS może zawrzeć jedną lub więcej umów (naprawczych) ze stronami trzecimi, w tym wszelkie koszty ratownictwa i holowania. We wszystkich przypadkach BDS kwalifikuje się jako wierzyciel tych umów (naprawczych), co w szczególności oznacza, że Klient jest zobowiązany do zapłaty kwot należnych BDS zgodnie z taką Umową (Umowami). W przeciwnym razie BDS nie jest stroną tych Umów. Klient jest zobowiązany do przekazania BDS wszelkich informacji, które są (ewentualnie) istotne dla BDS dla zlecenia lub cesji. Jeżeli okaże się, że Klient nie podzielił się informacjami, które były mu znane lub powinny być znane BDS, BDS ma prawo rozwiązać Umowę i/lub domagać się od Klienta odszkodowania.
 10. Anulowanie wraz z kosztami: Z chwilą zarejestrowania sprawy Klient jest winien BDS opłatę manipulacyjną. Jeśli Klient anuluje sprawę przed wysłaniem podwykonawcy, Klient zostanie obciążony jedynie opłatą manipulacyjną sprawy. Jeśli podwykonawca został już wysłany, sprawa nie zostanie anulowana, ale zamknięta wraz z kosztami poniesionymi przez podwykonawcę.
 11. BDS przetwarza dane osobowe Klienta, które są niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji, a także są niezbędne do sporządzenia i wykonania Umowy, przy zachowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane te nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne. BDS nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest do tego prawnie zobowiązany. Klient może żądać pisemnego dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez BDS, a także ich zmiany lub usunięcia. BDS podjął środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia naruszeniom ochrony danych osobowych.
 12. BDS zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zlecenia lub cesji, bez obowiązku podania przyczyny i bez obowiązku wypłaty odszkodowania Klientowi, według własnego uznania.
 13. Umowy zawierane przez pośredników: W przypadkach, gdy umowy są zawierane w imieniu klienta przez pośredników, czy to w imieniu ich relacji, przyjmuje się, że takie umowy są częściowo zawierane na koszt i ryzyko tych pośredników. BDS nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek prowizji lub opłat, pod jakąkolwiek nazwą, na rzecz pośredników, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w pisemnej umowie. Pełna lub częściowa zapłata należności przez gościa zwalnia pośrednika w takim samym zakresie, zwalniając go z odpowiedzialności finansowej proporcjonalnie do otrzymanej płatności.
 14. Jeżeli Umowa nie zostanie zainicjowana lub zostanie zawarta tylko częściowo za pomocą Strony Internetowej lub formularza incydentu, BDS zapewni, że niniejsze ogólne warunki będą dostępne dla Klienta przed lub w momencie zawarcia Umowy. Dostępność ta może być ułatwiona za pomocą różnych środków, w tym między innymi komunikacji e-mailowej. Konieczne jest, aby Klient miał dostęp do niniejszych warunków i akceptował je, niezależnie od metody użytej do zawarcia Umowy, w celu zapewnienia przejrzystości i przestrzegania uzgodnionych warunków.
 15. Po zawarciu Umowy, BDS prześle Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem cesji. Jeśli Klient nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 15 minut, musi skontaktować się z BDS telefonicznie lub mailowo. Dopóki Klient nie otrzyma w tym terminie wiadomości e-mail z potwierdzeniem, może bezpłatnie odstąpić od Umowy.

  § 6 Zawieranie umów z podwykonawcami

  1. BDS działa jako pośrednik pomiędzy swoimi Klientami a Podwykonawcami w celu rozwiązania problemów z awariami pojazdów, których doświadczył Klient. BDS nigdy nie działa we własnym imieniu, nawet jeśli działa autonomicznie; Działa wyłącznie w imieniu i na ryzyko swoich klientów. Podwykonawca jest stroną, do której BDS zwraca się z prośbą o usunięcie awarii, zgodnie z definicją zawartą w art. 1.
  2. Postanowienia § 5a stosuje się również w przypadku, gdy BDS rozlicza fakturę skierowaną do niego przez Podwykonawcę.
  3. Umowa pomiędzy Klientem BDS a Podwykonawcą zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez BDS oferty złożonej przez Podwykonawcę. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy Podwykonawca zgadza się pomóc BDS poprzez otrzymanie zlecenia naprawy lub gdy BDS zgadza się na propozycję (cena/naprawa) złożoną przez Podwykonawcę.
  4. BDS jest zawsze upoważniony do przekazywania instrukcji Podwykonawcy podczas wykonywania prac (naprawczych).
  5. Żadne ogólne warunki stosowane przez Podwykonawcę nigdy nie będą miały zastosowania do relacji lub Umowy(-ów) pomiędzy BDS lub jego Klientem a Podwykonawcą.
  6. Oferty podane przez Podwykonawcę nigdy nie są wiążące i są uważane za oferty, które BDS może przyjąć w dowolnym momencie.
  7. Ceny podane przez Podwykonawcę są stałe i nie mogą być jednostronnie podwyższone przez Podwykonawcę.
  8. Dodatkowa praca lub dodatkowe koszty nie kwalifikują się do zwrotu kosztów, chyba że zostały wcześniej zatwierdzone na piśmie przez BDS w ramach gwarancji płatności.
  9. Podwykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego materiały/części są oryginalne, nowe i odpowiednio rozpowszechnione, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie. Ponadto Podwykonawca gwarantuje, że świadczone przez niego usługi są wykonywane kompetentnie.
  10. O ile nie uzgodniono inaczej, na prace wykonane i części dostarczone przez Podwykonawcę ma zastosowanie ogólna gwarancja sześciomiesięczna, oprócz gwarancji producenta. Dotyczy to chyba że charakter pracy wyklucza taki okres gwarancji, jak w przypadku napraw awaryjnych lub prowizorycznych, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
  11. Po zawarciu Umowy z Podwykonawcą nie może ona zostać jednostronnie rozwiązana przez żadną ze stron. BDS i/lub jego klient mogą wypowiedzieć Umowę tylko wtedy, gdy Podwykonawca nie naprawi rozwiązania w rozsądnym terminie. Jeżeli, pomimo postanowień niniejszego paragrafu, Podwykonawca wypowie Umowę, Podwykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszystkich powstałych z tego tytułu szkód.
  12. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji Umowy z BDS lub Klientem BDS. Poufność ta dotyczy przede wszystkim tożsamości BDS (i jego klientów) oraz pobieranych stawek. Podwykonawca nie może używać znaków towarowych BDS ani innej własności intelektualnej BDS bez uprzedniej zgody BDS.

  Artykuł 7 Wygaśnięcie cesji

  1. BDS zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, w całości lub w części, ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności interwencji sądu, lub do zawieszenia wykonania, bez uszczerbku dla innych swoich praw (takich jak prawo do żądania spełnienia świadczenia i/lub odszkodowania), w następujących okolicznościach:
  2. Klient narusza którekolwiek z postanowień Umowy, w tym niniejsze ogólne warunki.
  3. Klient składa wniosek o moratorium lub wszczyna postępowanie upadłościowe.
  4. Wobec Klienta wszczyna się postępowanie upadłościowe, którego wynikiem jest ogłoszenie upadłości.
  5. Działalność gospodarcza Klienta zostaje zakończona lub ulega likwidacji.
  6. Załączniki dokonywane są przeciwko Klientowi na jego koszt.
  7. Klient oferuje rozliczenie prywatne.
  8. W wyżej wymienionych sytuacjach wszelkie niezaległe roszczenia BDS wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne, a BDS nie jest zobowiązany do zapewnienia odszkodowania lub gwarancji.
  9. Wypowiedzenie Umowy nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności po stronie BDS.
  10. W przypadku przedwczesnego zakończenia cesji, Klient pozostaje odpowiedzialny za stałą opłatę należną BDS, jak również wszelkie rzeczywiste koszty poniesione przez osoby trzecie zgodnie z umowami (naprawy).

  Artykuł 8 Płatności, zwłoka i kary

  1. Wszystkie kwoty należne BDS są, o ile nie zaznaczono inaczej, w euro i nie zawierają podatku VAT.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich kwot należnych BDS, w tym między innymi opłat za usługi, kosztów naprawy, opłat za windykację i holowanie oraz wszelkich innych opłat wynikających z usług BDS. BDS może poinformować Klienta o tych kwotach z wyprzedzeniem, jednak mogą one ulec zmianie.
  3. Płatności należy dokonać w uzgodnionym terminie. W przypadku braku szczegółowych warunków, faktury od BDS muszą zostać uregulowane w ciągu 30 (trzydziestu) dni. BDS nie akceptuje warunków płatności innych niż te, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
  4. Klientowi wyraźnie zabrania się potrącania roszczeń wzajemnych wobec BDS (stałych lub nie) z faktur do zapłaty przez Klienta. Klient nie ma również prawa do wstrzymania płatności. Jakiekolwiek potrącenie lub zawieszenie przez Klienta z naruszeniem tego postanowienia spowoduje nałożenie przez Klienta natychmiast wymagalnej i płatnej kary w wysokości pięćdziesięciu procent (50%) kwoty potrącenia lub zawieszenia.
  5. W przypadku opóźnienia w płatności, Klient automatycznie popada w zwłokę. BDS może naliczać odsetki od pozostałej kwoty w wysokości 8% miesięcznie (lub części miesiąca) od terminu płatności do dnia pełnej płatności. Stawka ta jest dodatkiem do wszelkich ustawowych odsetek handlowych należnych od Klienta.
  6. BDS zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zapłaty wszelkich należności, w tym opłat za pośrednictwo, przed rozpoczęciem świadczenia dalszych usług. Dodatkowo BDS może wstrzymać inne dostawy i usługi do czasu wywiązania się przez Klienta ze wszystkich zobowiązań płatniczych.
  7. Wszelkie koszty pozasądowe i sądowe poniesione przez BDS w związku ze sporem z Klientem, zarówno powodem, jak i pozwanym, ponosi Klient. Koszty windykacji pozasądowej ustala się na poziomie 15 % należnej kwoty, przy czym minimalna kwota wynosi 250 EUR na sprawę, a koszty windykacji sądowej opierają się na rzeczywistych wydatkach poniesionych przez BDS.
  8. Przychodzące płatności będą przeznaczane w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów, następnie na odsetki, a na końcu na najstarszą niespłaconą fakturę, niezależnie od dyspozycji Klienta.

  Artykuł 9 Odpowiedzialność i gwarancja

  1. BDS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewywiązania się ze swoich zobowiązań wobec Klienta.
  2. W przypadku mediacji BDS nie jest stroną żadnych umów (naprawczych) zawieranych przez BDS z osobami trzecimi w imieniu Klienta. W związku z powyższym, BDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki w realizacji takich Umów. BDS wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z niewywiązania się (naprawy) z umów zawartych z osobami trzecimi.
  3. W przypadku gwarancji na prace wykonane przez BDS, Klient musi kierować wszelkie roszczenia bezpośrednio do tych osób trzecich.
  4. Jeżeli Klient jest z jakiegokolwiek powodu niezadowolony z pracy wykonanej przez osoby trzecie zaangażowane przez BDS, Klient musi niezwłocznie poinformować o tym BDS, nie później niż 12 godzin po zakończeniu pracy. BDS podejmie wówczas starania w celu mediacji w rozwiązaniu sporu pomiędzy Klientem a osobą trzecią. BDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niechęci ze strony osób trzecich. Sytuacje opisane w niniejszym artykule nie skutkują zawieszeniem, potrąceniem lub potrąceniem kwot należnych BDS.
  5. W przypadkach, gdy naprawy awaryjne lub prowizoryczne są wykonywane przez osoby trzecie zaangażowane przez BDS, uważa się, że Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie stałych napraw we własnym, preferowanym warsztacie tak szybko, jak to możliwe. Korzystanie z pojazdu podczas napraw awaryjnych lub prowizorycznych nie zwalnia BDS z odpowiedzialności.
  6. BDS nie ponosi odpowiedzialności za umyślne lub (celowe) lekkomyślne działania swoich podwładnych lub innych osób zaangażowanych przez BDS w kontekście wykonywania Umowy, za które BDS może ponosić odpowiedzialność prawną.
  7. BDS nie ponosi odpowiedzialności za porady i/lub prace wykonane przez BDS bezpośrednio lub w imieniu BDS.
  8. Klient zgadza się zabezpieczyć i zwolnić BDS z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i/lub praw osób trzecich związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług, w zakresie, w jakim roszczenia te różnią się lub przewyższają roszczenia Klienta wobec BDS. Klient zgadza się również zabezpieczyć i zwolnić BDS z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała lub śmiercią personelu Klienta lub personelu osób trzecich, jak również uszkodzeniem dóbr Klienta lub osób trzecich, zaistniałymi w zakresie usług BDS, z wyjątkiem przypadków umyślnego niewłaściwego postępowania BDS lub umyślnej lekkomyślności.
  9. Odpowiedzialność BDS jest ograniczona do 10-krotności kwoty uiszczonej opłaty za prowadzenie sprawy.
  10. BDS gwarantuje, że wykonywane prace są wykonywane z należytą starannością i w miarę swoich możliwości, zgodnie ze standardami branżowymi i panującą w danym czasie wiedzą fachową (zobowiązanie do dołożenia wszelkich starań).
  11. Jeżeli Klient powoła się na gwarancję udzieloną przez BDS w odpowiedniej Umowie ("reklamacja"), BDS oceni gwarancję lub reklamację i w razie potrzeby ustosunkuje się do niej zgodnie z Umową i niniejszymi ogólnymi warunkami. Roszczenia gwarancyjne są niezbywalne na osoby trzecie.
  12. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia dzieła pod kątem widocznych wad przy dostawie i niezwłocznego zgłaszania wszelkich reklamacji pod rygorem utraty prawa do reklamacji lub dochodzenia gwarancji. Takie reklamacje muszą być odnotowane na piśmie pomiędzy BDS a Klientem przed dostawą.
  13. Reklamacje dotyczące kwot faktur należy składać w formie pisemnej do BDS w ciągu 3 dni od otrzymania lub doręczenia, odpowiednio z dokładnym opisem problemów.
  14. W przypadku wszystkich innych reklamacji obowiązuje 5-dniowy termin po wykryciu wad lub ich powstaniu.
  15. W przypadku braku terminowej reklamacji, o której mowa w niniejszym artykule, prawo do gwarancji/reklamacji przepada. W takich przypadkach Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do (częściowego) rozwiązania Umowy lub dochodzenia odszkodowania.
  16. BDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikowe, szczególne, pośrednie lub przypadkowe, w tym, ale nie ograniczając się do utraty zysków, utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub innych podobnych strat ekonomicznych, wynikających z lub związanych z wykonywaniem Umowy, nawet jeśli BDS został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  17. Odpowiedzialność za uszkodzenie ładunku: BDS wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, utratę lub pogorszenie stanu ładunku, towarów lub mienia należącego do klienta lub osób trzecich, czy to w transporcie, przechowywaniu, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach. BDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, wydatki lub straty wynikające z uszkodzenia ładunku, w tym między innymi za złamanie, kradzież lub zepsucie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie właściwej obsługi, pakowania i ubezpieczenia swojego ładunku lub mienia w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług przez BDS. Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności rozciąga się na wszystkie kwestie związane z ładunkiem, a BDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie roszczenia lub szkody.

  Artykuł 11 Siła wyższa

  1. Siła wyższa, zgodnie z definicją zawartą w niniejszych ogólnych warunkach, odnosi się do wszelkich okoliczności pozostających poza kontrolą i wolą BDS, niezależnie od tego, czy były one możliwe do przewidzenia w momencie zawierania Umowy, czy też nie. Okoliczności te uniemożliwiają BDS rozsądne wypełnianie swoich zobowiązań i obejmują, ale nie ograniczają się do ograniczeń importowych i eksportowych, środków rządowych, niedoborów surowców, wszelkiego rodzaju zakłóceń w fabrykach lub transporcie, strajków, lokautów lub niedoboru personelu, kwarantanny, zakazów handlu, wojny i/lub groźby wojny, działań terrorystycznych i/lub zbliżających się ataków, epidemii, utratę mrozu, braki u dostawców lub osób trzecich zaangażowanych przez BDS do realizacji Umowy itp.
  2. BDS nie jest zobowiązany do wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań, jeśli nie jest w stanie tego zrobić z powodu siły wyższej.
  3. W takich przypadkach siły wyższej, BDS ma prawo albo wykonać Umowę w rozsądnym terminie, albo, według własnego uznania, rozwiązać Umowę w całości lub w części bez obowiązku zapłaty odszkodowania.
  4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy dopiero po wyznaczeniu BDS rozsądnego terminu na wykonanie umowy. Rozsądny termin nie powinien być krótszy niż 15 dni roboczych.

  Artykuł 12 Konwersja

  Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków lub Umowy z Klientem nie jest prawnie ważne lub nie jest w pełni ważne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Strony skonsultują się wówczas ze sobą w celu zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem zastępczym, które w jak największym stopniu obejmuje treść i znaczenie nieważnego postanowienia.

  Artykuł 13 Wybór prawa i jurysdykcji sądu

  1. Wszystkie umowy dotyczące dostawy produktów i/lub świadczenia usług, jak również wszelkie związane z nimi oferty cenowe, w sprawach obsługiwanych przez BDS SWEDEN AB i fakturowanych przez BDS SWEDEN AB podlegają prawu szwedzkiemu.
  2. Wszystkie umowy dotyczące dostawy produktów i/lub świadczenia usług, jak również wszelkie związane z nimi oferty cenowe, w sprawach obsługiwanych i fakturowanych przez BDS SWEDEN AB / Fil Norway podlegają prawu norweskiemu.
  3. Wszystkie umowy dotyczące dostawy produktów i/lub świadczenia usług, a także wszelkie związane z nimi oferty cenowe, w sprawach obsługiwanych przez BDS BENELUX BV i fakturowanych przez BDS BENELUX BV podlegają prawu holenderskiemu.
  4. Wszelkie spory dotyczące zawarcia, interpretacji lub wykonania Umowy lub dalszych umów, które mogą z niej wyniknąć, a także wszelkie inne spory dotyczące lub związane z Umową, zarówno prawne, jak i faktyczne, będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Göteborgu (13.a), Oslo (13.b) lub Amsterdamie (13.c).